Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:971

Utkom från trycket den 29 december 2015
Lag om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner;
utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 §

2) Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är centralmyndighet enligt konventionen och fullgör de uppgifter som ankommer på en sådan myndighet, om inte något annat följer av lag eller annan författning.

2)

Senaste lydelse 2004:768.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd utfärdar intyg enligt artikel 23 i konventionen när adoptionen har ägt rum i Sverige eller när ett utländskt adoptionsbeslut har omvandlats här i landet enligt artikel 27 i konventionen och 5 § denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:971

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)