Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:651

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Lag om ändring i lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken ska utgå.

1)

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)