Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:454

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 5 § och 14 kap. 5 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

3)

Senaste lydelse 2004:300.

  1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

  2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

  3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

4) Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

4)

Senaste lydelse 2004:300.

  1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

  2. skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

  3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:454

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)