Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken

Utfärdad den 10 juni 1949

Den nu antagna föräldrabalken skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1950.

Genom föräldrabalken upphävas med de begränsningar nedan stadgas: lagen den 14 juni 1917 (nr 376) om barn utom äktenskap; lagen samma dag (nr 377) om äktenskaplig börd; lagen samma dag (nr 378) om adoption; lagen den 11 juni 1920 (nr 407) om barn i äktenskap; lagen samma dag (nr 409) om makes underhållsskyldighet mot andra makens barn; lagen den 27 juni 1924 (nr 320) om förmynderskap; och 13 § andra, tredje och fjärde styckena lagen samma dag (nr 321) angående införande av lagen om förmynderskap.

De övergångsbestämmelser, som meddelats till förstnämnda fem lagar så ock till de i desamma eller i lagen om förmynderskap vidtagna ändringar, skola fortfarande i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

Allmän anmärkning:

Övergångsbestämmelserna inf. i 1959 och tidigare års lageditioner.

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som ersatts genom bestämmelse i föräldrabalken, skall denna i stället tillämpas.

Talan som avses i [2 kap. 1 eller 2 § eller i 3 kap. 3 §] föräldrabalken må ej väckas, om rätten till sådan talan på grund av äldre lag gått förlorad före föräldrabalkens ikraftträdande.

Allmän anmärkning:

Numera motsvaras 2:1 och 2 av 3:1 samt 3:3 av den vid 3:5 inf. övergångsbestämmelsen till lagen 1976:612.

Rättsfall:

H 1980:241.

Arvode varom förmäles i 19 kap. 12 § föräldrabalken, skall ej utgå till Stockholms stad beträffande sådant godmanskap, som ställts under Stockholms rådhusrätts tillsyn i samband med inregistering av bouppteckning, för vilken bouppteckningsavgift utgått.

SFS 1955:410

Före den 1 januari 1950 meddelad dom, varigenom överflyttning skett av vårdnaden om barn utom äktenskap eller ock bidragsskyldighet ådömts enligt lagen om barn utom äktenskap eller jämkning vunnits med avseende å sådan skyldighet, skall gå i verkställighet lika med laga kraft ägande dom, där ej rätten annorlunda förordnat. Har i fråga som nu sagts beslut under rättegången meddelats före nämnda dag, skola med avseende å beslutet föreskrifterna i 30 § första stycket och 31 § lagen om barn utom äktenskap fortfarande lända till efterrättelse.

Vad i 20 kap. 13 § föräldrabalken stadgas skall jämväl äga tillämpning, där någon på grund av förordnande, som i 28 § lagen om barn utom äktenskap sägs, eller före den 1 januari 1950 meddelad dom, som ej vunnit laga kraft, för tid efter föräldrabalkens ikraftträdande betalat underhållsbidrag till barn utom äktenskap eller till barnets moder och genom laga kraft ägande dom funnits icke vara underhållsskyldig.

[har upphävts genom (1958:638).]

SFS 1958:638