Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:418 Utkom från trycket den 7 juli 2015Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 25 juni 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261. föreskrivs att 19 kap. 3 § och 23 kap. 5 § ärvdabalkenBalken omtryckt 1981:359. ska ha följande lydelse.19 kap.3 §3 §Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen.En delägare får utses till boutredningsman.Om testamentsexekutor är utsedd ska denne utses till boutredningsman, om det inte finns skäl som talar mot det.I lagen (2015:417) om arv i internationella situationer finns bestämmelser om särskild boutredningsman.23 kap.5 §5 § Senaste lydelse 1988:1453. På en delägares begäran ska rätten utse någon att vara skiftesman. Det som föreskrivs i 17 kap. 1–4 och 6–9 §§ äktenskapsbalken om bodelning, bodelningsförrättare och make ska gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet. Arvode och ersättning till skiftesmannen ska dock betalas av dödsboet.Om boet ställs under förvaltning av testamentsexekutor, är denne utan särskilt beslut skiftesman. Detta gäller dock inte, om någon annan redan har utsetts till skiftesman eller om testamentsexekutorn är delägare i boet.En dödsbodelägare eller en person som på annat sätt är beroende av arvskiftet får inte utses till skiftesman.Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)