Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:319

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 4 § föräldrabalken 2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med deras begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.

3)

Senaste lydelse 2006:458.

Om barnet är folkbokfört här i landet, kan föräldrarna få gemensam vårdnad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda

  1. till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, eller

  2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:319

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)