Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1027

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 8 § och 16 kap. 10 a § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

3) Pengar som en omyndig efter det att han eller hon har fyllt sexton år själv har satt in hos en bank får betalas ut till den omyndige. Banken får inte utan den omyndiges samtycke betala ut pengarna till förmyndaren.

3)

Senaste lydelse 2008:910.

Om förmyndaren har fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta pengar som avses i första stycket och visat upp bevis på det, får banken betala ut pengarna till förmyndaren men inte till den omyndige.

Första och andra styckena gäller också pengar som har satts in hos ett kreditmarknadsföretag och ett utländskt företag som driver bankrörelse eller finansieringsrörelse från en filial i Sverige.

4) En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de uppgifter som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

4)

Senaste lydelse 2016:43.

Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, svenska värdepapperscentraler, kontoförande institut, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och utländska företag som driver motsvarande verksamhet från en filial i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1027
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

  2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och insättningar i sådana företag.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)