Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:314

Utkom från trycket den 5 juni 2015
Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden;
utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

1) Arvsfondsdelegationen får, utöver vad som framgår av 4 och 5 §§ myndighetsförordningen (2007:515), i arbetsordningen besluta om att lämna över till någon som utför administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen enligt 2 a § att

1)

Tidigare 5 § upphävd genom 2007:1133.

  1. besluta i administrativa ärenden och ärenden som inte ska prövas i sak,

  2. besluta om att godkänna redovisning som lämnas enligt 11 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden, och

  3. pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:314

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)