Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:323

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i föräldrabalken;
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 11 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:94, bet. 2013/14:JuU38, rskr. 2013/14:255.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

3)

Senaste lydelse 2010:1204.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknadsföretag ska även gälla

  1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,

  2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

  3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen (2014:322),

  4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800), och

  5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.

Om betalningen avser en periodisk förmån, gäller skyldigheten att betala till bank eller kreditmarknadsföretag endast när den första utbetalningen görs.

När utbetalning enligt första eller andra stycket görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och överförmyndaren. En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger i första stycket nämnt belopp eller med villkor om att värdehandlingarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Bestämmelserna i första-fjärde styckena gäller inte vid utbetalning av medel som den omyndige får förvalta själv. Andra-fjärde styckena gäller inte heller om utbetalning görs från försäkring som har tagits inom ramen för en rörelse.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också vid betalning eller utgivande av värdehandlingar till någon för vilken det har förordnats god man med uppgift att förvalta egendom eller för vilken det har förordnats förvaltare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:323

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)