Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:418

Utkom från trycket den 7 juli 2015
Lag om ändring i ärvdabalken;
utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 3 § och 23 kap. 5 § ärvdabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261.

2)

Balken omtryckt 1981:359.

Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen.

En delägare får utses till boutredningsman.

Om testamentsexekutor är utsedd ska denne utses till boutredningsman, om det inte finns skäl som talar mot det.

I lagen (2015:417) om arv i internationella situationer finns bestämmelser om särskild boutredningsman.

3) På en delägares begäran ska rätten utse någon att vara skiftesman. Det som föreskrivs i 17 kap. 14 och 69 §§ äktenskapsbalken om bodelning, bodelningsförrättare och make ska gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet. Arvode och ersättning till skiftesmannen ska dock betalas av dödsboet.

3)

Senaste lydelse 1988:1453.

Om boet ställs under förvaltning av testamentsexekutor, är denne utan särskilt beslut skiftesman. Detta gäller dock inte, om någon annan redan har utsetts till skiftesman eller om testamentsexekutorn är delägare i boet.

En dödsbodelägare eller en person som på annat sätt är beroende av arvskiftet får inte utses till skiftesman.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:418

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)