Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:254

Utkom från trycket den 16 april 2009
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 och 9 §§ föräldrabalken 2) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan.

3) Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt 7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.

3)

Senaste lydelse 2006:352.

Ett föräldraskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4 § om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:254

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)