Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:212 Utkom från trycket den 11 april 2006Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 30 mars 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22, rskr. 2005/06:179. föreskrivs att 4 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.4 kap.3 §3 § Senaste lydelse 1993:304.Behörig att vara vigselförrättare är präst i Svenska kyrkan, sådan präst eller annan befattningshavare i ett annat trossamfund som har förordnande enligt bestämmelserna i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan, lagfaren domare i tingsrätt, ellerden som länsstyrelsen har förordnat.Länsstyrelsens förordnande skall avse såväl behörighet att förrätta vigsel som behörighet att registrera partnerskap enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. 1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2006.2. Ett förordnande som vigselförrättare eller som registreringsförrättare enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap som gäller vid ikraftträdandet skall därefter anses avse såväl behörighet att förrätta vigsel som behörighet att registrera partnerskap.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)