Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:559

Utkom från trycket den 8 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden;
utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:95, bet. 2015/16:KU24, rskr. 2015/16:238.

2) Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom

2)

Senaste lydelse 2015:421.

  • arv,

  • gåva,

  • testamente,

  • förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,

  • ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket begravningslagen (1990:1144),

  • skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551), eller

  • domstolsbeslut.

Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den upphävda lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:559

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)