Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:631

Publicerad den 1 juni 2022
Lag om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 7 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

7 §

Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare väljs för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.

Avgår överförmyndare, ersättare för överförmyndare eller ledamot i överförmyndarnämnden, ska fyllnadsval hållas för den återstående delen av tjänstgöringstiden.

Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige, så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden inte förändras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:631
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ledamöter som valts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)