Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:900

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i äktenskapsbalken;
utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 1 § äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2) För hela landet gemensamt ska Skatteverket föra ett äktenskapsregister för inskrivning av de uppgifter som ska registreras enligt denna balk eller som ska tas in i registret enligt andra bestämmelser.

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:900

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)