Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

ÄRVDABALK (1958:637)

Ärvdabalken

Allmän anmärkning:

KM:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att ärvdabalken i Sveriges rikes lag skall hava följande lydelse. [Sedan ändrad på det sätt som anges nedan.]

SFS 1958:637.
GIVEN STOCKHOLMS SLOTT DEN 12 DECEMBER 1958

Om rätt att taga arv

Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, taga arv, om det sedermera födes med liv. Är fråga om rätt till del i boet efter arvlåtarens efterlevande make, skall hänsyn tagas till tiden för makens död.

Är arvinge till den, efter vilken arv fallit, jämväl avliden, och kan bevis ej förebringas att han överlevat arvlåtaren, skall med arvet så förfaras som om han icke överlevat denne.

Utländsk medborgare må lika med svensk taga arv här i riket. Är i annan stat svensk medborgare icke likställd med inlänning i fråga om rätten att taga arv, eller måste han där vidkännas större avdrag än denne, äger regeringen förordna att motsvarande inskränkning skall gälla för den statens medborgare här i riket.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (2015:417) om arv i internationella situationer, inf. efter ÄP.

SFS 1987:231

Om skyldemans arvsrätt

Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar).

Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.

Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet.

Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

SFS 2005:435

Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet. Var och en ärver lika lott.

Är en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott. Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan.

Det som sägs i första och andra styckena om farföräldrar och morföräldrar gäller även föräldrar till en förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

SFS 2005:435

Andra skyldemän än ovan sägs äga ej ärva.

Om makes arvsrätt; så ock om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken

Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.

Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke.

SFS 2010:1205

Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller i 3–5 §§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje stycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.

Har en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt eller delvis fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån.

Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv och den efterlevandes egendom efter bodelningen, skall arvingarna efter den först avlidne ta samma andel i boet efter den sist avlidne.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1957:564 – Då make fått försäkringsbelopp på grund av förmånstagarförordnande av andra maken, ägde dennes efterarvingar sekundosuccessionsrätt till försäkringen. Tillika fråga om fördelningen mellan de båda sidorna H 1975:302 – Arvinge till först avlidna maken ansågs med hänsyn till äldre motsvarighet till sista meningen i 1 st. ej ha förlorat sin arvsrätt genom att godkänna den efterlevandes testamente H 1980:589 – Begränsningen i 1 st. andra meningen av efterlevande makens testationsrätt ansågs gälla endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om bestämd egendom H 1995:303 – Fråga om avtal benämnt arvskifte innebar att barn avstått från sin rätt till efterarv H 2005:309.

SFS 2005:435

Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar, orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras andel i boet.

Kan vederlag ej utgå, skall gåvan eller dess värde återbäras, såframt den som mottog gåvan insåg eller bort inse, att den lände arvingarna efter den först avlidne till förfång. Talan härom må dock ej väckas, sedan fem år förflutit från det gåvan mottogs.

Var vid dödsfallet gåva, som tillkommit under omständigheter varom ovan sägs, ej fullbordad, må den ej göras gällande, i den mån det skulle lända arvingarna efter den först avlidne till förfång.

Rättsfall:

H 1932:341; 1949:625; 1957:564 – Enskild delägare i dödsbo, som avträtts till förvaltning av boutredningsman, fick för egen del föra talan enl. 2 st. H 1973:66 – Väsentlig minskning innebär normalt värdeminskning med i vart fall en fjärdedel H 2013:736.

Överstiger boets värde vid efterlevande makens död dess värde vid den först avlidnes frånfälle, skall denna förkovran tilläggas den efterlevandes arvingar, såvitt visas att egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande i arv, gåva eller testamente eller ock må antagas att boets förkovran härrör från förvärvsarbete, som efter den först avlidne makens död drivits av den efterlevande.

Har efterlevande maken gjort sig skyldig till förfarande som avses i 3 §, skall, vid beräkning huruvida förkovran föreligger, kvarlåtenskapen ökas med ett belopp, motsvarande den minskning av boet som orsakats av efterlevande maken.

Rättsfall:

Jfr H 1933:655 – Efter den först avlidnes död skedd värdeökning, som härrört från den efterlevandes tjänstepension, ej förkovran som avses i 1 st. H 1978:712.

Vid delningen av boet efter den sist avlidne maken äga vardera makens arvingar på sin lott erhålla egendom, som under äktenskapet tillhört den maken, och den sist avlidnes arvingar jämväl egendom, som sedermera förvärvats av denne. Fastighet må, även om den i värde överstiger vad å lotten belöper, uttagas, om penningar lämnas till fyllnad av andra sidans lott.

I övrigt skall beträffande förrättningen i tillämpliga delar gälla vad om bodelning är stadgat.

Hänvisad författning:

Ang. bodelning se ÄktB 9:–13: och 17:.

Har efterlevande maken gått i nytt gifte, skall vid hans död delning enligt detta kapitel av hans behållna giftorättsgods och enskilda egendom äga rum, innan bodelning må förrättas.

Skall i efterlevande makens livstid bodelning äga rum mellan honom och hans make i nytt äktenskap eller dennes arvingar, skall av efterlevande makens behållna giftorättsgods och enskilda egendom före delningen uttagas egendom till värde, motsvarande vad enligt 1–4 §§ belöper å den först avlidnes arvingar.

Vad i 4 § stadgas för det fall, att egendom tillfallit efterlevande maken i arv, gåva eller testamente, skall äga motsvarande tillämpning, därest han, till följd av nytt gifte, vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt erhållit egendom utöver vad förut tillkom honom.

Rättsfall:

H 1954:338.

Om den efterlevande maken vid sin död efterlämnar en sambo och bodelning skall förrättas mellan samborna, skall dessförinnan den efterlevande makens behållna egendom delas enligt detta kapitel.

Skall i den efterlevande makens livstid bodelning ske mellan den efterlevande maken och dennes sambo eller sambons arvingar, skall av den efterlevandes egendom före bodelningen tas ut egendom till ett värde som motsvarar vad som enligt 1–4 §§ skall tillkomma den först avlidna makens arvingar.

Vad som föreskrivs i 4 § för det fall att egendom har tillfallit den efterlevande maken i arv, gåva eller testamente skall gälla, om den efterlevande maken genom bodelning med en sambo har erhållit egendom utöver vad maken förut hade.

Vad som föreskrivs i denna balk om sambor gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.

SFS 2005:435

Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt.

Rättsfall:

Denna § ansågs ej tillämplig när barnlösa makar upprättat inbördes testamente med full äganderätt till efterlevande maken H 1993:145 – Fråga om barn till tidigare avliden make, vilka saknade rätt till efterarv vid den efterlevande makens död, var arvsberättigade i den mening som avses i 3:8 H 2005:400 – Denna § omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente H 2016:442.

SFS 1987:231

Om vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till denne men inte till den efterlevande maken avstår från sitt arv efter den först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, har bröstarvingen i stället rätt att ta del i dennes bo enligt bestämmelserna i 2 §.

SFS 1987:231

Detta kapitel gäller ej, om mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död.

Rättsfall:

Reglerna om makes arvsrätt ej tillämpliga när makarna levde åtskilda på grund av hemskillnad H 1992:753.

SFS 1987:231

[Om arvsrätt vid adoptivförhållande]

Kapitlet upphävt g. Nu gäller 21. SFS1971-0872

Om allmänna arvsfondens rätt till arv

Finnes ej arvinge jämlikt ovan givna bestämmelser, skall arvet tillfalla en fond, benämnd allmänna arvsfonden.

Rättsfall:

H 1957:764 (närmaste arvingar genom testamente uteslutna från arv) – Jfr R 19831:3 anm. vid inkomstskattelagen (1999:1229)4:1. Bih.

[Upphävd g. Lag (1969:224).]

SFS 1969:224

[Upphävd g. Lag (1969:224).]

SFS 1969:224

[Upphävd g. Lag (1969:224).]

SFS 1969:224

Om förskott å arv

Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Är mottagaren en annan arvinge, skall avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs.

Har en make av sitt giftorättsgods gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken. Om detta arv inte räcker till, skall återstoden avräknas på arvet efter den andra maken. Vad som sagts nu gäller också då en efterlevande make av sådan egendom som omfattas av bröstarvingars arvsrätt enligt 3 kap. 2 § har gett förskott på arv till en bröstarvinge till den först avlidna maken.

Hänvisad författning:

Jfr ÄktB 11:5.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1939:171, 532; 1941:62, 708 – Belopp pga. förmånstagarförordnande till bröstarvinge skall avräknas som förskott endast om detta har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit försäkringstagarens avsikt H 1996:428.

SFS 1987:231

Kostnader, som en förälder har lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning, skall inte avräknas från barnets arv, om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet.

Inte heller skall från bröstarvinges arv avräknas sedvanliga gåvor, vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor.

SFS 2005:435

Avräkning av förskott skall ske efter egendomens värde vid mottagandet, såframt icke på grund av omständigheterna annat bör gälla.

Kan vad arvinge mottagit i förskott ej till fullo avräknas å hans arvslott, är han ej skyldig återbära överskottet, med mindre bestämmelse därom träffats då förskottet gavs.

Har förskott givits, skall, för bestämmande av arvslotternas storlek, kvarlåtenskapen före delningen ökas med förskottets värde eller, om avräkning ej kan till fullo ske å förskottstagarens arv, med vad därå kan avräknas.

Har arvinge som mottagit förskott avlidit före arvlåtaren, äro förskottstagarens avkomlingar pliktiga att avräkna förskottet å sina arvslotter.

Skall arv delas mellan flera grenar och har arvinge i en gren mottagit förskott, äro, om han avlidit före arvlåtaren utan att efterlämna avkomlingar som äga träda i hans ställe, övriga arvingar inom samma gren pliktiga att avräkna förskottet å sina arvslotter; dock taga de ej mindre del i kvarlåtenskapen än de ägt bekomma, om förskottstagaren levat.

Vad en make av sitt giftorättsgods har gett ett styvbarn eller en avkomling till styvbarn skall avräknas på mottagarens arv efter den andra maken, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med samma förbehåll skall, om inte annat följer av 1 §, vad den efterlevande maken har gett en sådan arvinge eller testamentstagare som enligt 3 kap. 2 § eller 12 kap. 1 § har rätt att ta del i den efterlevande makens bo avräknas på mottagarens lott i detta. Bestämmelserna i 2–6 §§ skall tillämpas även i dessa fall.

SFS 1987:231

Om laglott

Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.

Hänvisad författning:

Ang. arvsavtal betr. laglott se 17:2.

Bröstarvinge är pliktig att å sin laglott avräkna vad han av arvlåtaren mottagit i förskott å sitt arv, så ock vad han mottagit på grund av testamente, såframt icke annat föranledes av detta.

Rättsfall:

H 1996:428 anm. vid 6:1.

För utfående av laglott äger bröstarvinge påkalla jämkning i testamente. Äro flera förordnanden, skall, om ej annat följer av testamentet, legat utgå före förordnande till universell testamentstagare och legat, som avser viss egendom, utgå före annat samt i övrigt nedsättning ske i förhållande till storleken av varje förordnande eller, vad angår förordnande till bröstarvinge, till den del därav som han ej är pliktig avräkna å sin laglott.

Vad en bröstarvinge erhåller genom att påkalla jämkning i testamente skall inte omfattas av den efterlevande makens rätt till kvarlåtenskapen enligt 3 kap. i andra fall än då jämkningen avser testamentsvillkor som gäller till förmån för den efterlevande maken.

Bröstarvinge, som ej inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet på sätt i 14 kap. sägs påkallat jämkning genom att giva testamentstagaren sitt anspråk tillkänna eller genom att väcka talan mot honom, har förlorat sin rätt.

Rättsfall:

Ang. jämkning av testamente för utfående av laglott H 1945:134H 2005:295 anm. vid RB 13:3.

SFS 1987:231

Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.

Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första stycket, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad.

Var vid dödsfallet gåvan ej fullbordad, må den ej, med mindre särskilda skäl äro därtill, göras gällande, i den mån det skulle lända till intrång i bröstarvinges laglott.

Rättsfall:

H 1934:462 (återbäring av gåva); 1935:203; 1938:388 och 1940:54 (båda om avkastning av bortgiven egendom); 1939:171; 1945:81; 1948:143, 232 (1 och 2 st. tillämpliga på oåterkalleliga förmånstagareförordnanden); jfr 1976:90 (bestämmelserna i denna § ej tillämpliga på återkalleligt förmånstagareförordnande vid sidan av 104 § 2 st. försäkringsavtalslagen); 1949:629 (avtal mellan mor och son om ersättning till den senare för arbete och tjänster under tid, då de sammanbodde), 632 (avstående vid boskifte efter boskillnad); 1937:74; 1942:609; 1954:517; 1963:345 (i alla fråga om särskilda skäl förelåg mot tillämpning av 2 eller 3 §); 1973:687 (avsikt att kringgå laglottsreglerna krävs ej; även fråga om och i vad mån särskilda skäl mot nedsättning förelåg) – En serie rättshandlingar (äktenskapsförord och bodelningar), varigenom den alldeles övervägande delen av makarnas giftorättsgods blivit ena makens enskilda egendom, jämkades enl. denna § H 1985:414 – Fråga, om gåva till syftet var att likställa med testamente H 1998:534 – Ang. fristen enl. 2 st. då bröstarvinge varken kallats till eller upptagits i bouppteckningen samt felet rättats genom tilläggsbouppteckning H 1980:305 – Bröstarvinge, som kallats till huvudbouppteckningen, ansågs ha försuttit tiden enl. 2 st. när han väckt talan mer än ett år från huvudbouppteckningen ehuru inom ett år från tilläggsbouppteckning till vilken uppgift om gåvorna först lämnats H 1993:594 – Tillämpning av ettårsregeln i 2 st. i fall då beslut att registrera bouppteckningen upphävts H 2009:717 – Utgångspunkten för talefristen enligt 2 st. H 2018:341 – Laglottskränkning genom bodelning och gåvor H 2021:594H 2022:277.

Har arvlåtaren genom testamente tillerkänt någon nyttjanderätt, avkomst eller annan förmån att utgå av kvarlåtenskapen eller genom föreskrifter rörande dennas förvaltning eller på annat sätt inskränkt rätten att förfoga över den, äger bröstarvinge utan hinder av sådant förordnande utfå sin laglott i egendom, varöver han äger fritt förfoga.

Rättsfall:

Ang. jämkning (i arvsskattemål) av testamentarisk avkomsträtt på grund av laglottsanspråk H 1983:587.

[Upphävd g. Lag (1978:855).]

SFS 1978:855

Bröstarvinges rätt enligt detta kapitel att påkalla jämkning av testamente eller gåva övergår ej till hans borgenärer.

SFS 1975:245

[Om underhållsbidrag ur kvarlåtenskap]

Kapitlet upphävt g. SFS1978-0855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1978:855

SFS 1971:872

Om rätt att göra eller taga testamente

Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap. Testamente får också göras av underårig som efter fyllda 16 år vill förordna om egendom som han eller hon själv får råda över.

SFS 2014:378

Förordnande till annan än den som är född vid testators död eller då är avlad och sedermera födes med liv är utan verkan.

Utan hinder av vad nu är sagt gäller förordnande, enligt vilket blivande arvsberättigade avkomlingar till någon, som enligt första stycket äger taga testamente, skola erhålla egendom till full ägo sist vid dennes död eller då annan, som skall åtnjuta rätt till egendomen, avlider eller hans rätt eljest upphör. Ej må i sådant förordnande olikhet göras mellan syskon, vilka ej äro födda eller avlade vid testators död.

Rättsfall:

Jfr 1:1; 11:6 samt Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda, vid 38 § avtalslagen (1915:218) under HB 1:. Se vidare förf:ar m.m. ang. fideikommiss, efter detta kap.

Rättsfall:

Ang. 2 st. H 1979:205.

Om rätt för utländsk medborgare att här i riket taga testamente gäller vad om utlännings rätt att taga arv är stadgat.

Allmän anmärkning:

Jfr 1:3.

Hänvisad författning:

Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Lagen 1963:583 inf. senast i 2016 års lagedition.

Om upprättande och återkallelse av testamente

Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej.

Rättsfall:

H 1936:578, 1953:312 (ang. p. 3); jfr 1942:504; 1937:221 (testators namn på hans begäran tecknat av annan) – Ang. förseglat testamente H 1940:351 – Fråga om vittnena kunde anses ha varit samtidigt närvarande H 1978:189 – Se även H 1979:268 anm. vid ÄktB 7:2 – Bevittningen skall ske i nära anslutning till testators undertecknande eller vidkännande av sin underskrift H 1994:145.

Testamentsvittnena böra vid sina namn anteckna yrke och hemvist. De böra ock å handlingen teckna intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kunna vara av betydelse för testamentets giltighet.

Hava vittnena å handlingen intygat att vid testamentets upprättande så tillgått som i 1 § sägs, skall intyget, där klander väckes, äga tilltro, såframt omständigheter ej förekomma som förringa intygets trovärdighet.

Rättsfall:

Fråga om beviskravet, när det ena testamentsvittnet i klanderprocess rörande testamentet, mot innehållet i vittnesintyget på testamentet, påstår att testator ej var närvarande vid bevittningen H 1994:34.

Är någon av sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta testamente på sätt i 1 § sägs, må han förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller ock utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling.

Sådant testamente är ogillt, om testator sedermera under tre månader varit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap såsom i 1 § är stadgat.

Rättsfall:

Ang. muntligt testamente H 1932:161; 1938:58, 181; 1939:364 I och II; 1986:590 (avsikten hade varit att skriftligt testamente med vittnen senare skulle upprättas) – Ang. s.k. holografiskt testamente H 1937:243; 1938:511; 1950:498; 1953:312; 1967:158; 1973:342; 1977:549 (beviskravet i fråga om tidpunkten för testamentets upprättande) – Frågor dels om nödfall förelegat, dels om testamentshandlingen kunde anses undertecknad när den inte var särskilt underskriven men på visst sätt hörde samman med tre brev som var undertecknade H 1993:341.

Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.

Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder. Förordnande att vara testamentsexekutor medför dock inte hinder att vara vittne.

Om ett testamentsvittne åberopas till bevis i en rättegång, gäller rättegångsbalkens bestämmelser om sådant bevis.

SFS 2017:312

Har testator i den ordning som gäller för testamentes upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja, är förordnandet utan verkan.

Utfästelse att ej återkalla testamente är icke bindande.

Rättsfall:

Ang. giltigheten av testamente, som redan under testators livstid honom veterligt förkommit H 1933:52 – Fråga om återkallelse skett H 1942:521; 1943:622 – Fråga om tidigare testamente återkallats genom ett senare H 1930:78; om testamente rörande viss egendom återkallats genom senare testamente, som utan någon angiven begränsning avsåg hela kvarlåtenskapen 1944:78; om giltigheten av testamente, som icke kunnat efter testators död återfinnas i huvudskrift 1945:544; 1960:227; om testamente återkallats genom ett senare, på grund av formfel ogiltigt testamente 1948:214; om testamente i viss del återkallats genom överstrykning 1948:768; 1963:512; 1966:270; om testamente, som sönderrivits och därefter lagats, skulle anses återkallat 1959:658; om återkallelse skett under inflytande av villfarelse eller rubbad själsverksamhet 1966:270; om uttalande av testator innebar återkallelse eller endast var uttryck för avsikt att framdeles återkalla 1974:646; ang. verkan av uttalande att testamente, som var förstört men dessförinnan hade upptagits i domstolsprotokoll, skulle erhålla tillämpning 1952:99 – När huvudskriften av testamente ej återfunnits, har i ett fall antagits för visst att en anträffad fotokopia innefattade den avlidnes yttersta vilja ännu vid tiden för hans död H 1977:168 – Då testamente återkallats genom påskrift på baksidan och klippning av djupa skåror, ansågs det ej kunna få ny giltighet med mindre testamentsform iakttagits H 1977:479 – Fråga om verkan av efterlevande makes ändring av makars gemensamma testamente H 2008:353 – Testamentstagaren har bevisbördan för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse; det är dock tillräckligt att detta kan göras övervägande sannolikt H 2017:362 – Återtagande av återkallelse av testamente H 2022:509.

Vill någon, i samband med återkallelse av visst förordnande eller eljest, göra tillägg till sitt testamente, gäller vad om upprättande av testamente är stadgat.

Rättsfall:

H 1893:482.

Har någon genom ensidig återkallelse eller ändring av inbördes testamente väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, är han förlustig sin rätt på grund av testamentet.

Rättsfall:

H 1936:377; 1940:302; 1948:317.

Om testamentes tolkning

Åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja; och skall förty vad nedan i 2–9 §§ stadgas lända till efterrättelse allenast såvitt icke med hänsyn till förordnandets syfte och övriga omständigheter annat får anses följa av förordnandet.

Har testamente genom felskrivning eller eljest till följd av misstag fått annat innehåll än testator åsyftat, skall det likväl verkställas, såvitt rätta meningen kan utrönas.

Rättsfall:

Ang. tolkning, efter ändrad arvslagstiftning, av ”delning enligt lag”, ”arvingar” m.m. H 1936:47 m.fl.; 1927:280 (adoptivbarn); jfr ang. gåvobrev 1961:344 – Ang. fördelning mellan släktgrenar eller mellan släktmedlemmar efter huvudtalet H 1942:147 – Ang. rätt för testamentstagare att i st. f. fastigheter, som testator avyttrat, erhålla ett motsvarande värde ur boet H 1948:405 – Fråga om testamente var utan verkan betr. egendom som tillfallit testator efter dess upprättande H 1958:101. Jfr 1963:526 anm. vid 13:2 – Ang. testamentes innebörd med avseende å arvsskatt H 1941:193; 1942:79; 1949:672; 1956:727; 1967:16, 114; 1971:463. – H 1935:29, 316, 437; 1937:345; 1939:101; 1940:88, 91, 95, 174, 615; 1942:135, 265; 1951:732 B; 1978:509 – Fråga om förordnande 1958 till en redan 1954 nedlagd arbetsstuga i Norrbottens län gällde till förmån för den stiftelse som drivit arbetsstugan och som numera efter permutation fullföljde sin verksamhet på annat sätt H 1985:597 – I förordnande till förmån för ett kusinbarn eller, om kusinbarnet avlidit, dess arvingar ansågs ”arvingar” avse kusinbarnets make H 1992:758 – Ett före 1987 års arvsrättsreform av makar upprättat inbördes testamente med förbehåll för bröstarvinges laglott tolkades i arvsskattemål så att bröstarvingarna inte hade rätt till laglott vid den först avlidna makens död H 2001:865 – Testamente tolkat mot ordalydelsen efter vad som antogs vara testators vilja H 2021:992 – Jfr rättsfall vid 10:5 och 12:1, 3.

Legat skall utgå av oskifto och ej räknas å viss lott.

Kunna samtliga legat ej utgå, skall legat som avser viss egendom äga företräde framför annat, men skall i övrigt nedsättning ske efter legatens värde.

Avser förordnande viss egendom och finnes den ej i kvarlåtenskapen, är förordnandet utan verkan.

Rättsfall:

H 1948:405 anm. vid 1 §.

Besväras viss egendom, varom förordnande gjorts, av panträtt eller annan rättighet, äger testamentstagaren icke i anledning därav njuta ersättning.

SFS 1970:1001

Dör testamentstagare innan hans rätt inträtt eller kan testamentet eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade därtill.

Rättsfall:

H 1935:260; 1951:732 B – Enligt uttalanden av testator i samband med testamentets upprättande ansågs testamenterad fastighet skola tillfalla testamentstagarens släktingar, trots att de varken var släkt med testator eller avkomlingar till den avlidna testamentstagaren H 1991:152 – Jfr H 1992:758 anm. vid 1 §.

Är förordnande gjort om hela kvarlåtenskapen eller om allt som ej utgör bröstarvinges laglott, och kan testamentet ej verkställas såvitt angår viss testamentstagare, skola, där ej annat följer av 6 §, universella testamentstagares lotter i motsvarande mån ökas.

Rättsfall:

H 1912:382; 1938:309; 1947:457 (anm. vid 10 §); 1948:768 (anm. vid 10:5).

Har en make gjort testamente till den andra maken är förordnandet utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om äktenskapsskillnad då pågår. Detsamma gäller, om någon har gjort testamente till sin sambo men samboförhållandet har upphört före testators död.

Rättsfall:

Jfr H 1942:521.

SFS 1987:231

Är ändamålsbestämmelse meddelad beträffande egendom som tillkommer viss arvinge eller testamentstagare, åligger det denne att verkställa förordnandet. I andra fall skall ändamålsbestämmelse verkställas av oskifto.

Hänvisad författning:

Jfr 22:.

Rättsfall:

Ang. underlåtenhet att uppfylla villkor för donation H 1933:123 – Frågan om giltigheten av en ändamålsbestämmelse kan inte avgöras genom en process mellan dödsbodelägarna H 2015:290.

Med legat förstås särskild i testamente given förmån, såsom viss sak eller visst penningbelopp eller nyttjanderätt till egendom eller rätt att därav njuta ränta eller avkomst.

Universell testamentstagare är den som testator insatt i arvinges ställe genom att tillerkänna honom kvarlåtenskapen i dess helhet, viss andel av kvarlåtenskapen eller överskott därå.

Rättsfall:

I testamente uttalade önskemål, vilkas utförande överlämnats åt testamentstagares gottfinnande, ej betraktade som legat H 1947:457 – Förordnande att behållen kvarlåtenskap av kontanta medel skulle tillfalla två personer med hälften vardera ansågs vara legat H 1940:349 – Fråga om förordnande trots sin avfattning var att anse som universellt förordnande H 1974:190 – Fråga om universell testamentstagare var att anse som testators rättsinnehavare H 1944:58 – Skattskyldighet för viss egendom, som staten erhållit i egenskap av universell testamentstagare, och för avkastningen därav ansågs åvila testators dödsbo för tiden intill dagen för KM:ts beslut att på statens vägnar mottaga egendomen R 1947:5.

Om testamentstagares rätt i vissa fall

Är genom testamente förordnat att egendom, som tillkommer efterlevande make såsom arvinge eller universell testamentstagare, skall, sedan makens rätt upphört, tillfalla annan, äger vad i 3 kap. är stadgat motsvarande tillämpning, såvitt ej annat följer av testamentet.

Rättsfall:

Ang. äganderätt, fri dispositionsrätt eller nyttjanderätt jfr H 1920:413; 1930:95, 197; 1933:367; 1935:639; 1936:201, 459, 580; 1937:243; 1938:431, 614; 1939:270; 1941:240; 1943:680; 1949:176 B; 1950:483, 488; 1951:705; 1962:852; 1963:11; 1965:62; 1966:342; 1971:281 – Ang. sekundosuccession i särskilda fall H 1920:413; 1922:118; 1932:341 (legat); 1980:451 (i testamentet angiven sekundosuccessor hade avlidit före makarna) – Ang. sekundosuccessors rätt till andel i egendomens förkovran under föregående successor H 1933:655 – Den efterlevande hade genom nytt testamente förordnat att en i det inbördes testamentet angiven legatarie skulle få ett penningbelopp i stället för en fastighet som tillhört den först avlidne H 1983:628 – Ang. verkan av inbördes testamente mellan barnlösa makar med full äganderätt åt efterlevande maken efter införandet av 1987 års arvsregler H 1993:145 anm. vid 3:8 – Tolkning av inbördes testamente mellan makar med förordnande om sekundosuccession H 2004:487.

Har någon genom testamente erhållit nyttjanderätten till egendom, vartill äganderätten vid testators död eller senare skall tillfalla annan, gäller vad nedan i 3–9 §§ stadgas, såvitt ej annat följer av testamentet.

Rättsfall:

H 1937:243 anm. vid 1 § – Jfr H 1939:594; 1940:174.

Nyttjanderättshavaren förvaltar egendomen och njuter avkastningen därav. Vid förvaltningen skall han iakttaga jämväl ägarens rätt och bästa. Egendomen må ej sammanblandas med annan, såframt ej dess ändamålsenliga användning föranleder därtill.

Nyttjanderättshavaren skall vidkännas alla nödiga kostnader för egendomen som böra gäldas med avkastningen under hans besittningstid.

Rättsfall:

Ang. änkas skogsrätt på mannens enskilda fastighet H 1932:199 – Överkurs vid inlösen av förlagsbevis, vari testamentsmedel placerats, ej avkastning H 1941:72 – Med aktieinnehav förbunden rätt att till förmånlig kurs köpa aktier i annat bolag ansågs vara avkastning i testamentets mening H 1962:461 – Fråga om med rätt till avkastning följde skyldighet att vidkännas av dödsboet erlagd fastighetsskatt H 1948:691.

Lösören som ej hava särskilt värde för ägaren må nyttjanderättshavaren avyttra. Äro särskilda skäl till avyttring eller pantsättning av annan lös egendom och kan ägarens medverkan därtill ej vinnas, äger rätten på ansökan bemyndiga nyttjanderättshavaren att vidtaga åtgärden. Fordringar är nyttjanderättshavaren behörig att uppsäga, och må han jämväl för dem uppbära betalning.

Ej må nyttjanderätten överlåtas.

Hänvisad författning:

Jfr rättsfall vid 11 §.

Kapitalbelopp skall av nyttjanderättshavaren göras räntebärande så som föreskrivs om omyndigs medel i 13 kap. 5 och 7 §§ föräldrabalken, om inte ägaren eller, när hans samtycke ej kan erhållas, rätten medgivit annat. Utan sådant tillstånd må dock vad som varit anbragt i jordbruk eller annan näring ånyo tagas i anspråk för samma ändamål samt mindre belopp, som eljest influtit för avyttrade lösören, användas till inköp av egendom av samma slag.

SFS 1994:1434

Ej må ägaren utan nyttjanderättshavarens samtycke överlåta eller eljest förfoga över egendomen. Beträffande fast egendom eller tomträtt skall samtycket lämnas skriftligen med två vittnen.

Kan samtycke ej erhållas, äger rätten på ansökan tillåta åtgärden, när skäl äro därtill.

Har ägaren utan erforderligt samtycke förfogat över egendom, är åtgärden ogill, om nyttjanderättshavaren påstår det.

Hänvisad författning:

Se Lag (1946:805)med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, vid 1 § avtalslagen (1915:218) under HB 1:.

Rättsfall:

Ang. testamentariskt förbud mot inteckning H 1944:70.

Egendom som omfattas av nyttjanderätten må ej tagas i mät för ägarens gäld, med mindre den på grund av panträtt eller eljest särskilt häftar därför eller fråga är om gäld, för vilken ägaren svarar enligt 21 kap.

SFS 1970:1001

Vad som trätt i stället för egendom som omfattats av nyttjanderätten skall tillhöra ägaren.

Om nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller genom annat otillbörligt förfarande uppenbarligen äventyrar ägarens bästa, får rätten på ansökan ålägga honom att ställa säkerhet för egendomen eller också förordna, att denna skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i 11 kap. föräldrabalken.

För skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat ägaren, skall ersättning betalas, då nyttjanderätten upphör eller egendomen ställs under vård och förvaltning av god man.

SFS 1988:1255

Har genom testamente förordnats att legat skall tillfalla två eller flera efter varandra, skall, såvitt ej annat följer av testamentet, vad i 9 § stadgas äga motsvarande tillämpning, om någon bland dem, såsom där sägs, äventyrar efterföljande testamentstagares bästa eller tillskyndar honom skada.

Rättsfall:

H 1931:120; 1937:37.

Skall enligt testamente någon njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen, till betryggande av hans rätt, sättas under särskild vård, skall den, där ej annat följer av testamentet, ställas under förvaltning av god man som avses i 11 kap. föräldrabalken.

Hänvisad författning:

ABL 4:43.

Rättsfall:

Testamentarisk avkomsträtt skyddad mot utmätning för testamentstagarens gäld? H 1937:584; 1950:637 – Testamentarisk rätt att uppbära avkastningen av deponerat belopp ansedd utgöra i 19 § 1917 års införsellag åsyftad livränta H 1938:270 – Ang. innebörden av rätt till avkomst av aktier H 1940:698; jfr 1962:461 anm. vid 3 § – Fråga om innehavare av testamentarisk avkomsträtt med förbud mot överlåtelse ägde avstå från sin rätt till förmån för efterföljande successor H 1948:295.

SFS 1988:1255

Förvärv genom förordnande i testamente, som innebär att visst område av fastighet som legat kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med förordnandet genom förrättning, som är sökt senast sex månader efter det testamentet vunnit laga kraft och legatet utgivits samt, om förrättningen ej är avslutad vid utgången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av förordnandet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fall då legatet avser andel i fastighet med villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning eller fastighets andel i mark som är samfälld för flera fastigheter.

SFS 1970:1001

Den som genom förordnande i testamente såsom legat erhållit andel i fastighet, vilken i sin helhet ingår i dödsboet efter testator, utan villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning innehar fastigheten under samäganderätt med den eller de andra delägarna.

Hänvisad författning:

Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt. Bih.

SFS 1970:1001

Om testamentes ogiltighet

Var testator ej behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller är testamentet ej upprättat i laga form, är det ej gällande. I fall, varom sägs i 10 kap. 4 § andra stycket, är dock testamentet ogillt allenast i den del som där avses.

Hänvisad författning:

Jfr 9:1; 10:1, 3, 4, 6; 14:5.

Ett testamente gäller inte, om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning.

Hänvisad författning:

Se 14:5 samt Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, vid 38 § avtalslagen (1915:218) under HB 1:.

Rättsfall:

H 1936:131; 1943:651; 1948:532; 1966:270H 1963:526 (testamente ogiltigt med hänsyn till testators sjukdom jämte andra omständigheter) – Ej omkastad bevisbörda pga. att testamentstagare, vars närstående medverkat till upprättande av testamente, varit vårdare och god man för testator H 2009:249.

SFS 1991:1547

Har någon tvungit testator att upprätta testamentet eller förmått honom därtill genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, är testamentet ej gällande.

Samma lag vare, om testator blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller om han eljest svävat i villfarelse som varit bestämmande för hans vilja att göra testamentet.

Hänvisad författning:

Jfr 14:5; 15:2.

Rättsfall:

H 1937:401; 1966:270 (villfarelse); 1944:548 (missbruk av viljesvaghet); 1948:277 (obehörigt inflytande) – H 2009:249 anm. vid 2 §.

Om delgivning och klander av testamente

[Upphävd g. Lag (1989:308).]

SFS 1989:308

[Upphävd g. Lag (1989:308).]

SFS 1989:308

[Upphävd g. Lag (1989:308).]

SFS 1989:308

Testamente skall delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs dock inte med en arvinge som har godkänt testamentet.

Efterlämnar testator, jämte make, arvingar som avses i 3 kap. 2 §, må testamentet, såvitt dessa angår, delgivas dem som vid tiden för delgivningen äro närmast till arv efter testator.

Äro flera testamentstagare, gäller delgivning, som verkställts av en bland dem, jämväl för de övriga.

Rättsfall:

Ang. obestyrkt fotokopia H 1980:630 anm. vid 5 § – Klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att syftet är att delge testamentet H 2014:996 I och II.

SFS 1989:308

Vill arvinge göra gällande att testamente är ogillt enligt 13 kap., skall han därom väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet såsom i 4 § är stadgat. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad.

Om påkallande av jämkning i testamente för utfående av laglott stadgas i 7 kap.

Hänvisad författning:

Ang. bevisskyldighet se vid 13:2.

Rättsfall:

Arvinge, som skriftligen avsagt sig arvsrätt, ägde, fastän detta skett annorledes än genom godkännande av testamente, icke klandra testamentet H 1945:436; jfr 1941:568 – Testamentstagare ansågs berättigad att, oberoende av arvinges rätt i boet, föra talan om att testamentariskt förordnande till förmån för annan skulle förklaras ogiltigt H 1948:132 – Överlämnande av testamente i obestyrkt fotokopia medförde ej att klandertiden börjat löpa H 1980:630 – Klandertalan mot testamentstagare avvisades, när testamentstagaren tidigare avstått från sin rätt enl. testamentet H 1992:820H 2005:295 anm. vid RB 13:3.

Arvinges rätt att väcka talan om klander av testamente övergår ej till hans borgenärer.

SFS 1975:245

Om förverkande av rätt att taga arv eller testamente

Den som genom brott uppsåtligen har dödat någon får inte ta arv eller testamente efter denne. Är den dödade arvinge eller testamentstagare efter någon annan, får gärningsmannen inte bättre rätt till arv eller testamente efter denne än om den dödade hade levat.

Vad som sägs i första stycket gäller även när någon annars har orsakat någon annans död genom en uppsåtlig gärning som innefattat våld på den dödades person och utgjort brott för vilket lindrigare straff än fängelse i ett år inte är föreskrivet. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte, om gärningsmannen var under femton år.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte heller, om det föreligger synnerliga skäl däremot med hänsyn till gärningens beskaffenhet. Vid bedömningen av om det med hänsyn till gärningens beskaffenhet föreligger synnerliga skäl skall också beaktas,

  1. om gärningsmannen begick gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, eller

  2. om gärningsmannen var under arton år och hans handlande stod i samband med uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga hos honom.

SFS 1991:1547

Har någon genom tvång, förledande eller missbruk av annans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning förmått denne att upprätta eller återkalla testamente eller att avstå därifrån, har han förverkat rätten att taga arv eller testamente efter honom, såvitt ej särskilda skäl äro däremot. Vad sålunda är stadgat äger motsvarande tillämpning, där någon uppsåtligen förstört eller undanhållit testamente.

Vad som sägs i 1 och 2 §§ om den som har begått ett brott gäller också var och en som har medverkat till brottet såsom sägs i 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken.

SFS 1991:1547

Har någon förverkat sin rätt att taga arv, skall ärvas såsom hade han dött före arvlåtaren.

Om preskription av rätt att taga arv eller testamente

Vistas, då bouppteckning förrättas, till namnet känd arvinge efter den döde på okänd ort, ska det hos Skatteverket anmälas av den som har boet i sin vård. När sådan anmälan sker eller förhållandet annars blir känt, ska Skatteverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar, att arv efter den döde tillfallit den bortovarande, med uppmaning till honom eller henne att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i tidningen. I kungörelsen ska den bortovarandes namn anges.

I fall som avses i 3 kap. 2 § ska, vid tillämpning av vad nu sagts, den rätt, som tillkommer den först avlidne makens arvingar i den efterlevandes bo, behandlas som arv efter den efterlevande maken.

SFS 2011:892

Kan det, när bouppteckning förrättas, inte utrönas huruvida arvinge finns som före Allmänna arvsfonden eller före eller jämte annan känd arvinge är berättigad till arv, ska Skatteverket, på anmälan av den som har boet i sin vård eller då förhållandet annars blir känt, utan dröjsmål kungöra arvfallet i Post- och Inrikes Tidningar, med uppmaning till okända arvingar att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i tidningen. Detta gäller också om det vid bouppteckningen finns kännedom om arvinge men det saknas kunskap såväl om arvingens namn som om hans eller hennes vistelseort.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 1 §.

SFS 2011:892

Är testamentstagare okänd eller vistas han å okänd ort, skall vad i 1 § första stycket är stadgat om anmälan och kungörelse angående arv äga motsvarande tillämpning med avseende å testamentsförordnandet.

Skall testamentstagarens rätt inträda vid annan tid än testators död, må kungörelse ej ske förrän den tiden är inne.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 1 §.

Är vid någons död faderskapet till honom eller henne inte fastställt och är fadern inte heller på annat sätt känd för annan dödsbodelägare, boutredningsman eller den som sitter i boet, skall den som vill grunda arvsrätt på faderskapet göra sin rätt gällande inom tre månader från dödsfallet eller, om bouppteckningen förrättas senare, senast vid bouppteckningen.

Första stycket tillämpas också i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

SFS 2005:435

Arvinge eller testamenstagare, som ej har att göra sin rätt gällande efter vad i 1–3 a § sägs, skall göra det inom tio år från dödsfallet eller, om hans rätt inträder först vid senare tidpunkt, från denna.

Rättsfall:

Jfr H 1930:688H 1997:285 anm. vid 8 §.

SFS 1976:1117

Undandrar sig en arvinge eller testamentstagare att ge tillkänna huruvida han eller hon vill göra anspråk på arv eller på rätt enligt testamentet, får Skatteverket förelägga honom eller henne att göra sin rätt gällande inom sex månader från det att föreläggandet delgavs honom eller henne. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Ett sådant föreläggande ska meddelas på ansökan av någon som är berättigad till arvingens eller testamentstagarens del i kvarlåtenskapen om denne försummar att bevara sin rätt.

SFS 2011:892

Vill arvinge eller testamentstagare, utan att tillträda kvarlåtenskapen eller sin lott däri, göra sin rätt gällande, ska han eller hon anmäla sitt anspråk hos god man, om sådan förordnats att bevaka hans eller hennes rätt, eller hos varje dödsbodelägare som tillträtt kvarlåtenskapen eller, om skifte inte skett, hos boutredningsman eller annan som sitter i boet. Anmälan får också göras hos Skatteverket.

Har en god man tagit emot anmälan, ska han eller hon tillkännage den hos Skatteverket. Om anmälan gjorts eller tillkännagetts hos Skatteverket, ska verket se till att underrättelse översänds med posten till övriga dödsbodelägare, vilkas namn och vistelseort är upptagna i bouppteckningen efter den döde eller annars är kända för Skatteverket.

SFS 2011:892

Har arvinge eller testamentstagare icke inom tid, som i 1–5 §§ är för varje fall stadgad, tillträtt kvarlåtenskapen eller sin lott däri eller anmält anspråk därpå efter vad i 6 § sägs, är han sin rätt förlustig.

Arv, som arvinge enligt 7 § gått förlustig, skall tillfalla dem som skulle varit berättigade därtill, om arvingen avlidit före arvlåtaren eller, i fall som avses i 3 kap. 2 §, före den sist avlidne maken.

Rättsfall:

H 1931:130; 1934:502 – Den i 4 § föreskrivna preskriptionstiden, räknad från arvlåtarens död, har ansetts gälla även för den som ärver enl. denna § H 1997:285.

SFS 1987:231

Närmare bestämmelser om kungörelse varom stadgas i 1–3 §§ meddelas av regeringen.

SFS 1987:231

Skatteverkets beslut får överklagas till den tingsrätt där den döde skulle ha svarat i tvistemål i allmänhet.

Finns det inte någon domstol som är behörig enligt första stycket är Stockholms tingsrätt behörig domstol.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

SFS 2011:892

Om arvsavtal

Har någon i fråga om arv efter den som ännu lever träffat avtal med annan än denne, är det ogillt.

Samma lag vare om avtal angående rätt på grund av testamente.

Rättsfall:

Ang. avsägelse till annans förmån av blivande testamentsrätt H 1940:395.

Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest, skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande. Bröstarvinge äger dock utfå sin laglott, med mindre han avstått från denna mot skäligt vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten, tillkommer arvingens make enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag eller enligt testamente med föreskrift om fördelning på sätt om bröstarv är stadgat.

En underårig får inte avsäga sig arv. Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte avsäga sig arv utan förvaltarens skriftliga samtycke.

Om något annat inte framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse också mot arvinges avkomlingar.

Rättsfall:

Jfr H 1945:436 anm. vid 14:5; 1963:57 anm. vid 18:1.

SFS 1988:1255

Avtal, varigenom arvlåtare förfogat över sin kvarlåtenskap, är ej gällande. Utfästelse om gåva, som icke må göras gällande under givarens livstid, är giltig allenast såvitt följer av vad om testamente är stadgat.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (1936:83) ang. vissa utfästelser om gåva vid HB 9:1.

Rättsfall:

H 1940:395 (anm. vid 1 §), 682 – Ang. p. 1 H 1951:107; 1957:348; 1972:487 – Jfr H 1942:28 (ang. gåvoskatt); 1956:125 (utfästelse om underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad betr. tid efter den förpliktades död); 1976:364 (ang. arvsskatt) – Utgjorde nära 80-årig kvinnas överlåtelse av bostadsrätt mot räntefri revers och villkor om kvarboenderätt mot hyra motsvarande månadskostnaden förfogande enl. denna § 1 meningen? H 1991:604 – Jfr AD 1991:26 anm. vid rubriken till 3 kap. avtalslagen under HB 1:.

Allmänna bestämmelser om dödsbo

Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet. Åtgärder som inte tål att uppskjutas får företas även om någon delägares samtycke inte kan inhämtas.

Har bodelning skett efter arvlåtarens död eller skall bodelning inte ske, är en efterlevande make eller sambo inte dödsbodelägare, om maken eller sambon ej är arvinge eller universell testamentstagare.

Den som har rätt att ta arv eller testamente först sedan en annan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit är delägare i dennes bo men inte i arvlåtarens.

Innan testamente blivit ståndande, anses såsom delägare såväl arvinge, vilken uteslutits från arv, som ock den, vilken insatts till universell testamentstagare.

Hänvisad författning:

Ang. skyldighet att anmäla förvärv genom arv eller testamente se Minerallag (1991:45) övergångsbest. p. 5 d, anm. i Bih. – Betr. skyldighet för dödsbo att anmäla innehav av skjutvapen och ammunition se Vapenförordning (1996:70) 11:1 inf. efter lagen 1996:67. Bih.

Rättsfall:

Ang. enskild delägares ställning i förhållande till dödsboet (jfr numera 1 a §) H 1937:140; 1939:162 B, 403, 649; 1940:340; 1943:196; 1944:529, 682; 1945:206, 605; 1948:689; 1949:352; 1953:628; 1959:97; 1961:384; 1964:31; 1974:562 A (resningsansökan ang. mål om tvistiga fordringar i dödsboets konkurs), 620 (dödsbo efter den som avlidit före boutredningslagens ikraftträdande); 1976:560 A (ansökan om resning i mål om bättre rätt till fast egendom, varav en dödsbodelägare efter domen förvärvat viss del från den vinnande parten), 615 (av en delägare mot var och en av de övriga förd talan att dödsboet skall från denne tillföras viss egendom), 1979:169 (sådan talan av en delägare mot en av flera andra delägare); se även anm. vid 19:12 och 23:5 – Jfr ang. dödsbo med endast en delägare R 1960:27 samt ang. dödsbo vari samtliga andelar sålts R 1962:2, båda anm. vid inkomstskattelagen (1999:1229) 4:1. Bih. – Den till vilken dödsbodelägare avstått arv intill visst belopp ej dödsbodelägare H 1963:57 – Den som gör anspråk på arvsrätt kan provisoriskt anses som dödsbodelägare H 1971:109; dock ej när viss sannolikhet saknas för delägarskap 1995:148 – Talan mot dödsbo om rätt till arv avvisad, eftersom den bort riktas mot arvingen H 1982:10 – Utmätning för dödsbodelägares skuld kunde ej ske i delägarens andel i viss tillgång i boet H 1989:342 – När avliden efterlämnat endast en dödsbodelägare har utmätning för delägarens skuld ansetts kunna ske i egendom, som tillhört den avlidne, sedan bouppteckningen registrerats H 1989:452 – Arvsavstående ej gällande mot arvingens borgenärer då boet ej underrättats om avståendet H 1993:34, jfr 1972:512 anm. under 31 § lagen om skuldebrev – Markupplåtelse för garage ansågs ej täckt av dödsbodelägares allmänna ställningsfullmakt; speciell ställningsfullmakt ansågs inte föreligga H 1998:304 – Avstående av rätt pga. testamente gjorde förvärvarna till dödsbodelägare oavsett att avståendet inte var förbehållslöst och kunde behandlas gynnsamt vid arvsbeskattningen H 2001:59 – Bestämmelserna i 1 och 1 a §§ hindrar ej att dödsbodelägare för talan mot andra dödsbodelägare i frågor som angår arvskiftet och ej förvaltningsåtgärd i dödsboet H 2009:143 – När dödsboet var skiftat hade dödsbodelägarna rätt att föra talan såväl i boets som i eget namn H 2011:792.

SFS 1987:231

När ett dödsbo ska delges är dödsbodelägarna tillsammans delgivningsmottagare. En av dödsbodelägarna är dock ensam delgivningsmottagare om han eller hon sitter i boet eller om delgivningen föranleds av att dödsboet innehar fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet. Den som tar emot handlingen ska så snart det kan ske underrätta övriga delägare om delgivningen.

Om boutredningsman har förordnats är denne i stället delgivningsmottagare.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 a § nu 1 b §.

SFS 2010:1934

När särskild dödsboförvaltning inte har anordnats enligt 19 kap. får enskilda delägare i mål som rör boet väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet, i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Väcker någon delägare talan mot dödsboet för egen räkning och har särskild dödsboförvaltning inte anordnats, förs boets talan i målet av övriga delägare.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 a §.

Rättsfall:

H 2009:143 anm. vid 1 §.

SFS 2010:1934

Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.

Hänvisad författning:

Jfr anm. vid 1 § – Sjömanslag (1973:282)42 § – Ang. anmälan om dödsfall m.m. se Begravningslag (1990:1144)4 kap. Bih.; ang. anmälningsskyldighet för dödsbo betr. övergång av gravrätt se samma lag 7:16 ff.

Refererad författning:

F (2014:115) med instr. för utrikesrepresentationen4:4 p. 3 och 4: Regeringskansliet får även meddela föreskrifter om

3. åtgärder som en utlandsmyndighet ska vidta när en person med hemvist i Sverige eller en svensk medborgare med hemvist i utlandet har avlidit utomlands,

4. åtgärder som en utlandsmyndighet ska vidta i kvarlåtenskapsärenden.

SFS 1994:1434

Göres för dödsbo annan gäld än som erfordras för begravningen eller för boets uppteckning, vård eller förvaltning eller företages eljest för dödsboet rättshandling som ej är för sådant ändamål erforderlig, är det ej för boet bindande, med mindre tredje man var i god tro.

Hänvisad författning:

Jfr Begravningslag (1990:1144)5:1 och 2. Bih.

Rättsfall:

H 1966:609, anm. vid ovan nämnda lag 7:26.

Vad tredje man i god tro slutit med dem som enligt bouppteckningen äro dödsbodelägare är gällande, ändå att annan delägare finnes.

Har, innan bouppteckning skett, rättshandling företagits utan medverkan av testamentstagare, är den ej på sådan grund ogiltig, där tredje man var i god tro och rättshandlingen skäligen ej kunde anstå tills bouppteckningen förrättats.

Rättsfall:

Ang. (nuv.) 1 st. H 1928:540.

Delägare som var för sin försörjning beroende av den döde äger såsom förskott å sin lott utfå vad för sådant ändamål erfordras, såvitt lotten uppenbarligen förslår och förskottet kan lämnas utan olägenhet för utredningen.

Efterlevande make och oförsörjda barn skola städse njuta nödigt underhåll ur boet under tre månader från dödsfallet.

SFS 1971:872

Dödsbodelägare är pliktig att ersätta skada, som han med avseende å boets vård eller förvaltning uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat någon, vars rätt är beroende av utredningen.

Äro flera ersättningspliktiga, svara de en för alla och alla för en. Vad sålunda utgivits skall dem emellan fördelas efter deras andelar i kvarlåtenskapen, så långt de förslå, och därutöver efter huvudtalet, där ej jämkning prövas skälig med hänsyn till den större eller mindre skuld som ligger envar delägare till last.

Rättsfall:

Jfr H 1931:110.

Om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, skall boet ha avvecklat fastighetsinnehavet senast fyra år efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade. Har dödsboet förvärvat sådan egendom därefter, skall avvecklingen ske snarast möjligt.

Tillsyn över att avveckling sker utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Om avvecklingen inte har skett inom föreskriven tid, får tillsynsmyndigheten vid vite förelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.

Tillsynsmyndigheten får på ansökan av dödsboet medge anstånd med avvecklingen, om det finns särskilda skäl. Anstånd meddelas för viss tid och får förenas med villkor.

Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande och anstånd får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2001:94

Om boutredningsman och testamentsexekutor

Då dödsbodelägare begär det, skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. Har någon genom testamente blivit utsedd att i fråga om förvaltningen träda i arvingars och universella testamentstagares ställe (testamentsexekutor), äger jämväl han påkalla beslut som nu är sagt. Sådant beslut skall också meddelas på begäran av den som erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av ändamålsbestämmelse, där det prövas nödigt för legatets eller ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller den som står i ansvar för betalning av gäld efter den döde, där det måste antas att dödsboet är på obestånd eller att sökandens rätt eljest äventyras. Är dödsbodelägare eller den som erhållit legat omyndig eller har enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken god man eller förvaltare förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till förvaltning av boutredningsman, om överförmyndaren begär det och rätten finner skäl därtill.

Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas förvaltning, men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget, skall rätten, då ansökan görs av någon vars rätt är beroende av utredningen eller förhållandet eljest blir känt, meddela beslut som avses i första stycket.

Beslut enligt denna paragraf får grundas även på testamente som ej vunnit laga kraft.

Hänvisad författning:

Jfr 10 § samt 24:6.

Rättsfall:

I visst fall ej hinder mot att den avlidnes förmyndare förordnades till boutredningsman H 1934:596 – Tvist om personval H 1936:28 – Ang. upphävande av förordnande enl. 1 §, enär det icke påkallats av behörig ställföreträdare för dödsbodelägare H 1955:377 – Fråga om förvaltning av boutredningsman erfordrades H 1966:552 – Legataries ansökan om förvaltning bifölls trots att säkerhet erbjöds enl. 22:3 H 1972:229 – Boutredningsmannaförordnande meddelades på begäran av borgenär då arvingarna skiftat boet utan att betala skulden eller avsätta medel därtill H 2002:136.

SFS 1988:1255

Till en ansökan enligt 1 § skall fogas en kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, ett bevis om detta. Är inte bouppteckning förrättad, lämnas trovärdig uppgift om delägarna i boet och deras hemvist samt, där testamentsexekutor är förordnad, om dennes namn och hemvist.

SFS 2001:94

Ett val av boutredningsman ska göras så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen.

En delägare får utses till boutredningsman.

Om testamentsexekutor är utsedd ska denne utses till boutredningsman, om det inte finns skäl som talar mot det.

I lagen (2015:417) om arv i internationella situationer finns bestämmelser om särskild boutredningsman.

Rättsfall:

Fråga om val av boutredningsman H 2002:428 – Ang. 3 st. H 1988:594 – Att testamentsexekutor biträtt även arvlåtarens sambo med upprättande av testamente utgjorde ej skäl mot förordnande av honom H 2007:410.

SFS 2015:418

Där det prövas erforderligt, må flera boutredningsmän förordnas. Rätten äger bestämma, att förvaltningen skall delas mellan dem, och skall därvid tillika föreskriva, efter vilka grunder delningen skall ske.

Vill boutredningsman frånträda sitt uppdrag och visar han skälig orsak, skall han av rätten entledigas.

Finnes boutredningsman icke vara lämplig eller bör han av annan särskild orsak skiljas från uppdraget, skall han entledigas, då det begäres av någon vars rätt är beroende av utredningen eller förhållandet eljest varder kunnigt.

Är testamentsexekutor förordnad till boutredningsman och förklaras testamentet sedermera ogiltigt, skall rätten på begäran pröva, huruvida uppdraget likväl bör vara honom anförtrott.

Hänvisad författning:

Jfr 10 §.

Rättsfall:

Fråga om entledigande av boutredningsman H 2001:559 – Svårighet att få betalt kan utgöra en grund för boutredningsman att bli entledigad H 2019:991.

Göres av samtliga delägare ansökan att boet ej längre skall förvaltas av boutredningsman, och är ej fall för handen som i 1 § andra stycket sägs, skall rätten, med boutredningsmannens entledigande, förordna därom, såframt det kan ske utan fara för någon vars rätt är beroende av utredningen. Är testamentsexekutor förordnad till boutredningsman, skall hans samtycke inhämtas.

Hänvisad författning:

Jfr 21 §.

Rättsfall:

Ansökan bifallen mot borgenärs bestridande H 1939:441H 1955:377 anm. vid 1 § – När dödsbodelägare är i konkurs, måste denne och konkursförvaltaren vara ense om åtgärden H 1977:363 – Fråga om dödsboförvaltning borde upphöra när tvistiga anspråk gjordes gällande mot dödsboet H 2004:529.

Avträdes dödsbos egendom till konkurs, är förordnandet för boutredningsman förfallet.

Rättsfall:

Utan hinder av denna § ansågs boutredningsman ensam behörig att företräda dödsboet vid fullföljd av talan mot konkursbeslutet H 1975:429.

Dör boutredningsman, skall det av den som har hans egendom i sin vård utan dröjsmål anmälas hos rätten.

Har den som gjort ansökan enligt 1 § ej fullgjort vad i 2 § är stadgat, skall rätten förelägga honom viss tid därtill, vid äventyr att, där det felande ej är tillgängligt då ärendet upptages till vidare behandling, ansökningen skall vara förfallen.

Innan rätten meddelar beslut som avses i 1 eller 5 §, skola dödsbodelägarna genom särskilda meddelanden av rätten erhålla tillfälle att yttra sig, såvitt det kan ske utan märklig tidsutdräkt. Där det prövas erforderligt, skall delägare jämte sökanden på sätt nyss är sagt kallas att inställa sig inför rätten.

Ej må någon förordnas till boutredningsman utan att han samtyckt därtill eller entledigas från sådant uppdrag utan att han erhållit tillfälle att yttra sig.

Rättsfall:

Ang. fråga om sammanträde i HovR i ärende enligt 1 § se H 2003:523, anm. vid ÄL 14 §.

Kan i ärende som avses i 1 eller 5 § slutligt beslut ej omedelbart meddelas, äger rätten där det erfordras, meddela beslut att gälla intill dess att slutligt beslut föreligger; och skall vad i 9 § tredje stycket sägs vinna tillämpning, i fråga om entledigande av boutredningsman dock endast där så kan ske utan märklig tidsutdräkt.

Mot rättens beslut skall i händelse av missnöje talan föras särskilt. Mot hovrättens beslut må talan ej föras.

Boutredningsmannen ska, med iakttagande av andra och tredje styckena, utföra alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning.

Om tillgångarna inte räcker till betalning av skulden, ska boutredningsmannen försöka träffa en uppgörelse med borgenärerna. Om en uppgörelse inte kan nås och delägarna inte täcker bristen, ska boutredningsmannen avträda boets egendom till konkurs.

Boutredningsmannen ska om möjligt inhämta delägarnas mening dels i fråga om rättshandlingar som i avsevärd utsträckning inverkar på delägarnas behållning i boet, dels i fråga om andra angelägenheter av vikt, såsom avyttring av egendom som har särskilt värde för delägarna, avveckling av rörelse som den döde drivit eller uppgörelse med borgenärerna.

Rättsfall:

Ang. rätt för boutredningsman att ta del av räkenskaper, inbegripna i dödsboets överlåtelse av affärsrörelse H 1941:372.

SFS 2022:969

Boutredningsmannen företräder dödsboet mot tredje man samt äger att tala och svara i mål som röra boet.

Rättsfall:

H 1944:529, 682 anm. vid 18:1 – Sedan boutredningsman förordnats, ansågs talan av dödsbodelägare om ogiltigförklaring av fastighetsförsäljning till annan delägare icke kunna upptagas till prövning H 1953:628 – Ang. behörighet för dödsbodelägare att föra talan H 1969:437 m.fl. rättsfall anm. vid 23:5 (jfr numera 19:12 a och 20 a) samt 1973:66 anm. vid 3:3. Jfr 1973:478 anm. vid RB 14:9 – Enskild dödsbodelägare fick föra talan för dödsboets räkning mot övriga delägare, då boutredningsmannen efter förrättat skifte ansett sitt uppdrag avslutat resp. då han förklarat sig avstå från att föra talan för dödsboets räkning 1972:586, 1974:623 (jfr numera 19:12 a och 20 a) – Boutredningsman behörig att företräda dödsboet även sedan tillgångar och skulder avvecklats H 1955:574 – Två av tre delägare i dödsbo, vilka väckt talan mot den tredje och en utomstående på olika rättsliga grunder, ansågs sakna behörighet att föra talan mot den utomstående H 2007:69.

När dödsboet förvaltas av boutredningsman får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet och boutredningsmannen avstår från att föra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet, i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

Rättsfall:

Två av tre delägare i dödsbo, vilka väckt talan mot den tredje och en utomstående på olika rättsliga grunder, ansågs sakna behörighet att föra talan mot den utomstående H 2007:69.

SFS 1981:359

Fast egendom eller tomträtt må ej av boutredningsmannen överlåtas utan att delägarna skriftligen lämna sitt samtycke eller, där det ej kan erhållas, rätten på ansökan tillåter åtgärden. Vad nu är sagt länder dock ej till inskränkning i den förfoganderätt som kan tillkomma boutredningsmannen enligt lagakraftvunnet testamente.

Har boutredningsmannen utan erforderligt samtycke företagit åtgärd som i första stycket sägs, är den ogill, om delägare väcker talan om klander därå inom tre månader från det han fick kännedom om åtgärden och senast inom ett år sedan lagfart eller inskrivning beviljades.

Rättsfall:

Fråga om domstols medverkan erfordrades H 1940:27 – Fastighet som makar förvärvat gemensamt kunde med hänsyn till GB 12:4 ej säljas av boutredningsmannen i dödsboet efter hustrun H 1967:291 – Fråga om erforderligt underlag för prövning av ansökan enl. denna § H 1983:802 – Rättens tillstånd enl. 1 st. vägrades boutredningsmannen, då en av dödsbodelägarna var villig att köpa fastigheterna till samma pris H 1994:141 – Fråga om förutsättningar för rättens tillstånd till försäljning av fastighet när fem av sju dödsbodelägare samtyckte, men ej de två övriga H 2009:90.

SFS 1970:1001

Till dödsboet hörande penningmedel, som görs räntebärande genom insättning i bank eller kreditmarknadsföretag, ska sättas in i boets namn. Dödsboets egendom får inte heller i övrigt sammanblandas med vad boutredningsmannen eller annan tillhör. Värdehandlingar ska nedsättas i öppet förvar i bank eller kreditmarknadsföretag, om det sammanlagda värdet överstiger ett belopp motsvarande två gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis utgivas till delägare, med mindre det kan ske utan men för annan, vars rätt är beroende av utredningen.

Hänvisad författning:

Jfr Lag (1944:181) om redovisningsmedel under HB 1:.

SFS 2010:1205

Före den 1 april varje år skall boutredningsmannen avge redovisning för medelsförvaltningen under föregående kalenderår. I redovisningen skall tas upp saldo vid årets början och slut samt in- och utbetalningar under året. Har medel innestått i bank eller annan inrättning skall vid redovisningen fogas bevis om insättningar och uttag under året samt behållning vid årets slut. När värdehandlingar nedsatts i bank eller kreditmarknadsföretag skall vid redovisningen fogas bevis av motsvarande innehåll.

Årsredovisning skall tillställas minst en delägare i boet. Övriga delägare samt rätten skall samtidigt underrättas om vem som tillställts redovisningen. Dödsbodelägare som inte har tillställts redovisningen har rätt att på begäran hos boutredningsmannen erhålla ett exemplar av den. Finns det delägare i boet som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken skall ett exemplar tillställas överförmyndaren.

Fullgör boutredningsman ej vad som åligger honom enligt denna paragraf, kan rätten vid vite förelägga honom att fullgöra sin skyldighet.

SFS 2004:423

Så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt delning kan äga rum utan men för någon, vars rätt är beroende av utredningen, skall boutredningsmannen göra anmälan härom till delägarna och avgiva redovisning för sin förvaltning.

Sedan bodelning eller arvskifte har förrättats av delägarna, skall boutredningsmannen lämna ut egendomen. Detsamma gäller när en delning som har verkställts av bodelningsförrättare eller skiftesman har vunnit laga kraft.

Har boutredningsman frånträtt uppdraget utan att det blivit slutfört efter vad nu är sagt, är han ock redovisningsskyldig.

När boutredningsman slutfört sitt uppdrag, må han på begäran entledigas av rätten.

Hänvisad författning:

Jfr 23:5.

Rättsfall:

När boutredningsman avgivit redovisning för sin förvaltning enl. 1 st. med upplysning till dödsbodelägarna, att talan mot boutredningsmannen skulle väckas inom natt och år, och därefter fortsatt förvaltningen av egendomen samt avgivit ny redovisning för denna senare förvaltning, betecknad slutredovisning, ansågs klandertiden enl. 19 § skola räknas från den senare redovisningen H 1995:648.

SFS 1987:231

Kunna flera boutredningsmän, som hava förvaltningen odelad, ej enas i ärende, vari avgörandet tillkommer dem, och föreligger ej flertal för viss mening, skall saken hänskjutas till rättens avgörande. Mot rättens beslut må talan ej föras.

När dödsbodelägare begär det eller rätten eljest prövar lämpligt, skall rätten förordna god man att öva tillsyn å boutredningsmannens förvaltning, såframt boutredningsmannen icke ställer säkerhet för ersättning som han kan finnas skyldig att utgiva. Gode mannen äger genomgå räkenskaper och andra handlingar ävensom verkställa inventering av egendomen. Han skall, på föreläggande av rätten eller framställning av delägare, meddela upplysningar om boet och dess förvaltning samt, där anledning föreligger till anmärkning, göra anmälan hos rätten.

Är god man ej utsedd, äger rätten, på ansökan av delägare eller eljest, förelägga boutredningsmannen att avgiva redogörelse för sin förvaltning eller ock förordna någon att granska förvaltningen och däröver avgiva berättelse.

Har beslut enligt denna paragraf meddelats på ansökan av allenast vissa delägare, må rätten på talan av delägare föreskriva, att kostnaden ej skall stanna å boet utan av sökandena slutligen gäldas, med fördelning dem emellan efter deras lotter i boet.

Boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.

Är flera utredningsmän ersättningspliktiga, svarar de solidariskt. Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den större eller mindre skuld som prövas ligga envar av dem till last.

Om skyldighet att hos bank eller kreditmarknadsföretag inbetala penningmedel, som tillkommer omyndig eller den för vilken god man eller förvaltare förordnats, stadgas i föräldrabalken.

Hänvisad författning:

FB 16:11.

Rättsfall:

Ang. ersättningsskyldighet på grund av underlåtenhet att fullfölja talan i skatteärende H 1949:271. Jfr H 1929:67 – Advokatfirma ansågs ha principalansvar för anställd advokats handlande som särskilt förordnad boutredningsman H 2000:639.

SFS 2004:423

Om talan å boutredningsmans förvaltning gäller vad om syssloman är stadgat. Klandertalan må föras av envar delägare. Den som anställt klandertalan är berättigad att av dödsboet erhålla ersättning för rättegångskostnaden, i den mån den täckes av vad genom rättegången kommit boet till godo.

Boutredningsmannen äger av dödsboet erhålla skäligt arvode ävensom ersättning för sina kostnader. Lämnar boet ej tillgång, skall sådan gottgörelse gäldas av den på vars ansökan förordnandet meddelats. Äro flera betalningsskyldiga, svara de en för alla och alla för en.

Rättsfall:

Jfr HB 18:9 och där anm. rättsfall – H 1940:463 (ang. arvode) – Fråga om utgångspunkten för beräkning av klanderfristen enl. 1 st. H 1995:648 anm. vid 15 § – Samma fråga i fall då beslut meddelas om boutredningsmannens entledigande H 1999:512.

Förordnande att vara testamentsexekutor skall, såvitt ej annat framgår av testamentet, anses innefatta bemyndigande att företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder.

Det som sägs i 14–16, 18 och 19 §§ om boutredningsman skall tillämpas på testamentsexekutor och på den som genom testamente förordnats att endast i viss del verkställa utredningen efter den döde. Även i fråga om entledigande skall tillämpas det som sägs om boutredningsman. Skyldigheten enligt 14 a § att underrätta rätten om vem som tillställts årsredovisning gäller dock endast den som är boutredningsman.

Rättsfall:

Jfr H 1964:54.

SFS 1996:245

När dödsboet förvaltas av testamentsexekutor med behörighet att företräda boet i rättegång får var och en av delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet och testamentsexekutorn avstår från att föra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna i målet, i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit boet till godo genom rättegången.

SFS 1981:359

Rättens beslut i ärenden enligt detta kapitel skola utan hinder av förd klagan lända till efterrättelse, dock ej beslut enligt 6 §.

Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden enligt 1 och 5 §§.

Hänvisad författning:

Se F (1996:381) med tingsrättsinstruktion17 § efter RB 1:.

SFS 1996:245

Om bouppteckning och dödsboanmälan

Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden.

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från skyldigheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §.

SFS 2003:675

Dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor skall bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare skall kallas i god tid till förrättningen. Den avlidnes efterlevande make eller sambo skall alltid kallas. Skall lott i kvarlåtenskapen åtnjutas först sedan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit, skall även den kallas som vid tiden för bouppteckningen är närmast att sålunda ta arv eller testamente.

Omhändertages ej egendomen av delägare, boutredningsman eller testamentsexekutor, ankommer på annan, som efter vad i 18 kap. 2 § sägs har egendomen i sin vård, att föranstalta om bouppteckning.

Rättsfall:

Fråga huruvida även universella testamentstagare, upptagna i förut avlidne makens testamente, borde kallas H 1945:312 – Ej krav på gode männens samtidiga närvaro vid bouppteckningsförrättningen R 2004:37 – Frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning av tidigare makens bortgång när bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ej ägt rum HFD 2016:32.

SFS 1987:231

I bouppteckningen anges dagen för förrättningen, den dödes fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer, hemvist och dödsdag. Även namn och hemvist för dem som ska ha kallats till förrättningen ska anges. För underårig ska det anges födelsedatum och för arvinge ska det anges hans eller hennes släktskap med den döde. Arvinge ska anges även om han eller hon är utesluten från del i kvarlåtenskapen. Om den döde efterlämnar en make, ska det för bröstarvingar anges om de är bröstarvingar även till maken. Kan uppgift i visst hänseende inte lämnas, ska det anmärkas.

Av bouppteckningen ska det framgå vilka som närvarat vid förrättningen. Om någon som ska ha kallats inte närvarat, ska det till bouppteckningen fogas bevis att han eller hon blivit kallad i tid.

SFS 2023:160

Skatteverket får till dödsboet översända en förtryckt bouppteckningsblankett med följande uppgifter om den döde:

  1. fullständigt namn och person- eller samordningsnummer,

  2. hemvist,

  3. dödsdag,

  4. civilstånd,

  5. äktenskapsförord och

  6. fastighetsinnehav.

Även uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt dödsboets adress får förtryckas.

SFS 2023:160

Den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp.

Var den döde gift, skall båda makarnas tillgångar och skulder var för sig antecknas och värderas. Hade makarna eller en av dem enskild egendom eller sådan rättighet som enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken inte skall ingå i bodelning, skall grunden för att egendomen skall vara undantagen från bodelningen och egendomens värde anges särskilt, om det inte på grund av förhållandena är obehövligt.

Efterlämnar den döde en sambo och hade någon av dem förvärvat bostad eller bohag för gemensamt begagnande, skall denna egendom antecknas och värderas särskilt, om den efterlevande sambon har begärt bodelning. Därvid skall anges vem egendomen tillhör. Även fordringar som är förenade med särskild förmånsrätt i egendomen eller av annan anledning är att hänföra till denna egendom skall antecknas. Om den efterlevande sambon eller den avlidna sambons övriga dödsbodelägare begär att få täckning för annan skuld ur egendomen, skall sambons samtliga tillgångar och skulder antecknas och värderas.

Rättsfall:

Fråga om kommunalt förbättringslån skulle betraktas som en avgående post H 1980:137 II – Ang. belopp, som enl. bestämmelse i skuldebrev icke fick av långivarens dödsbo uttagas hos låntagaren H 1935:570.

SFS 1987:231

Om det efter den döde finns ett testamente eller, om han eller hon var gift, ett äktenskapsförord angående förmögenhetsordningen, ska det tas in i bouppteckningen eller i bestyrkt kopia fogas till bouppteckningen som bilaga.

Bouppteckningen ska också innehålla uppgift om livförsäkringar, tillgångar på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) som till följd av att förmånstagare insatts, inte ingår i kvarlåtenskapen.

Om det bland delägarna finns en laglottsberättigad arvinge ska det, på begäran av en delägare, anges i bouppteckningen vad en arvinge eller hans eller hennes avkomling har mottagit från den avlidne som förskott eller annars som gåva. Detta gäller också en gåva som den efterlevande maken eller hans eller hennes avkomling eller en universell testamentstagare mottagit av den avlidne och vad en arvinge har fått i förskott från den efterlevande makens giftorättsgods. Vad som nu angetts gäller dock inte för sedvanliga gåvor vars värde inte står i missförhållande till givarens förhållanden.

Hänvisad författning:

Jfr 7 § – FörsäkringsavtalsL (2005:104) 14:1 ff inf. under HB 1: – Lagen 1993:9314:4 ff.

SFS 2022:1748

Den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet skall såsom bouppgivare lämna uppgifter om boet. Varje delägare samt efterlevande make eller sambo skall på anmaning lämna uppgifter till bouppteckningen.

Bouppgivaren skall på handlingen teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Bouppgivaren skall bekräfta sina uppgifter med ed, om talan om edgång förs av någon vars rätt kan bero därav eller av boutredningsman eller testamentsexekutor. Samma skyldighet har dessutom dödsbodelägare samt efterlevande make eller sambo som inte har varit bouppgivare. Även andra personer som har tagit befattning med boet kan åläggas att bekräfta uppgifterna i bouppteckningen under ed.

Gode männen skall på handlingen intyga att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Hänvisad författning:

Jfr BrB 15:1, 10 och Skattebrottslag (1971:69) inf. vid BrB 9:.

Rättsfall:

Ang. bevisskyldighet i fråga om utestående fordringars giltighet H 1934:204; 1935:658; 1943:740; 1946:139 – Ang. skyldighet för avlidens fader, som ej var dödsbodelägare, att lämna uppgifter till bouppteckning H 1959:196 – Ang. 2 st. H 1932:60; 1939:200; 1945:475; 1976:556 (edgång förelagd änka i barnlöst äktenskap på yrkande av efterarvinge till mannen; edgångsplikten ansågs ej vara underkastad preskription); 1977:80 (edgång betr. 1958 upprättad bouppteckning ålagd på talan som väckts 1974; tillika fråga om edgångspliktens omfattning) – Ang. mened H 1959:639.

SFS 1987:231

Finnes egendom å flera orter, må särskild bouppteckning förrättas å varje ort. I en av bouppteckningarna skall intagas sammanfattning av boets tillgångar och skulder, och skall vad i 5 § stadgas äga tillämpning allenast å den bouppteckningen.

Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteckningen upprättades.

En bestyrkt kopia av bouppteckningen skall förvaras hos Skatteverket.

Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall förordnas, skall ytterligare en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, behöver denna kopia omfatta endast erforderliga delar.

Är inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

Hänvisad författning:

Ang. brittisk medborgare se KK 1952:6444 § inf. vid ÄB 18:2.

Rättsfall:

Registrering av bouppteckning kan ej vägras på grund av att bouppteckning efter tidigare avliden make varit bristfällig H 1978:495.

SFS 2003:675

Räcker den dödes tillgångar eller, när den döde efterlämnar make, tillgångarna tillsammans med hans eller hennes andel i makens giftorättsgods, inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och omfattar tillgångarna inte fast egendom eller tomträtt, behöver bouppteckning inte förrättas, om dödsboanmälan görs till Skatteverket av socialnämnden.

Dödsboanmälan ska vara skriftlig och innehålla den dödes fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer, hemvist, bostadsadress och dödsdag samt intyg som utvisar att det beträffande tillgångarna föreligger fall som avses i första stycket. I anmälan ska även dödsbodelägares namn och bostadsadresser anges, om uppgifterna kan inhämtas utan avsevärd tidsutdräkt. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Den ska förvaras hos Skatteverket.

Även om dödsboanmälan gjorts, ska bouppteckning förrättas, om det begärs av dödsbodelägare eller någon annan vars rätt kan bero därav och denne ställer säkerhet för bouppteckningskostnaden eller om ny tillgång framkommer och det därför inte längre föreligger sådant fall som avses i första stycket. Bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter det att begäran om detta gjordes och säkerhet ställdes eller den nya tillgången framkom. I fråga om förlängning av tiden för att förrätta bouppteckning tillämpas 1 § första stycket.

SFS 2023:160

Skatteverket skall se till att bouppteckning, när sådan krävs, förrättas och ges in inom föreskriven tid. Om det har försummats får Skatteverket vid vite förelägga viss tid eller, där bouppteckning inte skett, förordna en lämplig person att föranstalta om det. Sådant förordnande utgör inte hinder att vara god man vid förrättningen.

Skatteverket skall registrera bouppteckningen och förse den med bevis om detta.

Registrering av bouppteckning får inte ske, om det inte framgår att vid bouppteckningen har gått till på det sätt som sägs i detta kapitel. Är bouppteckningen bristfällig, får Skatteverket med föreläggande av vite utsätta tid inom vilken bristen skall avhjälpas.

Den som är skyldig att lämna uppgift till bouppteckning får föreläggas vid vite att fullgöra sin skyldighet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Talan mot beslut om utdömande av vite skall enl. RB 49:5 p. 4 föras särskilt H 1983:378 – Föreläggande vid vite av skattemyndigheten att ge in bouppteckning ansågs överklagbart R 2004:19.

Ej krav på att dödsbodelägare har tagit del av kallelse till bouppteckningsförrättning för att registrering skall ske RÅ 2007:63.

SFS 2003:675

Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom en månad.

Tilläggsbouppteckning skall också förrättas, om efterlevande sambo efter det att bouppteckning har förrättats framställer en sådan begäran om skuldtäckning som avses i 4 § tredje stycket fjärde meningen och sambons tillgångar och skulder inte tidigare har antecknats och värderats. I detta fall skall tilläggsbouppteckningen förrättas inom tre månader från det att begäran framställdes.

Beträffande tilläggsbouppteckning gäller i övrigt vad som förut i detta kapitel är föreskrivet om bouppteckning.

Rättsfall:

H 1957:441; 1958:573; 1966:266; 1973:298; 1976:327, 696; 1981:300; 1981:701; 1982:125 (på grund av att anteckning om arvsavstående felformulerats hade de till vilka avstående skett kommit att framstå som dödsbodelägare) – Bortfall av skatteskulder genom ändring i taxeringar skäl till tilläggsbouppteckning H 1991:143 – Att som grund för besvär över arvsskatt åberopades, att i bouppteckningen upptagna fordringar visat sig vara värdelösa, ansågs ej utgöra påstående om felaktighet som avses i denna § H 1994:93 – Däremot skäl till tilläggsbouppteckning när bouppteckningen saknade uppgift om att behållningen utgjorde andel i oskiftat dödsbo H 1997:22.

SFS 1987:231

I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om överklagande gäller i övrigt den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

SFS 2004:1340

[Upphävd g. Lag (2001:94).]

SFS 2001:94

Om den dödes skulder

Kapitlet erhöll denna rubrik och ändrad lydelse g. SFS1981-0359

Innan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades eller, om boet förvaltas av boutredningsman, uppgörelse har träffats med samtliga borgenärer om betalningen av skulderna får en skuld betalas endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna.

Rättsfall:

Ansvaret för proprieborgensförbindelse går över på borgensmannens dödsbo H 2000:97 anm. även vid HB 10:10.

SFS 1981:359

Sedan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades får borgenärerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka inte har förfallit till betalning och för vilka det inte redan finns tillräcklig säkerhet. Ställs ej säkerhet inom tre månader, får dödsboet inte längre tillgodoräkna sig någon förfallotid.

Rättsfall:

Ang. motsvarande stadgande i kap:s äldre lydelse H 1966:337.

SFS 1981:359

Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden ensam delägare, får en skuld som inte förfaller till betalning inom sex månader sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsägningen. Om borgenären till säkerhet för sin fordran har företagshypotek eller panträtt på grund av inteckning och inom tre månader efter uppsägningen meddelar att han eller hon vill hålla sig endast till säkerheten, behöver betalning dock inte tas emot före förfallodagen.

SFS 2008:987

Sker bodelning eller arvskifte innan den dödes och boets andra skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under särskild vård, skall bodelningen eller skiftet gå åter.

Är skulderna inte större än att de kan betalas av den dödes tillgångar och, om han var gift, vad som av den andra makens egendom skulle ha belöpt på hans lott för det fall att skulderna hade beaktats vid bodelningen, skall återgången begränsas till vad som behövs för att skulderna och kostnaderna för boets förvaltning skall kunna betalas. Vad som sålunda behövs skall utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem har fått för mycket vid bodelningen eller arvskiftet. I övrigt skall bodelningen eller skiftet bestå.

Finns egendom som skall lämnas åter inte i behåll, skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återgång påkallades, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppkommer brist hos någon delägare, skall de övriga delägarna täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen eller skiftet. Vad som behövs för att bristen skall kunna täckas skall utges av delägarna i förhållande till vad var och en av dem sålunda har fått.

SFS 1981:359

Egendom som har utgetts som legat eller i enlighet med en ändamålsbestämmelse skall lämnas tillbaka till boet, om det behövs för att den dödes skulder skall kunna betalas. Finns egendomen inte i behåll, skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återlämnande påkallades, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Rättsfall:

Återgång av legat kunde ej ske för betalning av sådana skulder som uppstått för dödsboet men inte var den dödes skulder H 2021:1073.

SFS 1981:359

Den som enligt 4 eller 5 § är skyldig att lämna tillbaka egendom till boet eller att ersätta egendomens värde skall utge även ränta eller avkomst av egendomen. Han har dock själv rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för egendomen och, om han var i god tro, kostnader som har varit till nytta för egendomen.

SFS 1981:359

Om verkställighet av legat och ändamålsbestämmelser

Legat av oskifto skall utgivas så snart det kan ske utan men för någon, vars rätt är beroende av boets utredning.

Företages arvskifte innan legatet utgivits eller egendom, som därför erfordras, blivit ställd under särskild vård, äro delägarna en för alla och alla för en ansvariga för förordnandets verkställande såsom om skifte ej ägt rum. Vad sålunda utgivits skall dem emellan fördelas enligt den i 18 kap. 6 § stadgade grunden.

Hänvisad författning:

Ang. legat se 11:10.

Rättsfall:

Jfr H 1940:349.

Skall legat fullgöras av viss arvinge eller testamentstagare, är denne pliktig att verkställa förordnandet, när han mottagit den egendom som är avsedd för legatets fullgörande. Där av hans försummelse beror att egendomen ej utgivits till honom, skall han gälda skadan.

Rättsfall:

H 1933:123 anm. vid 11:9; 1935:29; 1946:273.

Varder i fråga om legat testamentstagarens rätt genom vanvård eller eljest äventyrad, må rätten på ansökan förordna, att säkerhet skall ställas för legatets utgörande eller att egendom, varom fråga är, skall sättas under särskild vård.

Rättsfall:

Säkerhet kan ej fordras sedan boet avvecklats H 1955:574H 1972:229 anm. vid 19:1.

Avser legat viss egendom, skall, där ej annat följer av testamentet, avkastningen tillfalla testamentstagaren men nödig kostnad, vilken ej föranletts av boutredningen, av honom gäldas innan egendomen utgives.

Å legat, som avser visst penningbelopp, äger testamentstagaren, såvitt ej annat framgår av testamentet, tillgodonjuta ränta, sedan fyra månader förflutit från testators död. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden fram till dess legatet enligt 1 § i detta kapitel skall utgivas och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

Rättsfall:

H 1973:472 anm. vid RB 10:9 – Denna § ej analogt tillämplig på avstående från arv H 1977:12.

SFS 1975:640

Vad i detta kapitel är stadgat om legat skall äga motsvarande tillämpning å ändamålsbestämmelse.

Underlåter någon vad honom åligger med avseende å verkställande av ändamålsbestämmelse, må talan därom föras av testators arvinge, vare sig han äger del i boet eller ej, efterlevande make, arvinges avkomling eller universell testamentstagare, så ock av boutredningsman eller testamentsexekutor.

Då fråga är om allmännyttigt ändamål, må talan jämväl föras på förordnande av länsstyrelsen i det län där verkställigheten huvudsakligen skall ske.

Hänvisad författning:

Jfr Stiftelselag (1994:1220). Bih.

Rättsfall:

Testamentsexekutor ägde föra talan om utseende av nya ledamöter i stiftelses styrelse; jfr stiftelselagen 9:6H 1966:3.

Om arvskifte

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare.

Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen (2003:376), skall bodelningen förrättas innan arvskifte äger rum.

SFS 2003:377

Mot någon delägares bestridande får skifte ej företas innan bouppteckning har förrättats och alla kända skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under särskild vård eller uppgörelse har träffats som innebär att delägaren inte svarar för skulderna.

Skall legat eller ändamålsbestämmelse fullgöras av oskifto, får skifte ej mot delägares bestridande äga rum innan förordnandet har verkställts eller delägaren har fritagits från att svara för dess fullgörande eller erforderlig egendom har blivit ställd under särskild vård.

Står boet under förvaltning av boutredningsman eller testamentsexekutor, får skifte ej företas innan denne har anmält att utredningen har slutförts.

SFS 1987:231

Envar delägare äger vid skiftet njuta lott i varje slag av egendom; dock bör vad ej lämpligen kan delas eller skiljas såvitt möjligt läggas å en lott. Fordran å delägare skall tillskiftas denne så långt hans lott förslår.

Har vid skifte fastighet delats så, att delägare fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning uppställts i den handling som enligt 4 § upprättas över skiftet, innehava dessa delägare fastigheten under samäganderätt.

Om i annat fall än i andra stycket anges skiftet innebär att del av fastighet kommer i särskild ägares hand, är skiftet ogiltigt i den delen.

Rättsfall:

Delägare må ej mot bestridande tilldelas egendom av sådan omfattning att skyldighet uppkommer att till annan delägare erlägga lösen H 1937:521 – Skifte omfattande aktier i fåmansbolag H 1972:214 – Tillämpning av 1 st. vid ett av skiftesman förrättat skifte H 1987:943 – Vid värderingen av aktier kan hänsyn tas till realisationsvinstskatt H 2015:558.

SFS 1970:1001

Över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av delägarna.

Rättsfall:

Fråga om giltigt arvskifte kommit till stånd H 1977:459 – Fråga huruvida ombud för dödsbodelägare ägde vid skiftet godkänna testamente, som saknade rättslig giltighet H 1948:359 – Återgång av arvskifte kan ske utan iakttagande av viss form H 1971:406.

SFS 1987:231

På en delägares begäran ska rätten utse någon att vara skiftesman. Det som föreskrivs i 17 kap. 1–4 och 6–9 §§ äktenskapsbalken om bodelning, bodelningsförrättare och make ska gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet. Arvode och ersättning till skiftesmannen ska dock betalas av dödsboet.

Om boet ställs under förvaltning av testamentsexekutor, är denne utan särskilt beslut skiftesman. Detta gäller dock inte, om någon annan redan har utsetts till skiftesman eller om testamentsexekutorn är delägare i boet.

En dödsbodelägare eller en person som på annat sätt är beroende av arvskiftet får inte utses till skiftesman.

Rättsfall:

Skiftesman ägde ej avgöra tvist om viss egendom ingår i boet eller tillhör delägare (äldre rätt) H 1937:521 – Klander av skifte under åberopande av rättsvillfarelse H 1948:244H 1957:745; 1979:448 (av två delägare mot de övriga förd klandertalan av samma innebörd i visst fall prövad utan hinder av att de ej väckt talan mot varandra) – Klandertiden avser ej talan om ogiltigförklaring på grund av formfel H 1968:309 – Frågor om behörighet att föra klandertalan m.m. H 1967:249, 1969:437, 1972:586 och där anm. rättsfall – Jfr H 1977:459 anm. vid 4 § samt 19:12 med anm. – Fråga om klandertalan väckts för sent H 1981:548 – Att klandertiden försuttits skall rätten självmant beakta H 1978:132 – Arvskifte mellan fyra barn ansågs ej ogiltigt pga. oriktig förutsättning, ehuru det senare visade sig att arvlåtaren ej var far till ett av barnen H 1997:645 – En talan om klander av arvskifte måste föras mot alla övriga dödsbodelägare, om det inte skulle sakna praktisk funktion att väcka talan mot vissa dödsbodelägare H 2018:405.

SFS 2015:418

Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden enligt 5 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § upphävd g. Lag 1987:231 (se vid 3:1).

Hänvisad författning:

Se anm. vid 19:21 a.

SFS 1996:245

[Upphävd g. Lag (1987:231).]

SFS 1987:231

[Upphävd g. Lag (1987:231).]

SFS 1987:231

[Upphävd g. Lag (1987:231).]

SFS 1987:231

Om avtal angående sammanlevnad i oskiftat dödsbo

Om ett dödsbo förvaltas av delägarna gemensamt och de har kommit överens om att leva samman i oskiftat bo, gäller i fråga om förvaltningen av boet och rätten att företräda boet vad som sägs i 18 kap. 1 §, om inte annat har avtalats. Också bestämmelserna i 3, 4, 6 och 7 §§ samma kapitel skall tillämpas.

I fråga om rätten för enskilda delägare att väcka och föra talan som parter i eget namn men för boets räkning gäller vad som sägs i 18 kap. 1 a §, om inte annat avtalats mellan delägarna.

SFS 1989:30

Såvitt avkastningen ej skall användas till bekostnad av gemensam hushållning eller eljest för gemensam räkning, är envar delägare berättigad att efter varje kalenderårs utgång fordra delning av behållen avkastning.

Rättsfall:

Jfr H 1935:517.

Har ej tid fastställts för beståndet av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, är avtalet gällande tills tre månader förflutit sedan det blivit av någon delägare uppsagt hos de övriga. Samma lag vare, där vid avtal gällande för bestämd tid sammanlevnaden fortsatt efter den tidens utgång.

Rättsfall:

Fråga om det fanns hög grad av sannolikhet för att försvunnen person var död R 2010:25.

Träder efterlevande make, som deltagit i avtalet, i nytt gifte, eller dör delägare och efterlämnar han såsom dödsbodelägare någon, som ej deltagit i avtalet, skall detta, om uppsägning sker inom fyra månader därefter, upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen.

Om förmyndare, god man eller förvaltare deltagit i avtalet, skall vid förmynderskapets, godmanskapets eller förvaltarskapets upphörande rätt till uppsägning som avses i första stycket tillkomma den på vars vägnar avtalet slutits.

SFS 1988:1255

Har, efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring inträtt i de förhållanden som därvid var avgörande, eller befinns avtalet av annan särskild orsak ej böra bestå, får rätten på delägares talan förklara, att avtalet skall upphöra att gälla.

Om hävande av avtal, vars fortsatta bestånd medför äventyr för delägare som är omyndig eller för vilken god man eller förvaltare är förordnad, är särskilt stadgat.

Hänvisad författning:

FB 15:7 2 st.

SFS 1988:1255

Förordnas om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman, är avtal om sammanlevnad i oskiftat bo förfallet. Ej må sådant förordnande meddelas på ansökan av delägare.

[Om dödförklaring]

Kapitlet upphävt g. SFS2005-0131

SFS 2005:131

SFS 2005:131

SFS 2005:131

SFS 2005:131

SFS 2005:131

SFS 2005:131

SFS 2005:131

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:637

(Utkom d. 30 dec. 1958.)

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrivs i särskild lag. Se Lag 1958:638.)

SFS 1969:224

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1969.

SFS 1969:800

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1971

SFS 1970:430

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1971.

SFS 1970:851

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1971.

SFS 1970:1001

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1972.

Har arvskifte som innebär, att del av fastighet kommit i särskild ägares hand, eller förvärv av sådan innebörd, grundat på testamentariskt förordnande om legat, skett före ikraftträdandet, äger i fråga om giltigheten härav äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.

SFS 1971:872

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1972.

SFS 1974:237

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1974.

SFS 1974:1039

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976. I fråga om boutredningsman som har förordnats före d. 1 jan. 1972 är rätten ej skyldig att kontrollera att redovisningsskyldighet enligt 19 kap. 14 a § fullgöres, såvida det ej påkallas av dödsbodelägare, eller, om omyndig har del i boet, av överförmyndaren.

SFS 1975:245

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1975.

De nya bestämmelserna skall ej tillämpas, när arvinge försatts i konkurs genom beslut som meddelats före ikraftträdande.

SFS 1975:640

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fall då skyldighet att utge ränta har uppkommit före nämnda dag.

SFS 1976:221

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1976. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om dödsfall som har inträffat före ikraftträdandet.

SFS 1976:1117

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1977. I fråga om den som har avlidit dessförinnan gäller dock fortfarande äldre bestämmelser.

SFS 1977:659

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.

Bestämmelserna i 25 kap. 4 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

SFS 1978:855

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979. De upphävda bestämmelserna skall dock fortfarande tillämpas om arvlåtaren har avlidit före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 8 kap. 10 § ärvdabalken enligt punkt 4 av övergångsbestämmelserna till lagen (1969:621) om ändring i ärvdabalken gäller fortfarande 7 kap. 6 § ärvdabalken.

SFS 1981:359

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981.

2. I fråga om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder tillämpas fortfarande äldre bestämmelser, om den döde har avlidit före ikraftträdandet.

3. Har ansökan om dödförklaring gjorts före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 1984:655

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.

SFS 1987:231

1. Denna lag träder i kraft samtidigt som äktenskapsbalken [1 jan. 1988].

2. Har arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.

3. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 8 § skall tillämpas även om den först avlidna maken har avlidit före ikraftträdandet.

SFS 1988:1255

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1988:1453

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1989:30

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989.

2. Om det i dödsboet efter någon som har avlidit före ikraftträdandet ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet, gäller i stället för vad som sägs i 18 kap. 7 § första stycket första meningen att boet skall ha avvecklat fastighetsinnehavet senast d. 1 juli 1993.

SFS 1989:308

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989. Har någon testamentstagare vid lagens ikraftträdande förlorat sin rätt mot en arvinge på grund av att testamentet inte har bevakats enligt äldre bestämmelser, skall den rättsförlusten kvarstå.

SFS 1990:1385

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1991:506

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1991:1547

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

2. Har gärningen begåtts före ikraftträdandet, skall 15 kap. 1 § i dess äldre lydelse fortfarande tillämpas.

SFS 1993:932

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:1434

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:245

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2001:94

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

2. 18 kap. 7 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om ärenden om anstånd om ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

3. Vid överklagande av tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 18 kap. 7 § skall, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet, 18 kap. 7 § i den äldre lydelsen fortfarande gälla.

4. En dödsboanmälan eller ett ärende om registrering av bouppteckning eller tilläggsbouppteckning skall handläggas av tingsrätten om handlingen har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller därvid fortfarande.

5. Regeringen får föreskriva att en annan tingsrätt än den som anges i 20 kap. 8 § i dess äldre lydelse är behörig att handlägga en dödsboanmälan eller ett ärende om registrering av bouppteckning eller tilläggsbouppteckning som har getts in till tingsrätten före ikraftträdandet. Den tingsrätt som anges i 20 kap. 8 § i dess äldre lydelse skall då lämna över ingivna handlingar till den tingsrätt som skall handlägga ärendet samt underrätta ingivaren om överlämnandet. Sedan en bouppteckning eller tilläggsbouppteckning har registrerats, skall en kopia av handlingen sändas för förvaring till den tingsrätt som anges i 20 kap. 8 § i dess äldre lydelse. En kopia av handlingen skall förvaras även hos den beslutande tingsrätten. Dödsboanmälan skall sändas för förvaring till den tingsrätt som anges i 20 kap. 8 § i dess äldre lydelse. En kopia av dödsboanmälan skall förvaras hos den tingsrätt som handlagt dödsboanmälan.

6. Har en ansökan om registrering av en bouppteckning eller tilläggsbouppteckning getts in till tingsrätten före ikraftträdandet och har genom ett beslut som vunnit laga kraft ansökan avvisats, registrering vägrats eller ett beslut om registrering upphävts, skall den skattemyndighet som är behörig enligt 20 kap. 8 § i dess nya lydelse i fortsättningen handlägga frågan om registrering.

7. Har en tingsrätt före ikraftträdandet förelagt vite enligt 20 kap. 9 § första stycket i dess äldre lydelse utan att vitet har dömts ut, skall beslutet när fråga är om utdömande av vite anses vara ett beslut som har meddelats av den skattemyndighet hos vilken bouppteckningen eller tilläggsbouppteckningen enligt 20 kap. 8 § i dess nya lydelse skall ges in.

SFS 2001:322

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:323

(Utkom d. 12 juni 2001.)

SFS 2003:377

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2003:529

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser om uppsägning görs före d. 1 jan. 2005.

SFS 2003:675

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:423

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:1340

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:131

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 25 kap. ärvdabalken skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2005.

SFS 2005:435

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2008:987

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1205

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1934

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före d. 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

SFS 2011:892

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan eller en anmälan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.

SFS 2012:448

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Om ett testamente har upprättats före ikraftträdandet, gäller 10 kap. 4 § i sin äldre lydelse.

SFS 2014:378

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller för den som har ingått äktenskap med stöd av ett tillstånd enligt 15 kap. 1 § äktenskapsbalken i dess lydelse före d. 1 juli 2014.

SFS 2015:418

Denna lag träder i kraft d. 17 aug. 2015.

SFS 2017:312

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2022:969

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.

SFS 2022:1748

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2023:160

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2023.