Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

Rubriken har denna lydelse enl. F 1989:163.

Denna förordning tillämpas när statliga myndigheter upplåter jordbruksarrende och arrendet omfattar bostad för arrendatorn.

Om det finns särskilda skäl, får arrendeavtalet ges annat innehåll än som följer av denna förordning.

SFS 1999:1391

Arrendetiden skall utgöra tio år.

Tid för förlängning av arrendeavtal enligt 9 kap. 3 § andra stycket jordabalken bestämmes till tio år.

Är arrendetiden längre än fem år, skall arrendeavgiften anknytas till lämpligt index.

Arrendeavgiften skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång.

Arrendet får omfatta andel i samfällighet som hör till arrendestället endast om denna är av omedelbar betydelse för jordbruket på arrendestället.

Arrendatorn skall tillförsäkras rätt att till sitt husbehov fiska i vatten som hör till upplåtelsefastigheten.

Rätten till jakt skall regleras i samband med upplåtelsen.

Säkerhet för arrendeavtalets fullgörande får motsvara högst två års arrendeavgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:1152

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom kungörelsen upphäves

1. kungörelsen (1941:484) angående upplåtelser åt lappar av lägenheter å kronomark m.m.,

2. kungörelsen (1943:532) angående upplåtelse av kronotorp,

3. stadgan (1945:751) angående utarrendering av universitetsjord,

4. kungörelsen (1946:132) om upplåtelse till lappar av vissa lägenheter å renbetesfjällen i Jämtlands län,

5. kungörelsen (1947:267) angående upplåtelse av norrländska fjällägenheter, m.m.,

6. kungörelsen (1950:339) med vissa bestämmelser rörande äldre kronolägenheter.

SFS 1989:163

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

SFS 1999:1391

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.