Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:645

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Lag om ändring i äktenskapsbalken;
utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 kap. 18 § äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2) I äktenskapsmål och mål om underhåll är hovrätten domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Om en av de lagfarna domarna eller en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fyra lagfarna domare och tre nämndemän får inte delta. Vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling, liksom när målet i tingsrätten har avgjorts utan nämndemän, är hovrätten domför även med enbart lagfarna domare enligt 2 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken. Hovrätten är i övrigt domför enligt 2 kap. 4 § tredje–femte styckena rättegångsbalken.

2)

Senaste lydelse 1997:390.

Tar nämndemän del i målets avgörande, ska vid överläggning ordföranden eller, om målet har beretts av en annan lagfaren domare, denne redogöra för omständigheterna i målet och innehållet i gällande rätt. Vid omröstning ska nämndemännen säga sin mening sist. I övrigt gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om överläggning och omröstning i tvistemål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:645

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)