Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

Denna kungörelse har enligt förordning (2000:309) upphört att gälla den 1 juli 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:309).

Utfärdad den 13 december 1974.

Denna kungörelse äger tillämpning, om regeringen för att förbereda övergång till inskrivning enligt lagen (1973:98) om inskrivningsregister bestämt att sådant register skall läggas upp för inskrivningsmyndighets område eller del av sådant område.

Inskrivningsregister skall läggas upp på grundval av fastighetsregister som skall föras enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok.

Uppläggandet av inskrivningsregister skall ske under ledning av domstolsverket och på dess ansvar, om ej regeringen föreskriver annat.

SFS 1975:1114

Till registret skall för varje fastighet överföras på fastigheten senast meddelad lagfart, i fastigheten gällande inteckningar och andra inskrivningar samt, där ansökan är uppskjuten, vilande eller beroende på prövning, inskrivningen härom. Gällande anteckningar skall föras över på motsvarande sätt.

Är tomträtt upplåten i fastigheten, skall uppgifterna beträffande tomträtten samt gällande inskrivningar och anteckningar rörande denna föras över på motsvarande sätt.

Vid överföringen skall uppgifterna ordnas i avdelningar enligt 3 § första stycket 1 5 inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061).

I avdelningen för uppgifter om lagfart införes,

 1. lagfaren ägares eller lagfartssökandes person- eller organisationsnummer, där sådant finns, och namn,

 2. datum för ansökan om lagfart jämte aktnummer,

 3. när meddelad lagfart avser del av fastighet, uppgift om den del av fastigheten som lagfarten avser,

 4. uppgift om fångets art och fångeshandlingens datum,

 5. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan samt, om ansökan rör endast del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen avser,

 6. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast sökts eller beviljats,

 7. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del av den, om ansökan ej bifallits,

 8. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

 • 19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jordabalken

 • samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,

 • 16 § jordförvärvslagen (1979: 230),

 • 6 § lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

 • 2 § andra stycket lagen (1987: 232) om sambors gemensamma hem.

Om fastighet eller del av fastighet förvärvats genom flera förvärv, gäller föreskrifterna i första stycket det förvärv, varå lagfart först sökts. Beslut rörande ansökan om lagfart å övriga förvärv införes i anslutning till den första ansökningen. Sådan införing skall innehålla hänvisning till akten samt de uppgifter som anges i första stycket 3, 5 och 8. Uppgiften i första stycket 3 skall i sådant fall avse den del av fastigheten som de meddelade lagfarterna tillsammans avser.

Om en fastighet delvis är lagfaren för en kommun men lagfartsförhållandena för fastigheten i dess helhet inte kan klarläggas utan omfattande utredning, får redovisningen enligt första och andra styckena begränsas i motsvarande mån. Sker det, skall anmärkas att utredningen är ofullständig i denna del.

Har gemensam lagfart sökts eller beviljats, skall lagfarten anses avse andelar efter huvudtalet. Har personlig lagfart sökts eller beviljats för delägare i dödsbo efter den som avlidit före den 1 januari 1934, skall lagfarten dock anses avse andelar enligt reglerna om arv.

I fråga om fastighet som bildats genom avsöndring eller avstyckning införes uppgift om dag, då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar.

Har ansökan om lagfart på avsöndring eller avstyckning ännu icke gjorts eller har sådan ansökan föranlett beslut som icke innefattar bifall till ansökningen, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten föras in också på avsöndringen eller avstyckningen. Om det är av betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar, skall, till dess uppgift enligt femte stycket kan införas, vid lagfarten anmärkas att den avser stamfastighet.

Har lagfart beviljats eller sökts för staten, införes, där detta är känt, uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen.

SFS 1992:1380

Om regeringen har föreskrivit att inskrivning skall ske i inskrivningsregister, får inskrivningsmyndigheten i fall då en fastighet eller en del av en fastighet har förvärvats genom flera förvärv komplettera avdelningen för uppgift om lagfart med de uppgifter som anges i 5 § första stycket 2, 3 och 4 samt med uppgift om köpeskilling och den fasta egendom som köpeskillingen avser.

SFS 1993:231

I avdelningen för uppgifter om tomträttsupplåtelse införes,

1. upplåtelsedag,

2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte aktnummer,

3. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,

4. uppgift om det belopp med vilket avgälden skall utgå,

5. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§ jordabalken,

6.uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som avses i 21 kap. 4 § jordabalken,

7.uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken med angivande av avtalets innebörd,

8. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,

9.uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,

10. uppgift om nedsättning av lösesumma,

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14, 17 och 18 §§ jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

Tomträtt som upplåtits före 1954 och på vilken, enligt vad i övergångsbestämmelserna till lagen (1953:415) angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom är stadgat, 4 kap. sistnämnda lag skall äga tillämpning i sin äldre lydelse införes enligt första stycket i tillämpliga delar. I registret skall anmärkas att äldre lag är tillämplig på tomträtten.

SFS 1975:1114

I avdelningen för uppgifter om tomträttsinnehav införes,

 1. de uppgifter som anges i 5 § första stycket 1 7 och andra stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, ägare och ansökan om lagfart i stället skall avse tomträtt, tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt,

 2. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum, 19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,

 • 6 § lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

 • 2 § andra stycket lagen (1987: 232) om sambors gemensamma hem.

Bestämmelserna i 5 § fjärde stycket och 5 a § tillämpas även på inskrivning av tomträtt.

SFS 1993:231

I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införes,

1. intecknings belopp med siffror,

2. uppgift om nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller annan förmån för vilken inskrivning sökts samt beskaffenheten härav,

3. datum för ansökan jämte aktnummer,

4. när inteckning besvärar eller har besvärat flera fastigheter eller när inteckning har besvärat fastighet som avregistrerats, uppgift dels om de fastigheter i vilka inteckningen sökts, beviljats eller utsträckts, dels om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,.

5. när inskrivning till säkerhet för avkomsträtt besvärar flera fastigheter, uppgift om de fastigheter i vilka inskrivningen gäller eller, i fråga om ansökan, de fastigheter ansökningen avser,

6. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,

7. när sökt eller beviljad inskrivning rör endast del av fastighet, uppgift om den del av fastigheten som inskrivningen avser,

8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning till akten samt, om uppgifterna framgår av fastighetsboken eller tomträttsboken, innehavarens namn och adress,

9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,

10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis,

11.uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket jordabalken, när det gäller inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten.

Införing i avdelningen skall ske på sådant sätt att inskrivning i förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall det anges särskilt. Kan företrädesordningen icke med säkerhet utläsas av fastighetsboken eller tomträttsboken, skall anmärkning om det införas vid berörda inskrivningar.

Vid överföring av inteckning skall bortses från öretal. Avser inteckning såväl kapital som ränta och andra biförpliktelser, skall endast kapitalbeloppet anges.

Är intecknings kapitalbelopp angivet i riksdaler silver specie, riksdaler banco, riksdaler riksgälds eller riksdaler riksmynt, skall beloppet omräknas i kronor enligt nedanstående tabell och därefter föras in i registret med uppgift om att sådan omräkning skett.

Äldre myntslag

Motsvaras av

En riksdaler silver specie

 

fyra kronor

 

En riksdaler banco

 

en krona femtio öre

 

En riksdaler riksgälds

 

en krona

 

En riksdaler riksmynt

 

en krona

 

Kan införing av uppgift om de fastigheter i vilka inteckning sökts, beviljats eller utsträckts icke ske utan omfattande utredning, får uppgiften utelämnas. Sker det, skall anmärkas att utredningen är ofullständig i denna del.

Vid överföring av inskrivning till säkerhet för servitut skall uppgift om tjänande och, där så kan ske, härskande fastighet anges på sådant sätt att uppgifterna vid maskinell bearbetning kan införas i fastighetsregistret på såväl härskande som tjänande fastighet.

SFS 1987:1027

I avdelningen för uppgifter om anteckningar införes,

1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok och som ej skall införas i annan avdelning eller, enligt 10 § i fastighetsregister,

2. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14, 17 och 18 §§ jordabalken, såvitt gäller anteckning.

Anteckning skall anges på sådant sätt att den vid maskinell bearbetning kan införas i fastighetsregistret, om anteckningen skett enligt följande författningsbestämmelser,

2 kap. 14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen (1918:523),

70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385),

13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

38 § lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar,

14 § expropriationskungörelsen (1972:727) eller motsvarande äldre bestämmelser,

23 25 §§ vattenrättsförordningen (1983:788),

6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Framgår av anteckning enligt 38 § lagen om vissa gemensamhetsanläggningar att bidrag till kostnaderna enligt anläggningsbeslutet skall kunna utgå med förmånsrätt enligt lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar, skall anteckningen i denna del överföras till inskrivningsregistret.

SFS 1988:1193

Beslutas enligt 10 § första stycket lagen (1973:98) om inskrivningsregister att fastighet eller tomträtt skall kvarstå i fastighetsbok eller tomträttsbok, skall uppgift om beslutet införas i inskrivningsregistret.

Över fastigheter och tomträtter som avses i första stycket skall upprättas särskild förteckning.

Rörande överföringsarbetet skall det föras journal på blankett som fastställs av Domstolsverket. En särskild journal skall föras vid en sådan komplettering som avses i 5 a §.

SFS 1993:231

Sedan inskrivningsregister för viss inskrivningsmyndighets område eller del av sådant område tagits i bruk, får beslut i inskrivningsärende ej meddelas genom införing i fastighetsboken eller tomträttsboken, om annat icke följer av 10 § första stycket lagen (1973:98) om inskrivningsregister.

SFS 1975:1114

Närmare föreskrifter om överföringen meddelas av domstolsverket efter samråd med centralnämnden för fastighetsdata.

SFS 1975:1114

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:1062

(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1975:1116.)

SFS 1975:1114

(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1975:1116.)

SFS 1987:1027

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

SFS 1988:1193

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

SFS 1992:1380

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1992.

SFS 1993:231

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1993.