Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.

1.

Stängsel, varom i sagda lag förmäles, skall i nedan angivna delar av riket freda, förutom mot större hemdjur (hästar och nötkreatur), jämväl mot följande slag av mindre hemdjur, nämligen i Fårö socken av Gotlands län och i Tjörns härad av Göteborgs och Bohus län mot får samt i Västernorrlands län ävensom i de inom skyddsskogsgränsen belägna delarna av Jämtlands län mot får och getter.

2.

Stängsel, som i sagda lag avses, skall om våren vara i fredgillt stånd i Skåne län den 15 april, i Stockholms, Jönköpings, Blekinge och Hallands län den 1 maj, i Västerbottens och Norrbottens län med undantag av länens lappmarker den 1 juni samt i nämnda lappmarker den 15 juni.

3.

Där föreskrift, som enligt denna kungörelse gäller för visst område, avser, att stängsel inom området skall om våren hållas fredgillt tidigare dag än den, som i 6 § första stycket lagen om ägofred eller denna kungörelse i sådant avseende stadgats för angränsande område, skall föreskriften äga tillämpning jämväl i fråga om stängsel, som skall hållas i gränsen mellan områdena. I annat fall skall beträffande sådant stängsel vad härutinnan är stadgat för det senare området gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:668

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1934.

SFS 1946:178

Denna kungörelse träder i kraft d. 15 maj 1947.

SFS 1996:1245

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.