Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut

Utfärdad den 4 december 1959.

1 §

Är servitut, som innefattar rättighet till skogsfång eller mulbete och som gäller till förmån för fastighet inom Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, begränsat till viss tid, minst femton år, eller till fastighetsägarens livstid, och utgår giltighetstiden före den 1 januari 1974, skall servitutet likväl bestå intill nämnda dag. Förlängning av servitutstiden inträder dock ej med mindre servitutet alltjämt utövas. Ej heller förlänges tiden, om servitutet tillkommit eller blivit på angivet sätt tidsbegränsat först efter den 31 december 1946.

Om servitut som består vid utgången av år 1973 då alltjämt utövas och har betydelse som stöd för jordbruk på den härskande fastigheten, kan servitutets giltighetstid förlängas ytterligare, dock längst till utgången av år 1983. Fråga om förlängning prövas av nämnd som avses i 2 § på ansökan av den härskande fastighetens ägare. Sådan ansökan skall göras före utgången av år 1973.

SFS 1971:835

2 §

Tillskyndas genom förlängningen av servitutstiden den av servitutet besvärade fastigheten olägenhet av någon betydelse, är denna fastighets ägare berättigad till ersättning därför av ägaren av den fastighet, till vars förmån servitutet gäller.

Ersättningsfrågor prövas av särskild nämnd. Anspråk på ersättning skall, vid talans förlust, framställas hos nämnden inom ett år från det förlängningen inträtt.

3 §

Nämnd varom sägs i 2 § skall bestå av tre ledamöter och tillsättas för område som Konungen bestämmer. Ledamöterna, av vilka en tillika skall vara ordförande i nämnden, utses av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer. För envar av ledamöterna förordnas en suppleant.

Har inom nämnden var ledamot sin mening och kunna ej två meningar sammanjämkas, skall ordförandens gälla.

Mot nämndens beslut må talan icke föras.

SFS 1971:835

4 §

Ersättning till nämndens ledamöter skall utgå enligt de grunder Konungen fastställer och gäldas av allmänna medel.

5 §

Sedan tre månader förflutit från det nämnden meddelat beslut, får beslutet verkställas enligt vad som gäller om en sådan skiljedom som avses i 3 kap. 16 § utsökningsbalken.

SFS 1981:790

6 §

Utöver vad i 2 4 §§ är stadgat skola beträffande nämnden bestämmelserna i lagen den 14 juni 1929 om skiljemän i tillämpliga delar gälla.

7 §

Då servitutstid förlängts i enlighet med vad i denna lag sägs, skall servitutet gälla som om inskrivning till säkerhet därför beviljats den dag, från vilken förlängningen är att räkna. Skall den fastighet som besväras av servitutet säljas i den ordning utsökningsbalken bestämmer, skall servitutet upptagas i sakägarförteckningen, om det blivit anmält till kronofogdemyndigheten eller eljest är för myndigheten känt.

SFS 1981:790

8 §

Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1959:517

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1960 och avser även servitut som på grund av lagen d. 6 dec. 1946 (nr 741) om förlängning av tiden för vissa servitut eller eljest gäller intill den dagen. Har ersättning i anledning av förlängning som skett enligt 1946 års lag bestämts att utgå i form av avgäld, skall beslutet därom lända till efterrättelse jämväl med avseende å förlängning enligt förevarande lag, där ej den jämlikt 3 § tillsatta nämnden på ansökan av sakägare föreskriver annat. Dylik ansökan skall, vid talans förlust, göras inom ett år från det den nya förlängningen inträtt.

SFS 1971:835

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 10 dec. 1971.) Har ansökan enligt 1 § andra stycket gjorts före utgången av år 1973, gäller servitutet till dess frågan om förlängning slutligt prövats.

SFS 1981:790

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

Har överexekutor förordnat om verkställighet, gäller 5 § i dess äldre lydelse.