Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:740

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i föräldrabalken2) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 15 c §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid.

Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden.

Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss person att medverka vid umgänget.

Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:740

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)