Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förköpskungörelse (1967:873)

Förköpskungörelsen

Denna kungörelse upphör enligt F (2010:264) att gälla vid utgången av april 2010.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller fortfarande vid en försäljning av fast egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § den upphävda förköpslagen (1967:868).

Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)

Beträffande rubriken, se SFS1984-0303

Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868) föreligger endast inom de områden som anges i bilaga till denna kungörelse.

<kgp:refblock>

Förutv. 1 § upphävd g. F 1979:901.

Ang. bilagan se SFS 1999:374.

</kgp:refblock>

SFS 1984:303

Kommunens underrättelseskyldighet när kommunen avstår från att utöva förköpsrätt

Beträffande rubriken, se SFS1979-0901

Har kommun i fall som avses i 4 § förköpslagen beslutat avstå från att utöva förköpsrätt, skall den som hos kommunen väckt frågan utan dröjsmål underrättas om beslutet.

SFS 1979:901

Säljares eller köpares anmälan till kommunen om försäljning

Anmälan till kommun enligt 7 § andra stycket förköpslagen bör innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adresser.

Inskrivningsmyndighetens åligganden med anledning av lagfartsansökan

Inskrivningsmyndigheten skall bedöma frågan om förköpsrätt inte får utövas med hänsyn till en fastighets användningssätt enligt 3 § första stycket 1 förköpslagen (1967:868) på grundval av bevis om fastighetens typkod året närmast före det år då lagfarten söks, om annan utredning inte läggs fram. Motsvarande fråga med hänsyn till fastighets ägovidd bedöms av inskrivningsmyndigheten på grundval av innehållet i fastighetsregistrets allmänna del. Kan frågan inte avgöras med ledning härav, skall den bedömas med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning.

SFS 2000:312

Kan ansökan om lagfart inte bifallas på grund av att frågan om förköp inte är avgjord, ska inskrivningsmyndigheten inom två veckor från den inskrivningsdag då ansökningen gjordes underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den inskrivningsdag då lagfart söktes samt om säljarens och köparens namn och adresser. Till underrättelsen ska fogas en bestyrkt kopia av köpehandlingen.

Underrättelse enligt första stycket ska inte ske, om förvärvstillstånd fordras enligt jordförvärvslagen (1979:230).

SFS 2010:36

Länsstyrelsens åligganden med anledning av ansökan om förvärvstillstånd

Beträffande rubriken, se SFS1991-0071

Får ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ej prövas på grund av 10 § andra stycket samma lag, skall länsstyrelsen genast underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen.

Underrättelse enligt första stycket skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, om sådan ingivits, samt innehålla uppgift om den dag då ansökningen gjordes, egendomens beteckning samt säljarens och köparens namn och adresser. Om köpehandling inges senare, skall styrkt avskrift av handlingen genast tillställas kommunen.

I fall som avses i första stycket skall säljare och köpare underrättas om länsstyrelsens åtgärd med anledning av ansökningen.

SFS 2005:415

[har upphävts genom förordning (1999:852).]

SFS 1999:852

Kommuns underrättelseskyldighet när kommunen beslutar att ej utöva förköpsrätt

Har kommun efter ansökan eller anmälan som avses i 7 § andra stycket förköpslagen (1967:868) beslutat att inte utöva förköpsrätt, skall den som gjort ansökningen eller anmälningen utan dröjsmål underrättas om beslutet. Om kommunen mottagit underrättelse som avses i 5 eller 6 § denna kungörelse från inskrivningsmyndigheten eller länsstyrelsen, skall även den myndigheten underrättas om beslutet.

SFS 1999:852

Kommunens åligganden när förköpsrätt utövas

Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första stycket förköpslagen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt ska innehålla upplysning om bestämmelserna i 9 § första och andra styckena samma lag om bestridande av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet ska anmälas.

SFS 2008:164

Anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § första stycket förköpslagen om beslut att utöva förköpsrätt skall vara åtföljd av styrkta avskrifter av köpehandlingen och beslutet.

SFS 1971:707

Har kommunen beslutat att utöva förköpsrätt sedan kommunen erhållit underrättelse enligt 6 §, skall länsstyrelsen underrättas om beslutet. Sedan det blivit avgjort huruvida förköp äger rum, skall myndigheten underrättas.

SFS 1999:852

Kommunens åligganden när tillstånd till förköp sökes

Ansökan om tillstånd till förköp enligt 9 § första stycket förköpslagen skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, av gravationsbevis och av bevis huruvida talan förts mot kommunens beslut att utöva förköpsrätt samt av den utredning kommunen åberopar till stöd för ansökningen.

Slutbestämmelser

Beträffande rubriken, se SFS1973-0545

Bestämmelserna i 1–6 och 8–12 §§ gäller i tillämpliga delar även när försäljning omfattar tomträtt. Därvid skall vad som sägs om fastighet och fastighetsägare i stället avse tomträtt respektive tomträttshavare. Vad som sägs om lagfart skall avse inskrivning av förvärv av tomträtt.

SFS 1999:852

Bestämmelserna i 1–6 och 8–12 a §§ om försäljning av fast egendom och tomträtt skall tillämpas också när sådan egendom eller rätt går i byte.

SFS 1999:852

Bilaga

Områden inom vilka förköpsrätt föreligger enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)

Östhammars kommun

 

Trakten Öregrund

 

Trosa kommun

 

Trakterna

 

Aktern

Alpen 1

Ankaret

Babord 2

Babord 4

Baderskan

Bageriet

Barkskeppet

Barlasten

Barrskogen

Biskopen

Björklövet

Blomman

Bogserbåten

Bollbacken

Bonden

Bostället

Biggen

Brogården

Bryggeriet

Båthuset

Båtmannen

Bäckahästen

Delfinen

Diakonen

Diakonissan

Durken

Dykaren

Enigheten

Fartyget

Fiskaren

Fiskekapellet

Fiskpigan 2

Flaggskeppet

Focken

Forellen

Fregatten

Friheten

Fullriggaren

Fyrskeppet

Fäderneslandet

Färgaren

Färjan

Fören

Galeasen

Galären

Gamla Staden

Ginskär

Gistgården

Gråsälen

Hajen

Hammaren

Handlanden

Hoppet

Jollen

Jungfrutomten

Jungmannen

Kajaken

Kajutan

Kanadensaren

Kanoten

Kaptenen

Karlsborg

Klyvaren

Kompassen

Korvetten

Krogen

Krukmakaren

Kruthuset

Kräklan

Kuten

Kuttern

Kvarnbacken

Kvarnstenen

Kvarnvingen

Kyrkan

Kyrkovärden

Kyrkängen

Kölen

Körsbärskällan

Lanternan

Lillökan

Linjeskeppet

Livbåten

Lotsbåten

Mangelboden

Marknaden

Maskinisten

Masten

Matrosen

Mitran

Mjölnaren

Notkarlen

Notökan

Näcken

Organisten

Paddeln

Predikanten

Prosten

Pråmen

Punschhandlaren

Regalskeppet

Relingen

Repslagaren

Resande man

Riksnyckeln

Roddaren

Roddökan

Rodret

Rorsmannen

Ruffen

Rönnebo

Saltmätaren

Seglaren

Seglet

Sjukstugan

Sjöboden

Skepparen

Skotet

Skrovet

Skutan

Skärborgaren

Skäret

Skärfogden

Skärlaget

Skärlagsbibeln

Skärlagskistan

Skärlagstrumman

Skötkarlen

Slagskeppet

Slupen

Smedjan

Smäcken

Snipan

Stallet

Stenbrottet

Storökan

Storökan 9

Strömmen

Styrbord

Styrmannen

Styva Lasse

Stäven

Svepökan

Sälen

Timmermannen

Tjärfinnaren

Trosa

Trosa kvarn

Trosalund

Trosalundsberget

Trålaren

Tullaren

Tågvirket

Utsikten

Uttern

Valen

Vikingaskeppet

Vikingaskeppet 10

Vitalis

Ågubben

Ångbåten

Åran

Årtullen

Ängen

Ökan

 

Borgholms kommun

 

Trakterna

 

Afrika

Akacian

Aklejan

Alen

Almen

Amfion

Araben

Asken

Aspen

Atollen

Axet

Björken

Björnen

Bleckslagaren

Blåklinten

Blåsippan

Bofinken

Boken

Bonden

Borgen

Borgholm, blocken 11–14

Borgholms-Lugnet

Bönan

Cedern

Ceres

Cuba

Cypressen

Delfin

Doppingen

Duvan

Eken

Enen

Engelen

Enigheten

Flädern

Freja

Garvaren

Gotland

Granen

Gripen

Gullvivan

Gurkan

Gärdet

Gästgivaren

Göta

Hackspetten

Hagen

Hagtornet

Halland

Hammaren

Hasseln

Havren

Herkules

Horvan

Häggen

Höken

Island

Jämtland

Kalmar

Kamelen

Kastanjen

Kilen Norra

Kilen Södra

Klövern

Korallen

Kornet

Korpen

Kronan

Körsbärsträdet

Lantgården

Linden

Lärkan

Löken

Lönnen

Malmsborg

Mjölnaren

Moroten

Muraren

Målaren

Månen

Måsen

Nore

Norge

Nyckeln

Näktergalen

Nötväckan

Oden

Orion

Osten

Oxeln

Palsternackan

Passaden

Pilen

Plogen

Plommonträdet

Poppeln

Påven

Päronträdet

Qvarnen

Rapsen

Riksäpplet

Rosenfors

Rosenträdet

Runan

Ryssland

Rådhuset

Rågen

Rödbetan

Rödhaken

Rönnen

Sjömannen

Skepparen

Skomakaren

Skräddaren

Smörblomman

Snödroppen

Sockerbetan

Solrosen

Sparven

Spiran

Staren

Stenhuggaren

Strandbo

Stranden

Svalan

Svea

Sverige

Svärdet

Sågaren

Sälgen

Talgoxen

Tallen

Tegen

Thetis

Thujan

Tomaten

Tor

Torparen

Torpet

Traktorn

Trasten

Tulpanen

Tröskan

Törnrosen

Ugglan

Uranus

Varmbadhuset

Verdandi

Vetet

Villakvarteret

Violen

Vipan

Vitkålen

Vitsippan

Våren

Yfvika

Ymer

Zebran

Zeland

Åkaren

Åkern

Åland

Ängen

Äppelträdet

Äran

Ärlan

Ärtan

Öland

 

Mörbylånga kommun

 

Trakterna

 

Alen

Almen

Asken

Badstugetäkten

Beckasinen

Bengtstorp

Biet

Björken

Björn

Björnhovda

Björnhovdatäkten

Blåklinten

Boken

Bromsen

Bönan

Cupido

Dalian

Dammen

Dansken

Draken

Drönaren

Duvan

Dvärgen

Ejdern

Eken

Falken

Finken

Fjärilen

Flugan

Flundran

Färjestaden

Garvaren

Gasten

Getingen

Gladan

Granen

Gurkan

Gäddan

Gästgivaren

Göta

Havren

Herkules

Hjorten

Hotellet

Hovslagaren

Huldran

Humlan

Hyacinten

Hägern

Hästen

Häxan

Höken

Jupiter

Jätten

Kanonen

Kornet

Kulan

Köpmannen

Larven

Lotsen

Lärkan

Löjan

Magasinet

Mandelblomman

Maskrosen

Matrosen

Merkurius

Mesen

Myggan

Myran

Måsen

Mörbylånga

Mörbylånga kyrka

Mörbylånga köping

Mörbylångatäkten

Nejlikan

Neptun

Norra Bårby

Oxen

Pilen

Plåtslagaren

Prästkragen

Pumpan

Påskliljan

Resedan

Ringblomman

Runsbäck

Runsbäckstäkten

Rågen

Siken

Sillen

Sjömannen

Skalbaggen

Skansen

Skogsby

Skogsrået

Skytten

Släggan

Sländan

Snäckan

Solrosen

Spindeln

Spättan

Spöket

Stekeln

Styrmannen

Svanen

Svea

Svensken

Syrenen

Tallen

Tingsplanen

Tjuren

Tomten

Torslunda

Trollet

Tulpanen

Tusenskönan

Tången

Tärnan

Ugglan

Vallmon

Vattumannen

Venus

Vetet

Vikingen

Violen

Vipan

Vulkanus

Vätten

Åkaren

Ålen

Älvan

Ärlan

Ärtan

Örnen

 

Gotlands kommun

 

Trakten

 

Visby Innerstaden

 

Kungälvs kommun

 

Trakten

 

Marstrand

 

Lysekils kommun

 

Trakterna

 

Alsbäck

Angård

Barkedal

Biberg

Brandseröd

Brastad

Brastads-Backa

Brastads-Berg

Brastads-Berga

Brastads-Häller

Brastads-Lycke

Brastads-Öna

Bräcke

Bua

Bävern

Dalaryd

Dalskogen

Djupedal

Dona

Evensås

Fedjan

Fjälla

Flat

Fröjdendal

Gamlestan

Groröd

Grönskult

Gunnesbo

Hals

Hamre

Heden

Holländaröd

Holma

Holmeröd

Humlekärr

Häggvall

Härmundsröd

Immestad

Islandsberg

Kega

Korseberg

Kroken

Kronberget

Kvarndammen

Kyrkojorden

Kyrkvik

Kådene

Kärr

Lassehaga

Lid

Lilla Berg

Lilla Hede

Lund

Lyse

Lyse Gamla Kyrka

Lyse-Berga

Lyse-Fiskebäck

Lyse-Hogen

Lyse-Lycke

Lysestrand

Lögen

Lönndal

Mariedal

Medbo

Nolby

Norrkila

Näreby

Nöteberg

Prästtorp

Ryxö

Ryxödalen

Röd

Rörvall

Sandåker

Sivik

Skaftö

Skaftö-Backa

Skaftö-Berg

Skaftö-Fiskebäck

Skal

Skopekärr

Skår

Sköllungen

Slätten

Slättna

Stale

Stockevik

Stora Berg

Stora Hede

Stuveröd

Säleby

Säm

Sämstad

Södra Hamnen

Sörkila

Torgestad

Torpet

Toröd

Tromängen

Träleberg

Tuntorp

Tänum

Ulseröd

Vägeröd

Ödsmål

Öhed

Östebo

 

Orusts kommun

 

Trakterna

 

Barrevik

Edshult

Edshultshall

Hällevik

Härmanö

Käringön

Köpmansgården

Mollösund

Nösund

Tofta

Tången

 

Sotenäs kommun

 

Hela kommunen

 

Strömstads kommun

 

Trakterna

 

Alkan

Anden

Asken

Backsippan

Barken

Berget

Björken

Björktickan

Blåmesen

Blåsippan

Bofinken

Boken

Brevik

Briggen

Brinken

Brunnäs

Bränneriängen

Brödtickan

Diskuskastaren

Domherren

Drejaren

Ejdern

Eken

Enen

Erlandseröd

Falken

Fasanen

Fiskaren

Fiskarknopen

Fjällskivlingen

Fregatten

Furan

Fårtickan

Färgaren

Galeasen

Galären

Gladan

Granen

Graniten

Grentickan

Grisslan

Gäddan

Göken

Hackspetten

Hajen

Hantverkaren

Haren

Hasseln

Hattmurklan

Heden

Hovslagaren

Hummern

Häcklöparen

Hägern

Häggen

Hällestrand

Höjdhopparen

Höken

Höstmusseronen

Jakten

Kajan

Kile

Koralltickan

Korpen

Korshamn

Kosters-Röd

Krabban

Kristallen

Kullen

Kulstötaren

Kungshuvudet

Kvarnen

Kyrkosund

Känseknopen

Labben

Laholmen

Laxöringen

Liljan

Limmaren

Linden

Lunden

Långan

Långegärde

Långö

Längdhopparen

Lärkan

Lärksoppen

Lönnen

Löparen

Magistern

Makrillen

Maneten

Mariedal

Minken

Montören

Morkullan

Mossen

Målaren

Mården

Måsen

Märlspiken

Nord-Koster

Norra Slön

Norrkärr

Pilen

Plåtslagaren

Prickerten

Prickmusseronen

Rektorn

Renen

Riddaren

Riggskruven

Ripan

Råbandsknopen

Rådjuret

Råkan

Råssö

Räkan

Rönnen

Sadelmakaren

Saltholmen

Sardinen

Sillen

Skatan

Skepparen

Skomakaren

Skonerten

Skräddaren

Slaktaren

Sliparen

Slupen

Släggkastaren

Smeden

Smörsoppen

Snickaren

Solbacken

Sommarmusseronen

Sothönan

Sparven

Spindeln

Spinnaren

Spjutkastaren

Splitshornet

Spoven

Stale

Stavhopparen

Stenbiten

Stenhuggaren

Stenmurklan

Stensoppen

Storken

Strömstad

Surbrunn

Svalan

Svanen

Sälgen

Talgoxen

Tallen

Tjädern

Tofsvipan

Tomten

Toppmurklan

Torsken

Trasten

Trollet

Tärnan

Ugglan

Uven

Vadaren

Veterinären

Vipan

Vitsippan

Vårmusseronen

Ålen

Älgen

Älvan

Ängen

Ärlan

Örnen

Överhandsknopen

 

Tanums kommun

 

Trakterna

 

Aleviken

Amundholmen

Arendal

Barlind

Bickjan

Björngården

Björnås

Björnäs

Bodalen

Bogen

Borgen

Borrekärr

Bottna

Bottna-Bräcke

Bottna-Hala

Brände Holmen

Buar

Djupryggen

Dyngön

Edsten

Edsvik

Ejgdeholmen

Ertseröd

Fjällbacka

Flig

Fläskön

Fåraby

Galtö

Gerlesborg

Getryggen

Gistholmen

Gluppö

Grebbestad

Greby

Grötskär

Gudmundsskäret

Gåsön

Hakeröd

Halvordseröd

Hamburgsund

Hamburgön

Hamn

Havsten

Hede

Heden

Hee

Heljeröd

Hessland

Hjärterön

Hoga

Hogslätt

Hunden

Hunstad

Hällsö

Hästvam

Jore

Kanebo

Karlsdal

Kidön

Kil

Klåvskär

Klätta

Klättarna

Knäm

Kragenäs

Krossekärr

Kråkholmen

Kräga

Kuseröd

Kville-Amdal

Kville-Berga

Kville-Bräcke

Kville-Ejgde

Kville-Kalvö

Kville-Rörvik

Kville-Torp

Kville-Valön

Kville-Ödsmål

Kvillekärr

Källareholmen

Kämperöd

Kärill

Kärra

Kärraby

Lammön

Lilla Anrås

Lilla Enerskär

Lindön

Linnebacka

Lurs-Hogar

Långeby

Långekärr

Långeskär

Långåker

Långön

Löska

Lössgård

Mjölkeröd

Musön

Myren

Nasseröd

Norby

Norgård

Norra Backa

Norra Dyngön

Norra Väderöarna

Näbban

Näs

Nästegård

Ostorp

Otterön

Pinnö

Raftön

Raftötången

Raghnildsholmen

Resö

Risholmen

Rosstorpet

Råröd

Rörviksängen

Sandbäck

Sandryggen

Sannäs

Skickeröd

Skogetorp

Skogsliden

Skäggeröd

Skälleröd

Skärbo

Skärholmen

Skärkäll

Slängerumpan

Slättna

Smedseröd

Snissholmen

Stensholmen

Stora Enerskär

Sundal

Svenneby

Svenneby-Gunneröd

Svenneby-Skärperöd

Svenneby-Solbräcke

Svenneby-Ulseröd

Svenneby-Valön

Södra Röd

Södra Väderöarna

Tanum

Tanums-Bräcke

Tanums-Ejgde

Tanums-Gissleröd

Tanums-Kalvö

Tanums-Kleva

Tanums-Röd

Tanums-Rörvik

Tanums-Säm

Tanums-Ulseröd

Tanums-Åseröd

Tigerhällan

Torgelsholmen

Torseröd

Träsvall

Tyfta

Tängeskär

Ulmekärr

Ulsholmen

Ulvekärr

Ulön

Vallbostrand

Vassbacken

Vassholmarna

Veddö

Vedholmen

Vik

Vrångeröd

Vrångsholmen

Vrångstad

Ytterby

Åsleröd

Överby

Övre Tun

 

Tjörns kommun

 

Trakterna

 

Aröd

Bäckevik

Flatholmen

Hålan

Härön

Klädesholmen

Koholmen

Nordvik

Nötsäter

Rönnäng

Stavsundsholmen

Stockevik

Stora Dyrön

Sunna

Tjörnekalv

Toftenäs

Tubberöd

Åstol

 

Uddevalla kommun

 

Trakterna

 

Berga

Berseröd

Bjällane

Bjällansås

Björke

Björkeröd

Björndalen och Myren

Bokenäs Kyrka

Bokenäs-Backa

Bokenäs-Berg

Bokenäs-Bua

Bokenäs-Fossen

Bokenäs-Hogen

Bokenäs-Klev

Bokenäs-Kärr

Bokenäs-Röd

Bokenäs-Åker

Bäcken

Bön

Bönneröd

Cederslund

Egersten

Eskilsröd

Fagergatan

Fränneröd

Fultaga

Fället

Gasehogen

Gråbenegiljan

Gullmarsberg

Gunnarby

Hjältön

Hogstorp

Humlehed

Hålan

Häleby

Hällebäck

Häller

Hästeryr

Högstale

Jordfall

Kallsås

Kamperöd

Kavlanda

Klingeröd

Klåva

Knarrevik

Knähammar

Kolsby

Kolvik

Kråkeröd

Kålleröd

Lanehed

Lekstale

Lilla Bräcke

Lingäll

Linnebo

Lycke

Lögås

Nedre Kåröd

Nyborg

Orrevik

Prästäng

Reorseröd

Ris

Rålanda

Rörbäck

Sandbacken

Skal

Skaveröd

Skoghem

Skredsviks Kyrka

Skredsviks Prästgård

Skredsviks-Anneröd

Skredsviks-Backa

Skredsviks-Berg

Skredsviks-Bråten

Skredsviks-Bräcke

Skredsviks-Bua

Skredsviks-Gunneröd

Skredsviks-Hede

Skredsviks-Hogen

Skredsviks-Kärr

Skredsviks-Lunden

Skredsviks-Ryr

Skredsviks-Skogen

Skredsviks-Torp

Skår

Skårperöd

Skälebacken

Skötteröd

Stensbacka

Stora Bräcke

Studseröd

Svenseröds Prästgård

Svensland

Svepetorp

Sörberget

Tegane

Torpane

Torseröd

Utäng

Valås

Väjeröd

Äskebacka

Ödegården

Östertåga

Österöd

Övre Kåröd

 

Öckerö kommun

 

Hela kommunen

 

Örnsköldsviks kommun

 

Trakterna

 

Arvidsbo

Axelsbo

Bertilsbo

Dalbo

Fredsbo

Fridsborg

Fyrplatsen

Gottfridsbo

Gustavshem

Hermansbo

Jakobsbo

Karlsbo

Kristinebo

Kristinehem

Lovisagården

Lundagård

Marviksgrunnan

Myresön

Märtabo

Norrbysänge

Nätra-Johanneslund

Nätra-Johannesro

Ottosbo

Sjöudden

Skatalandet

Sundsbacken

Trysunda

Ulvö lotsplats

Ulvöhamn

Ulvön

Vedinstorpet

Viklunda

 

Åre kommun

 

Trakterna

 

Björnänge

Bräcke

England

Hamre

Hårbörsta

Lien

Lund

Mörviken

Totten

Vik

Åre-Prästbord

Åre-Berge

Åre-Svedje

 

SFS 1999:374