Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker

Rubriken har denna lydelse enl. lag 1973:100.

Denna lag har enligt lag (2000:226) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2000:226).

Utfärdad: 1932-06-03

1 §

För varje inskrivningsmyndighets område skall uppläggas fastighetsbok, gemensam för lagfarts- och inteckningsärenden.

SFS 1973:100

2 §

I fastighetsboken skola upptagas samtliga inom inskrivningsmyndighetens område belägna fastigheter; dock skall fastighet, som är anslagen till boställe eller from stiftelse eller utarrenderad för kronans räkning eller eljest under dess omedelbara disposition, icke upptagas i fastighetsboken i annat fall än då det erfordras för inskrivning rörande fastigheten.

SFS 1973:100

3 §

Fastighetsboken skall uppläggas på grundval av upprättat fastighetsregister (jordregister eller fastighetsregister enligt de för stad meddelade bestämmelser).

Varje fastighet skall upptagas å särskilt upplägg; dock må fastigheter, som äro i en ägares hand, sammanföras å gemensamt upplägg, om det lämpligen kan ske.

Med fastighet förstås i denna lag vad som enligt gällande bestämmelser skall såsom särskild fastighet redovisas i fastighetsregister.

4 §

I fastighetsboken skall fastighet upptagas under den beteckning, som den har i fastighetsregistret.

5 §

Till upplägget för varje fastighet skola överföras å fastigheten senast meddelad lagfart i fastigheten gällande inteckningar för fordran så ock, där ansökan om lagfart eller om inteckning för fordran är vilande eller beroende på prövning, inskrivningen härom. Jämväl övriga inteckningar och andra inskrivningar skola överföras, så framt de icke uppenbarligen sakna betydelse.

6 §

Där för verkställande av överföring till vederbörligt upplägg i fastighetsboken erforderlig upplysning ej annorledes kan vinnas, skall undersökning anställas vid sammanträde med sakägare och andra, som kunna antagas äga kännedom om förhållandena. Till biträde vid undersökningen må lantmätare eller annan sakkunnig person anlitas. Sammanträde må hållas å ort, där fastigheten är belägen. Vid sammanträdet föres protokoll.

Kallelse till sammanträdet skall avsändas i rekommenderat brev och innehålla anmaning att vid sammanträdet förete tillgängliga handlingar, vilka kunna tjäna till upplysning i saken. Där så prövas erforderligt, skall kungörelse om sammanträdet införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.

För inställelsen njute den, som inkallats, där så prövas skäligt, ersättning enligt de grunder, som gälla för vittnen i brottmål. Beslut härutinnan meddelas av den, som håller sammanträdet; och må i händelse av missnöje talan föras enligt 52 kap. 1 § rättegångsbalken.

Kostnaden för sammanträdet bestrides av statsverket.

SFS 1977:663

7 §

Finnes vid undersökning, som i 6 § sägs, eller eljest, att fastighet vid inskrivning angivits med felaktig eller missvisande beteckning eller i övrigt oriktigt redovisats, skall vid överföringen till fastighetsboken rättelse i inskrivningen vidtagas. Rättelse må dock ej ske, med mindre kända sakägare kallats till sammanträde eller eljest satts i tillfälle att i ärendet avgiva yttrande.

Är den, för vilken tillfälle beretts att avgiva yttrande, missnöjd med rättelsen, har han att vid äventyr av talans förlust inom ett år därefter instämma den eller dem saken rörer.

Skriftligt besked om rättelsen, innefattande tillika vad den, som är missnöjd, har att iakttaga, skall ofördröjligen avsändas i rekommenderat brev till varje känd sakägare. Meddelande om rättelsen skall ock tillsändas den, som för fastighetsregistret.

8 §

Sedan de till viss fastighet hörande inskrivningarna blivit överförda till fastighetsboken, skall inskrivningsärende rörande fastigheten ej längre antecknas i lagfarts- eller inteckningsboken utan införing i stället göras i den nya boken.

9 §

Vad i denna lag är stadgat om fastighet skall i tillämpliga delar gälla om frälseränta.

10 §

Närmare bestämmelser angående fastighetsboken och tillämpningen i övrigt av denna lag meddelas av Konungen, som tillika beträffande de särskilda inskrivningsmyndigheternas områden meddelar erforderliga föreskrifter angående bedrivandet av arbetet med fastighetsbokens uppläggande.

SFS 1973:100

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1932:169

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1933; dock skall med uppläggandet av fastighetsbok för domsaga inom Kopparbergs län anstå, intill dess Konungen annorlunda förordnar.

SFS 1973:100

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1973.

SFS 1977:663

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.