Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:949

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i föräldrabalken
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 7 § föräldrabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.

2)

Balken omtryckt 1995:974.

7 §

3) Även om en dom eller ett beslut som avses i 1 a § första stycket inte finns, kan barnets vårdnadshavare, när barnet vistas hos någon annan, begära att rätten beslutar om en åtgärd för att barnet ska flyttas över till vårdnadshavaren.

3)

Senaste lydelse 2006:458.

Rätten kan vägra att vidta den begärda åtgärden, om det av hänsyn till barnets bästa behövs en prövning av frågan om vårdnaden.

En åtgärd enligt första stycket får inte beslutas om ett flyttningsförbud enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga gäller i fråga om barnet.

I övrigt gäller 1–6 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:949

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)