Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1933:518) med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred

Utfärdad: 1933-08-28

Det åligger länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts om förordnande av förrättningsman enligt lagen om ägofred, att, där den sökta förrättningen angår fastighet jämväl i annat län, före ärendets prövning hos länsstyrelsen i sistnämnda län inhämta upplysning, huruvida ansökan om enahanda förrättning tidigare gjorts i detta län och sådan ansökan fortfarande är på prövning beroende. I sådant fall skall förstnämnda ansökan förklaras vilande i avbidan på meddelande av slutligt beslut i anledning av den andra ansökningen. Den länsstyrelse, hos vilken den tidigare ansökningen gjorts, är pliktig att, då sådant beslut meddelats, därom ofördröjligen underrätta den andra länsstyrelsen. Varder genom beslutet förrättningsman förordnad, vare den vilande ansökningen förfallen.

Uppkommer under handläggningen av särskilda förrättningar rörande betesreglering fråga, huruvida viss mark bör omfattas av den ena eller den andra förrättningen, och äro vederbörande synenämnder av olika meningar härutinnan, gälle den mening, som hävdas av synenämnden vid den förrättning, beträffande vilken förordnande först meddelats. I förordnande om förrättning rörande betesreglering skall intagas erinran om vad sålunda gäller.

Vid underrätt och hovrätt må sådan utskrift av utslag som avses i 33 § andra stycket lagen om ägofred ej expedieras förrän tiden för fullföljd av talan utgått. Utskriften skall förses med bevis, huruvida talan rätteligen fullföljts eller ej.

SFS 1947:854

Sedan förrättningsakt jämlikt 33 § lagen om ägofred insänts till lantmäterikontoret i vederbörande län, åligger det överlantmätaren, där förrättningen angår fastighet i annat län, att till lantmäterikontoret i detta län ofördröjligen översända avskrift av akten ävensom, i förekommande fall, avskrift av domstols utslag över klander av förrättningen samt, där förrättningen angår fastighet i stad eller i samhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, att till byggnadsnämnden i staden eller samhället översända avskrifter som nyss sagts. Vad nu stadgats i fråga om förrättningsakt äge motsvarande tillämpning beträffande sådant utdrag av avhandlingsprotokollet, som jämlikt 36 eller 37 § lagen om ägofred genom rättens försorg översänts till länets lantmäterikontor.

Myndighet, till vilken avskrift enligt första stycket översänts, har att på lämpligt sätt förvara densamma.

SFS 1947:854

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:518

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1934.

SFS 1947:854

Denna kungörelse skall träda i kraft d. 1 jan. 1948; därvid gälle i tillämpliga delar vad i lagen om införande av nya rättegångsbalken finnes föreskrivet.