Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:900 Utkom från trycket den 18 december 2015Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 10 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67. föreskrivs att 16 kap. 1 § äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.16 kap.1 §1 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. För hela landet gemensamt ska Skatteverket föra ett äktenskapsregister för inskrivning av de uppgifter som ska registreras enligt denna balk eller som ska tas in i registret enligt andra bestämmelser.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)