Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:212

Utkom från trycket den 11 april 2006
Lag om ändring i äktenskapsbalken;
utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179.

2) Behörig att vara vigselförrättare är

2)

Senaste lydelse 1993:304.

  1. präst i Svenska kyrkan,

  2. sådan präst eller annan befattningshavare i ett annat trossamfund som har förordnande enligt bestämmelserna i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan,

  3. lagfaren domare i tingsrätt, eller

  4. den som länsstyrelsen har förordnat.

Länsstyrelsens förordnande skall avse såväl behörighet att förrätta vigsel som behörighet att registrera partnerskap enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:212

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.

2. Ett förordnande som vigselförrättare eller som registreringsförrättare enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap som gäller vid ikraftträdandet skall därefter anses avse såväl behörighet att förrätta vigsel som behörighet att registrera partnerskap.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)