Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1880:48 s. 1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande af fastighetsbok i fråga om vissa jernvägar

Utfärdad: 1880-11-19

1 §

Lagfarts- och inteckningsärenden, som angå jernväg, hvarå förordningen den 15 Oktober 1880, angående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg med mera, eger tillämpning, skola särskildt för sig upptagas i ett eller flera band af fastighetsboken.

I fall då jämlikt vederbörligt förordnande ny fastighetsbok enligt lösbladssystem upplägges för järnväg, som avses i förordningen den 15 oktober 1880 (nr 36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs, skall iakttagas:

  • att varje upplägg skall innehålla tre avdelningar, nämligen fastighetsspalt, lagfartsspalt och inteckningsspalt;

  • att för fastighetsspalt skola användas blanketter i enlighet med härvid fogat formulär ; samt

  • att för lagfarts- och inteckningsspalter skola användas blanketter, överensstämmande med de formulär, som fogats vid kungörelsen den 18 november 1932 (nr 519) med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras.

SFS 1944:271

2 §

För hvarje jernväg, som enligt berörda förordning skall anses såsom en enda sammanhängande jernväg, göres, då lagfarts- eller inteckningsärende rörande jernvägen först förekommer, i fastighetsboken ett upplägg.

De till sådant upplägg anslagna blad indelas i spalter och kolumner på sätt det vid denna kungörelse fogade formulär utvisar.

3 §

Öfverskrift till upplägg skall innehålla jernvägens namn.

I första spalten införes banans jemte bibanors ändpunkter, med uppgift å de län, inom hvilka jernvägen är belägen; den till jernvägen hörande jord, med uppgift å jordens storlek, å de hemman, lägenheter eller tomter, hvarifrån den är tagen, samt å de underrätter, inom hvilkas domsområde den är belägen.

I lagfartsspaltens andra kolumn skall, då lagfart första gången sökes å jernväg, hvarå 23 § i ofvanberörda förordning eger tillämpning, allenast införas sökandens namn.

4 §

Kartor och beskrifningar, som jemlikt 4 § 1 mom. i nämnda förordning till rätten ingifvits, skola såsom bilagor till fastighetsboken hos rätten förvaras.1)

1)

[Se även Kungörelse 1944:271.]

SFS 1944:271

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1880:48

Denna förordning skall träda i kraft d. 1 jan. 1881.