Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:529 Publicerad den 8 juni 2021Lag om ändring i äktenskapsbalkenUtfärdad den 3 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315. föreskrivs att 14 kap. 3 och 5 §§ äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.14 kap.3 §3 §Senaste lydelse 2009:253. Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sin hemvist.Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra makarnas hemvist, får målet tas upp även av Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att avgöra en makes hemvist och den andra maken saknar hemvist i landet.Om ingen av makarna har sin hemvist i landet, tas målet upp av Stockholms tingsrätt.5 §5 §Senaste lydelse 1998:320. I mål om äktenskapsskillnad får domstolen pröva frågor om underhållsbidrag, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och förbud att besöka varandra. Yrkanden i sådana frågor framställs i den ansökan genom vilken talan om äktenskapsskillnad väcks. Om en sådan talan redan har väckts, får yrkandena framställas muntligen inför domstolen eller skriftligen utan särskild stämning.I målet får även prövas frågan om förordnande av bodelningsförrättare.I 6 kap. 17 c § föräldrabalken finns bestämmelser om att domstolen i vissa fall inte får ta upp en förälders yrkande om vårdnad om barn, barns boende eller umgänge med barn till prövning om föräldern inte har deltagit i informationssamtal.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 14 kap. 3 § och i övrigt den 1 mars 2022.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMagdalena Wikstrand Danelius(Justitiedepartementet)