Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (2000:309) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:309).

Utfärdad den 18 juni 1971.

Inskrivningsmyndighet skall senast den 20 i varje månad underrätta skattemyndigheten och, beträffande fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om de lagfarter som sökts på inskrivningsdagarna under den nästföregående månaden utom i fall då lagfartsärendet uppskjutits. Underrättelse skall lämnas också om de lagfarter under samma tid som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan eller som beviljats, förklarats vilande eller avslagits efter uppskov.

Underrättelserna lämnas särskilt för varje kommun.

Första stycket gäller inte, om Lantmäteriverket har skyldighet att lämna motsvarande underrättelse.

Om det i ett lagfartsärende, som avser förvärv från staten av en fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län, framkommer att fastigheten vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall inskrivningsmyndigheten underrätta lantmäterimyndigheten om detta. Underrättelse skall lämnas omedelbart efter det att lagfart har beviljats.

<kgp:refblock>

Vid tidigare ändring av denna § genom förordning (1995:1422) meddelades dessa bestämmelser:

1. Denna förordning träder i kraft 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om ordet ”fastighetsregistermyndigheten” i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättas enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

</kgp:refblock>

SFS 1996:1249

Underrättelse enligt 1 § lämnas på blankett enligt formulär och anvisningar som fastställes av domstolsverket.

Har lagfart ej sökts på det ursprungliga förvärvet vid förköp enligt förköpslagen (1967:868), skall uppgift om detta förvärv lämnas i samma avseende som i fråga om förköpet.

<kgp:refblock>

Se DVFS 1993:7 B 18.

</kgp:refblock>

SFS 1975:1122

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av tomträtt.

Saknas uppgift om vederlaget vid överlåtelse av tomträtt som har upplåtits före år 1954, skall detta förhållande anmärkas i underrättelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:709

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1972.

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt.

SFS 1975:1122

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976 och tillämpas första gången i fråga om underrättelse som lämnas under februari 1976.

SFS 1996:1249

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.