Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1885:56 s. 1) med vissa föreskrifter till beredande af skydd för undervattenstelegrafkablar

Utfärdad: 1885-09-11

1 §

Då fartyg, som är sysselsatt med nedläggning eller iståndsättande af en undervattenstelegrafkabel, visar de för fartyg i dylik verksamhet föreskrifna signaler, skola andra fartyg, från hvilka signalerna iakttagas eller kunna iakttagas, hållas på ett afstånd från det förstnämnda fartyget af minst en sjömil (1/60:del af en breddgrad).

Samma bestämmelse gälle äfven i afseende å fiskares redskap och garn; dock att fiskebåt för signalernas efterkommande skall ega en tid af högst tjugufyra timmar från det signalerna kunnat af båtbesättningen iakttagas, under hvilken tid intet hinder må läggas för båtens rörelser.

2 §

Från bojar, hvilka äro afsedda att, då telegrafkabel nedlägges eller råkat i oordning eller blifvit afsliten, angifva kabelns läge, skola fartyg, från hvilka bojarne iakttagas eller kunna iakttagas, samt fiskares redskap och garn hållas på ett afstånd af minst en fjerdedels sjömil.

3 §

Den som bryter mot vad som föreskrives i 1 och 2 §§, döms till böter.

SFS 1991:242

4 §

[har upphävts genom kungörelse (1964:641).]

SFS 1964:641

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1885:56

Denna författning träder i gällande kraft d. 15 jan. 1886.

SFS 1964:641

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1965.

SFS 1991:242

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.