Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:412

Publicerad den 8 maj 2018
Lag om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 8 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

En överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd och ersättare ska ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen. Den som är i konkurs eller har förvaltare får inte ha ett sådant uppdrag.

En lagfaren person i tingsrätt får inte vara överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd eller ersättare inom domkretsen, om inte regeringen i ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Den som har ett uppdrag som överförmyndare, ledamot i en överförmyndarnämnd eller ersättare får avsäga sig uppdraget endast om han eller hon

  1. har fullgjort ett sådant uppdrag under de senaste fyra åren,

  2. har fyllt sextio år, eller

  3. uppger något annat hinder, som godkänns av kommunfullmäktige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:412

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)