Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1973:98) om inskrivningsregister

Denna lag har enligt lag (2000:226) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2000:226).

Utfärdad den 30 mars 1973.

Denna lag äger tillämpning, om Konungen med stöd av 19 kap. 24 § jordabalken bestämt att inskrivning skall ske i inskrivningsregister i stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok.

<kgp:refblock>

Enl. 2 §F (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling i lydelse enl. F 1995:1045 skall inskrivning ske i inskrivningsregister i den utsträckning som anges i lagen (1973:98) om inskrivningsregister.

</kgp:refblock>

Inskrivningsregister föres med användande av automatisk databehandling.

Om inskrivning i inskrivningsregister gäller 19–23 kap. jordabalken, i den mån ej annat följer av denna lag. Därvid äger bestämmelserna om fastighetsbok och tomträttsbok motsvarande tillämpning på inskrivningsregister.

I fråga om inteckningar som är registrerade i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister får regeringen föreskriva att anteckningar om innehav av pantbrev får tas bort från inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket.

Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn- och adressuppgifter i anteckningar om innehav av pantbrev eller vilandebevis får införas i inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket.

<kgp:refblock>

Lagen 1994:448 inf. efter JB 22:.

</kgp:refblock>

SFS 1995:1321

Inskrivningsdag hålles varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, som icke utgör helgdag. Lika med helgdag anses midsommarafton, julafton och nyårsafton. Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan förordna att inskrivningsdag skall inställas, om särskilda skäl föreligger till det.

Ansökan som inkommit efter den tidpunkt då inskrivningsdagen enligt därom meddelade bestämmelser avslutats anses gjord på nästföljande inskrivningsdag.

Upptages ansökan i inskrivningsärende samma dag som registrering sker i fastighetsregistret beträffande den fastighet som ansökningen avser, skall det anses som om ansökningen gjorts efter registreringen.

SFS 1974:760

Inskrivningsärende får, förutom i de fall som anges i 19 kap. 9 § jordabalken, uppskjutas till senare inskrivningsdag, om ärendet med hänsyn till beskaffenhet eller omfattning ej lämpligen kan företagas till omedelbar prövning.

Ärende som uppskjutits med stöd av första stycket skall upptagas till prövning senast på femte inskrivningsdagen efter den inskrivningsdag då ansökningen gjordes.

Beslut i inskrivningsärende som enligt därom gällande bestämmelser skall införas i inskrivningsregister meddelas genom införing i registret. Beslutet skall anses ha det innehåll som framgår av registret.

Skall enligt lag eller annan författning visst förhållande antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok, sker vid tillämpningen av denna lag anteckning i inskrivningsregister, om ej Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer föreskriver att anteckning i stället skall göras i fastighetsregister eller, i fråga om uppgift som redan förekommer i sådant register, att anteckning skall underlåtas.

Bestämmelserna i 19 kap. 17 och 18 §§ jordabalken om rättelse av införing äger motsvarande tillämpning på sådan uppenbar oriktighet i inskrivningsregister, som har uppkommit till följd av tekniskt fel.

<kgp:refblock>

Enl. 3 §F (1994:634) med instr. för Kammarkollegiet skall kollegiet föra talan för det allmänna mot beslut som avses i denna §.

</kgp:refblock>

Bestämmelserna i 19 kap. 19 § första stycket jordabalken om ersättning för förlust till följd av fel eller försummelse äger motsvarande tillämpning på förlust som uppkommit till följd av tekniskt fel i inskrivningsregister eller i anordning som hos inskrivningsmyndighet, fastighetsbildningsmyndighet eller fastighetsregistermyndighet är ansluten till registret. Vad i 19 kap. 19 § andra stycket jordabalken föreskrives äger motsvarande tillämpning på förlust som uppkommit till följd av rättelse av oriktighet som avses i 8 §.

Bestämmelserna i 18 kap. 5 och 7 §§ jordabalken gäller även i fråga om ersättning som avses i första stycket.

<kgp:refblock>

Se F (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråkmot staten4 och 6 §§, inf. under SkadestL.

</kgp:refblock>

Fastighet eller tomträtt, som till följd av oklara inskrivningsförhållanden eller av annat skäl icke kan överföras till inskrivningsregister, får efter beslut av inskrivningsmyndigheten i varje särskilt fall kvarstå i fastighetsbok eller tomträttsbok.

Inskrivning rörande fastighet eller tomträtt som avses i första stycket sker enligt jordabalken med iakttagande av 4 och 5 §§ denna lag.

Har Konungen för del av inskrivningsmyndighets område bestämt att inskrivning skall ske i inskrivningsregister i stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok, äger andra stycket motsvarande tillämpning i fråga om inskrivning rörande fastighet eller tomträtt inom återstoden av området.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:98

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1974.

SFS 1974:760

(Utkom 10 dec. 1974.)

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1995:1321

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.