Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken

Utfärdad: 1958-12-12

Den nu antagna ärvdabalken skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 juli 1959.

Har arvlåtaren avlidit innan nya ärvdabalken trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning. Ändå att arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet, skall dock nya balken lända till efterrättelse beträffande boutredning och arvskifte, när fråga är om rätt i dödsbo efter annan och denne avlidit efter ikraftträdandet.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. p. 2 jfr ÄB 18:1 3 st.

Rättsfall:

Fråga om den som adopterats 1955 hade rätt till sekundosuccession efter en som dött 1934 H 1978:664.

Genom nya ärvdabalken upphävas: lagen den 8 juni 1928 (nr 279) om arv; lagen den 25 april 1930 (nr 104) om testamente; lagen samma dag (nr 107) om arvsavtal; lagen den 9 juni 1933 (nr 314) om boutredning och arvskifte; och 8 § lagen den 10 juni 1949 (nr 382) om införande av föräldrabalken.

Hänvisad författning:

Promulgationslagarna till lagarna om arv, testamente samt boutredning och arvskifte är ej upphävda. Dessa promulgationslagar (1928:280, 1930:105 och 1933:315) – vilka bl.a. innehåller särbestämmelser i fall då äldre GB varit tillämplig på den dödes äktenskap eller då testamente tillkommit före år 1931 – finns intagna under ÄP i 1974 och tidigare års lageditioner.

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som ersatts genom bestämmelse i nya ärvdabalken, skall denna i stället tillämpas.

Upphävd g.

SFS 1970:842

Bestämmelserna i 16 kap. 5 § nya ärvdabalken äga tillämpning då föreläggande som där avses skall meddelas efter ikraftträdandet, ändå att arvlåtaren avlidit dessförinnan.