Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:261

Utkom från trycket den 16 april 2009
Lag om ändring i sambolagen (2003:376);
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § sambolagen (2003:376) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2) Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

2)

Senaste lydelse 2005:454.

När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.

Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Det som i denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partnerskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:261

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)