Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1895:36) angående hvad till fast egendom är att hänföra

Gifven Stockholms slott den 24 Maj 1895.

1 §

Fast egendom är jord å landet och i stad.

2 §

Till jorden höra: derå uppförda hus, vattenverk och andra byggnader, för stadigvarande bruk i jorden anbragta ledningar och andra anläggnin-gar, stängsel, å rot stående träd och andra växter tillika med frukt derå, samt gödsel.

3 §

Till byggnad höra: fast inredning, såsom afbalkningar, ledstänger, spiltor, krubbor och annat dylikt, ledningar för uppvärmning, belysning, luftvexling samt vattens eller andra ämnens inledande eller bortförande, annat, som i vägg, tak eller golf är inmuradt eller intimradt, samt hvad till stadigvarande bruk för byggnaden blifvit anskaffadt, såsom dubbel-dörrar, innanfönster, nycklar, järnspislar, jernugnar, kaminer, brandredskap med mera.-

Till fabrik eller annan för industriel verksamhet inrättad byggnad hör dessutom hvarje motor, maskin, karl eller därmed jämförligt redskap, som för sin användning kräfver och jemväl hvilar på fast, från grunden beredt underlag, så ock kraftledningar med dertill hörande inrättningar, dock med undantag af sådana ledningar, som från det allmänna lednings-systemet öfverföra kraft till särskild maskin, som ej är att hänföra till fast egendom.

Finnes till något, som, efter ty i denna paragraf sugs, till byggnad härer, reservdel eller duplett, då må den ej till den fasta egendomen hänföras.

4 §

Har någon efter särskildt stadgande eller på annan emot en hoar gällande grund eganderätt till byggnad eller annat, som, efter ty i 2 eller 3 § sägs, skulle till annans fasta egendom höra, då må det ej till den fasta egendomen räknas.

För grufdrift afsedd byggnad, stängsel, ledning eller annan anläggning, hvarom i 2 § är sagdt, må ej, ändå att den tillhör egaren af den jord, hvarå, grufvan är belägen, till den jord hänföras.

5 §

Såsom fast egendom anses:

  • byggnad å ofri tomt i stad i förening med sådan rätt till tomten, att den ej må af egaren återtagas, så länge tomtören erläggas eller utan ett lösen för byggnaden gifves;

  • vattenverk å annans grund i förening med sådan rätt till grunden, att den ej må af egaren återtagas, så länge verket uppehålles;

  • i jordeboken upptaget fiskeri, hvarmed eganderätt till grunden ej är förenad; samt frälseränta.

6 §

Genom denna lag göres ej ändring i husa förordningen innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning af jern-väg, så ock i fråga om förvaltning af jernväg under konkurs den 15 oktober 1880 stadgar rörande hvad i vissa fall är att till jernväg hänföra.

Det alla., som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätts yttermera visso hafve. Vi detta med egen hand underskrifvit och Vårt Kongl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 24 Maj 1895.