Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:606

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 1982:1060.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:620.

Följs inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt arton år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av detta.

Om kostnad för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt arton år ska betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:606

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)