Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:646

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 16 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) Vid rättens handläggning av ärenden enligt detta kapitel tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

3)

Senaste lydelse 2006:458.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:646

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)