Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1934:59) om bestridande med allmänna medel av vissa med betesreglering förenade kostnader

Utfärdad den 23 mars 1934.

Av allmänna medel må på de villkor och i den omfattning, här nedan sägs, för ägare av sådan fastighet, åt vilken enligt 19 § lagen om ägofred betesmark må i visst fall upplåtas vid betesreglering, bestridas kostnader dels för förrättning angående betesreglering, dels ock för biträde vid dylik förrättning eller vid upprättande av sådan förening angående betesreglering, som omförmäles i 36 § lagen om ägofred.

För varje län, där förordnande om betesreglering enligt 12 § lagen om ägofred är gällande, skall av länsstyrelsen förordnas lämplig person, vilken skall hava till åliggande att på anmodan lämna i 1 § omförmäld fastighetsägare, som må vara i behov därav, biträde vid upprättande av sådan förening rörande betesreglering, som angives i 36 § lagen om ägofred.

Sådant förordnande bör företrädesvis meddelas jordbrukskonsulent eller annan tjänsteman hos länets hushållningssällskap.

Biträde, varom i första stycket förmäles, avser jämväl ombesörjande av föreningens intagande i domboken samt upprättande av ansökan enligt 3 eller 5 §.

Rätt att få kostnad för biträde enligt 2 § bestridd av allmänna medel må tillerkännas i 1 § omförmäld fastighetsägare, som prövas vara i behov därav.

Ansökan härom skall av fastighetsägaren göras hos länsstyrelsen, som har att skyndsamt meddela beslut i ärendet. Beslutet skall genom länsstyrelsens försorg ofördröjligen tillställas sökanden ävensom den person, som av länsstyrelsen förordnats att lämna biträde.

Bifalles ansökningen, har länsstyrelsen att, sedan räkning av den till ersättning berättigade ingivits samt vederbörligen granskats, bestämma med vilket belopp ersättningen skall utgå och därefter utbetala beloppet.

I 1 § omförmäld fastighetsägare må tillerkännas rätt att få kostnad för förrättning angående betesreglering eller för erforderligt biträde vid sådan förrättning bestridd av allmänna medel, där fastighetsägaren icke äger tillgång till gäldande av sådan kostnad eller efter dess utgivande skulle sakna medel, som skäligen må anses erforderliga för hans eget och hans familjs uppehälle.

Fastighetsägare, som vill komma i åtnjutande av förmån, varom i 4 § förmäles, skall därom göra ansökning hos den länsstyrelse, som förordnat förrättningsman.

Ansökningen skall åtföljas av skriftlig, på heder och samvete avgiven uppgift å sökandens förmögenhetsförhållanden och storleken av den familj, han har att försörja. Denna uppgift skall vara styrkt genom intyg av offentlig myndighet eller trovärdig person.

Över ansökningen skall länsstyrelsen skyndsamt meddela beslut, som ofördröjligen skall tillställas sökanden samt vederbörande förrättningsman.

Bifalles enligt 5 § gjord ansökning om kostnadsfritt biträde vid förrättning angående betesreglering, förordne länsstyrelsen lämplig person att mot ersättning av allmänna medel biträda fastighetsägaren vid förrättningen.

Till sådant biträde bör, såvitt möjligt, förordnas person, boende i närheten av förrättningsstället.

Förordnandet skall genom länsstyrelsens försorg ofördröjligen tillställas biträdet.

Efter det räkning av den till ersättning berättigade ingivits till länsstyrelsen samt vederbörligen granskats, har länsstyrelsen att bestämma, med vilket belopp ersättningen skall utgå, samt därefter utbetala beloppet.

Varder enligt 5 § gjord ansökning, avseende kostnad för förrättning angående betesreglering, bifallen, har länsstyrelsen, sedan i laga ordning fastställts huru stor andel av förrättningskostnaden belöper å fastighetsägaren samt storleken av kostnaden behörigen styrkts genom räkningar eller annorledes, att bestämma, med vilket belopp ersättning för berörda andel skall utgå, samt därefter till vederbörande utbetala beloppet.

Över beslut, som enligt denna kungörelse meddelats av länsstyrelse, må klagan ej föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1934:59

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1934.