Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus

Denna lag upphör enligt Lag (2016:1295) att gälla vid utgången av 2016.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om jämställdhetsbonus som avser tid före den 1 januari 2017.

Utkom från trycket den 3 juni 2008
utfärdad den 22 maj 2008.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om stimulansåtgärder för att öka jämställdheten när det gäller föräldraledighet och deltagande i arbetslivet (jämställdhetsbonus).

2 §

Försäkringskassan beslutar i ärenden om jämställdhetsbonus.

Jämställdhetsbonus beräknas och betalas ut månadsvis utan ansökan.

SFS 2011:1085

3 §

Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn.

Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som avses i 11 kap. 4 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1302

4 §

Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan föräldrapenning som enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån.

SFS 2010:1302

5 §

Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kronor per bonusdag.

Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barnen.

SFS 2011:1085

6 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

Dagar för vilka jämställdhetsbonus lämnas

7 §

Bonusdagar är de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut föräldrapenning under lägst antal dagar. Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar utgörs bonusdagarna av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den ena föräldern.

Bonusdagarna omfattar inte sådana dagar för vilka båda föräldrarna samtidigt har tagit ut föräldrapenning enligt 12 kap. 4 a § socialförsäkringsbalken. Detsamma gäller de första 90 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning.

SFS 2015:675

Beräkning av jämställdhetsbonus

8 §

Vid beräkningen av jämställdhetsbonus för en månad ska det sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskas med det antal bonusdagar för vilka det för barnet tidigare har betalats ut jämställdhetsbonus.

SFS 2011:1085

9 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

10 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

11 §

Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning har lämnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 § socialförsäkringsbalken räknas om så att de för respektive månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning, varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt.

SFS 2011:1085

12 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

13 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

14 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

15 §

[Upphävd g. Lag (2011:1085).]

SFS 2011:1085

Övriga bestämmelser

16 §

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och den som har fått bonusen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Försäkringskassan ska också besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp till följd av att föräldrapenning ska återbetalas med stöd av 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

Vad som föreskrivs om ränta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna paragraf.

SFS 2011:1085

17 §

För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken

SFS 2013:111

18 §

Försäkringskassans beslut enligt denna lag får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:313

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter d. 30 juni 2008 eller, vid adoption, för barn som den försäkrade har fått i sin vård efter nämnda tidpunkt.

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009 och tillämpas första gången i fråga om 2010 års taxering.

SFS 2009:552

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009 och tillämpas på jämställdhetsbonus för tid från och med d. 1 juli 2008.

SFS 2009:1065

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1302

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1085

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus som avser tid före ikraftträdandet.

3. När jämställdhetsbonus beräknas för tid efter ikraftträdandet ska från antalet bonusdagar avräknas även det antal dagar för vilka bonus skulle ha tillgodoförts för tid före ikraftträdandet såsom om ansökan om jämställdhetsbonus hade lämnats.

4. Jämställdhetsbonus enligt de nya föreskrifterna betalas ut första gången i mars månad 2012.

SFS 2013:111

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2015:675

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.

SFS 2016:1295

(Utkom d. 28 dec. 2016.)