Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:131

Utkom från trycket den 3 april 2012
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i föräldrabalken2) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 13 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller

  1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

  2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),

  3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 § tredje stycket socialtjänstlagen eller

  4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:131

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)