Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:378 Utkom från trycket den 5 juni 2014Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 28 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263. föreskrivs att 9 kap. 1 § ärvdabalkenBalken omtryckt 1981:359. ska ha följande lydelse.9 kap.1 §1 §Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. Testamente får också göras av underårig som efter fyllda 16 år vill förordna om egendom som han eller hon själv får råda över.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.2. Äldre bestämmelser gäller för den som har ingått äktenskap med stöd av ett tillstånd enligt 15 kap. 1 § äktenskapsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)