Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

Utkom den 14 januari 1975.
Utfärdad den 13 december 1974.

Inledande bestämmelser

Denna kungörelse innehåller bestämmelser om bevis och andra uppgifter rörande innehållet i fastighetsregistret.

Om bevis rörande inskrivningsmyndighetens beslut finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i kungörelsen innebär ingen inskränkning i den skyldighet som enligt lag åvilar myndighet att pröva framställningar om utlämnande av upptagning för automatiserad behandling som anses som allmän eller av utskrift av sådan upptagning.

SFS 2008:170

Uppgift om innehållet i fastighetsregistret ska lämnas i form av

 1. fastighetsbevis,

 2. gravationsbevis,

 3. samfällighetsbevis, eller

 4. anläggningsbevis.

Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av Lantmäteriet på blankett enligt formulär som fastställs av Lantmäteriet. Beviset expedieras genom Lantmäteriets försorg.

Trots första stycket får Lantmäteriet, efter särskild framställan från en myndighet eller någon annan, tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i fastighetsregistret som Lantmäteriet bestämmer, om det är förenligt med

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och

 2. lagen (2000:224) om fastighetsregister.

SFS 2018:656

Fastighetsbevis

Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet.

Ett fastighetsbevis skall innehålla

 1. de uppgifter om fastigheten som enligt 21–23 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del,

 2. de uppgifter som enligt 44–49 §§ förordningen om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

 3. den tilläggsinformation som avses i

  67 och 68 §§ förordningen om fastighetsregister, dock inte uppgift om lagfaren ägares eller tomträttshavares civilstånd,

 4. uppgifter enligt 64 § första och andra styckena förordningen om fastighetsregister.

Fastighetsbevis gäller som gravationsbevis.

SFS 2000:318

I fastighetsbevis redovisas uppgifter om

 • registerbeteckning,

 • administrativ tillhörighet m.m.,

 • tidigare registerbeteckning,

 • ursprung,

 • avregistrering,

 • adress,

 • area, läge,

 • fristående fiske,

 • andel i samfällighet,

 • andel i gemensamhetsanläggning,

 • skattetal,

 • åtgärder,

 • avskild mark,

 • rättigheter,

 • planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt 27 och 28 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister,

 • taxering m.m.,

 • i fastighetslängd antecknad ägare,

 • övriga förhållanden som har anmärkts i fastighetsregistrets allmänna del,

 • lagfart,

 • tomträttsupplåtelse,

 • tomträttsinnehav,

 • inteckningar m m.,

 • anteckningar.

För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som avses i 68 § förordningen om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra stycket förordningen om fastighetsregister och sådan tilläggsinformation som avses i 68 a § samma förordning.

SFS 2011:59

Gravationsbevis

Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet.

Ett gravationsbevis skall innehålla de uppgifter som avses i 3 § andra stycket. Uppgifter ur fastighetsregistrets allmänna del redovisas dock endast i den utsträckning som anges i 6 §.

SFS 2000:318

I gravationsbevis redovisas uppgifter om

 • registerbeteckning,

 • lagfart,

 • tomträttsupplåtelse,

 • tomträttsinnehav,

 • inteckningar m.m.,

 • anteckningar,

 • taxering m.m.,

 • tidigare registerbeteckning,

 • ursprung,

 • totalareal,

 • andel i gemensamhetsanläggning,

 • avskild mark.

För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som avses i 68 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra stycket förordningen om fastighetsregister och sådan tilläggsinformation som avses i 68 a § samma förordning.

SFS 2011:59

[Upphävd g. F (2006:158).]

SFS 2006:158

[Upphävd g. F (2006:158).]

SFS 2006:158

Samfällighetsbevis

Samfällighetsbevis utfärdas särskilt för varje samfällighet.

Ett samfällighetsbevis skall innehålla

 1. de uppgifter om samfälligheten som enligt

  21 och 22 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del,

 2. de uppgifter som enligt 64 § första och andra styckena förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets taxeringsuppgiftsdel.

SFS 2000:318

I samfällighetsbevis redovisas uppgifter om

 • registerbeteckning,

 • administrativ tillhörighet m.m.,

 • tidigare registerbeteckning,

 • ursprung,

 • avregistrering,

 • adress,

 • area, läge,

 • fristående fiske,

 • andel i gemensamhetsanläggning,

 • ändamål,

 • delägande fastigheter,

 • åtgärder,

 • avskild mark,

 • rättigheter,

 • planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt

  27 och 28 §§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister,

 • taxering m.m.,

 • i fastighetslängd antecknad ägare,

 • övriga förhållanden som anmärkts i fastighetsregistrets allmänna del.

SFS 2000:318

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

[Upphävd g. F (2018:656).]

SFS 2018:656

Anläggningsbevis

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2000-0318

Anläggningsbevis skall innehålla de uppgifter om en anläggning eller vägförening som enligt förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del.

Uppgifterna i ett anläggningsbevis redovisas enligt vad som anges i 35 § förordningen om fastighetsregister.

SFS 2000:318

Särskilda bevis i vissa fall

[har upphävts genom förordning (1985:791).]

SFS 1985:791

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

[har upphävts genom förordning (2000:318).]

SFS 2000:318

Slutbestämmelse

Den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som enligt denna kungörelse har lämnats av Lantmäteriet och har anledning att anta att uppgiften är oriktig, ska genast anmäla det till Lantmäteriet och till den eller de andra lantmäterimyndigheter som är berörda.

SFS 2008:683

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:1063

Om ikraftträdandet av denna kungörelse föreskrivs i särskild förordning. Se förordning (1975:1116).

(Bestämmelserna om adress i 3, 4, 9 och 10 §§ skall enligt F 1978:84 träda i kraft d. 1 apr. 1978.)

(16 § och bestämmelsen om kvarter i 15 § skall enligt F 1980:691 träda i kraft d. 1 okt. 1980.)

SFS 1978:84

(Utkom d. 21 mars 1978.)

SFS 1979:12

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1979.

SFS 1980:691

(Utkom d. 16 sept. 1980.)

SFS 1985:791

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

SFS 1987:595

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

SFS 1988:798

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

SFS 1989:752

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om bevis som hänför sig till en inskrivningsdag före ikraftträdandet.

SFS 1992:968

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1992.

SFS 1994:604

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

SFS 1995:1432

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om ordet ”fastighetsregistermyndigheten” i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 2000:318

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2006:158

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2006.

SFS 2008:170

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:683

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2011:59

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2018:288

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:656

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.