Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1944:271) med särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar

Utfärdad den 26 maj 1944
Utkom den 8 juni 1944.

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med ändring av vad kungörelsen den 19 november 1880 (nr 48 s. 1) om särskilda föreskrifter angående inrättande och förande av fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar innehåller häremot stridande, förordna som följer.

I fall då jämlikt vederbörligt förordnande ny fastighetsbok enligt lösbladssystem upplägges för järnväg, som avses i förordningen den 15 oktober 1880 (nr 36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs, skall iakttagas:

att varje upplägg skall innehålla tre avdelningar, nämligen fastighetsspalt, lagfartsspalt och inteckningsspalt;

att för fastighetsspalt skola användas blanketter i enlighet med härvid fogat formulär1) ; samt

1)

Formuläret är här uteslutet; upplysning om dess innehåll kan erhållas från justitiedepartementet.

att för lagfarts- och inteckningsspalter skola användas blanketter, överensstämmande med de formulär, som fogats vid kungörelsen den 18 november 1932 (nr 519) med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1944:271

(Utkom d. 8 juni 1944.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.