Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:987 Utkom från trycket den 2 december 2008Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 20 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34. föreskrivs att 21 kap. 3 § ärvdabalkenBalken omtryckt 1981:359. ska ha följande lydelse.21 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2003:529. Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden ensam delägare, får en skuld som inte förfaller till betalning inom sex månader sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsägningen. Om borgenären till säkerhet för sin fordran har företagshypotek eller panträtt på grund av inteckning och inom tre månader efter uppsägningen meddelar att han eller hon vill hålla sig endast till säkerheten, behöver betalning dock inte tas emot före förfallodagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)