Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:203

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Lag om ändring i namnlagen (1982:670);
utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2)

1)

Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2)

Lagen omtryckt 1982:1134.

Senaste lydelse av 43 § 2010:1459.

dels att 43 § ska upphöra att gälla,

dels att 42 § ska ha följande lydelse.

42 §

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket får överklagas av sökanden. Beslut som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar han eller hon sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om det inte finns någon sådan behörig domstol, överklagas beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:203

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)