Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:77

Utkom från trycket den 6 mars 2012
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i föräldrabalken ska införas en ny paragraf, 19 kap. 18 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt detta kapitel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:77

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)