Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:402

Publicerad den 28 maj 2021
Lag om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 10 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:139, bet. 2020/21:SoU29, rskr. 2020/21:307.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

Har egendom i dödsbo vilken har förvaltats av en god man som avses i 11 kap. 3 § tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller i fråga om egendomens försäljning lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:402

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)