Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1983:438.</kgp:reprint>

Denna lag upphör enligt Lag (2010:24) att gälla vid utgången av februari 2010.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

1. I fråga om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse gäller den upphävda lagen fortfarande, om kommunen före den 1 mars 2010 enligt 13 § första stycket den nämnda lagen hos hyresnämnden har anmält beslut att utöva förköpsrätt.

2. Vid överklagande av hyresnämndens beslut som har meddelats före den 1 mars 2010 i fråga om förvärvstillstånd eller tillstånd till förköp vid aktieöverlåtelse, gäller den upphävda lagen fortfarande.

Förvärv av hyresfastighet

1 §

Fast egendom, som är taxerad som hyreshusenhet, får ej utan tillstånd av hyresnämnd förvärvas genom

 1. köp, byte eller gåva,

 2. tillskott till bolag eller förening,

 3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,

 4. fusion enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) eller delning enligt 24 kap. 1 § samma lag.

Förvärvstillstånd fordras dock endast om den kommun där den fasta egendomen är belägen enligt 3 a § första stycket påkallar prövning hos hyresnämnden.

Vad i denna lag sägs om fast egendom skall gälla även tomträtt. Vad som sägs om lagfart skall, när fråga är om tomträtt, i stället avse inskrivning av förvärv av tomträtt.

<kgp:refblock>

När B och C förde talan mot A om fastställelse att de gemensamt med A ägde en fastighet som A köpt i sitt namn ansågs frågan om B:s och C:s förvärv var ogiltiga enl. denna lag skola prövas utan invändning av part H 1986:741.

</kgp:refblock>

SFS 2005:903

2 §

Förvärvstillstånd fordras inte

 1. om egendomen förvärvas från staten, kommun, landsting eller kommunalförbund,

 2. om staten, kommun, landsting, kommunalförbund, aktiebolag, som helt ägs av kommun eller landsting, allmännyttigt bostadsföretag, riksorganisation för bostadsrättsföreningar eller regional sådan organisation är förvärvare,

 3. om egendomen förvärvas av en bostadsrättsförening och föreningen har fattat beslut om förvärvet i den ordning som föreskrivs i 9 kap. 19 § bostadsrättslagen (1991:614),

  3 a. om egendomen förvärvas av en kooperativ hyresrättsförening och föreningen har fattat beslut om förvärvet på det sätt som föreskrivs i 4 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

 4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning vilken enligt lag eller enligt reglemente eller bolagsordning som regeringen fastställt är skyldig att åter avyttra egendomen,

 5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvärvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avyttra egendomen enligt 6 §,

 6. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion.

SFS 2002:96

3 §

Vid förvärv av fast egendom som avses i 1 § och som inte omfattas av undantagsbestämmelserna i 2 § skall överlåtaren eller förvärvaren inom tre månader från det att förvärvet skedde anmäla förvärvet till den kommun där den fasta egendomen är belägen. En styrkt kopia av fångeshandlingen skall bifogas anmälan.

Kommunen skall ge en sådan hyresgästorganisation som avses i 16 b § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder tillfälle att yttra sig över anmälan.

I fall som avses i 1 § första stycket 2–4 får frågan om förvärvstillstånd prövas av hyresnämnden redan innan förvärvet skett. Ansökan får i sådant fall inges till hyresnämnden utan föregående anmälan till kommunen.

Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion enligt 7 § lämnas före auktionen.

<kgp:refblock>

H 1986:741 anm. vid 1 §.

</kgp:refblock>

SFS 1998:148

3 a §

Vill kommunen begära prövning enligt denna lag, skall beslut om detta anmälas till hyresnämnden inom fyra månader efter det att anmälan skett enligt 3 § första stycket eller, om styrkt kopia av fångeshandlingen inte var fogad till anmälan, fyra månader från det att kommunen tog emot en sådan kopia. Kommunen skall snarast möjligt och senast inom samma tid underrätta förvärvaren huruvida prövning begärs.

Har anmälan som avses i första stycket gjorts inom föreskriven tid, skall hyresnämnden förelägga förvärvaren att inom en månad från det att han fått del av föreläggandet ansöka om förvärvstillstånd. Föreläggandet skall innehålla en erinran om bestämmelserna i 5 §. Till föreläggandet skall fogas en avskrift av kommunens anmälan.

<kgp:refblock>

Jfr betr. 2 st. Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder16 b § sista st., inf. efter JB 12: – När fastighetsnämnds beslut att inte påkalla prövning justerats och offentliggjorts kunde nämnden inte fatta nytt beslut av motsatt innehåll R 19842:22.

</kgp:refblock>

SFS 1998:148

4 §

Förvärvstillstånd skall, utom i de fall som anges i andra och tredje styckena, vägras,

 1. om förvärvaren inte visar att han är i stånd att förvalta fastigheten,

 1. om förvärvaren inte gör sannolikt att syftet med förvärvet är att han skall förvalta fastigheten och därvid hålla den i ett sådant skick att den motsvarar de anspråk de boende enligt lag har rätt att ställa,

 1. om det kan antas att förvärvaren i något annat avseende inte kommer att iaktta god sed i hyresförhållanden eller

 2. om det kan antas att förvärvaren eljest med hänsyn till brottslig gärning eller visad brist vid fullgörande av åligganden enligt lag är från allmän synpunkt olämplig att inneha fastigheten.

Förvärvstillstånd får inte vägras,

 1. om det visas att fastigheten är obebyggd eller bebyggd med annat än hyreshus eller med hyreshus som icke innehåller fler än två för bostadsändamål avsedda lägenheter,

 2. om förvärvet avser andel i fastighet och förvärvet av andelen uppenbart sker i syfte att bereda förvärvaren och hans familj bostad på fastigheten, eller

 3. om ansökan medges av kommunen och den eller de hyresgästorganisationer som enligt 16 b § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder är att anse som sökandens motparter.

Skall fastigheten enligt gällande planer användas för något annat ändamål än för uppförande av hyreshus, får förvärvstillstånd meddelas utan hinder av första stycket.

SFS 1998:148

5 §

Förvärv som avses i 1 § och som ej omfattas av undantagsbestämmelserna i 2 § är ogiltigt,

 1. om förvärvet inte inom föreskriven tid anmäls till kommunen och förvärvaren inte redan har erhållit förvärvstillstånd eller från kommunen fått besked att prövning inte begärs,

 2. om ansökan om förvärvstillstånd ej görs enligt föreläggande som avses i 3 a § andra stycket,

 3. om förvärvstillstånd vägras genom lagakraftägande beslut.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 kap. 6 § 8 eller 7 § 13 jordabalken, gäller inte första stycket.

<kgp:refblock>

H 1986:741 anm. vid 1 §.

</kgp:refblock>

SFS 1988:725

6 §

När egendom har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion och det vid ett vanligt köp skulle ha krävts förvärvstillstånd, skall inroparen överlåta egendomen inom ett år från det att auktionen har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om

 1. hyresnämnden har gett inroparen tillstånd att behålla egendomen,

 2. kommunen har gett inroparen besked om att den inte kommer att begära någon prövning av förvärvet, eller

 3. förhållandena inte längre är sådana att förvärvet om det hade varit ett vanligt köp skulle ha krävt förvärvstillstånd.

Länsstyrelsen får efter ansökan från inroparen bevilja skäligt anstånd med överlåtelsen, om

 1. förvärvaren har ropat in egendomen för att skydda en fordran som han har och för vilken han har panträtt i egendomen eller för att skydda någon rättighet som han har och som är inskriven i egendomen, och

 2. förvärvaren kan göra sannolikt att det uppstår förlust för honom om han inte beviljas anstånd.

Om förvärvaren inte överlåter egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen på begäran av kommunen eller hyresnämnden besluta att kronofogdemyndigheten skall sälja egendomen på offentlig auktion enligt bestämmelserna i 7 §.

I det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen skall det finnas upplysning om bestämmelserna i första–tredje styckena. När lagfart söks, skall upplysningarna antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om sökanden inte visar att han inte längre är skyldig att överlåta egendomen.

Bestämmelserna i 4 § gäller i fråga om tillstånd att behålla egendomen.

SFS 2000:241

7 §

Har förordnande meddelats enligt 6 § och har inroparen dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots detta gå i verkställighet, om kommunen eller hyresnämnden icke återkallar sin framställning i ärendet.

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras, som om egendomen blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt däri efter, i förekommande fall, sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och har företräde framför alla befintliga fordringar. Även om det i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täckes, får försäljning dock ej ske om ej den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ärendet har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om ägaren eller innehavare av fordran som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen påkallat särskild värdering, det värde vartill egendomen uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen utser. Egendomen får säljas endast till den som fått besked från kommunen att prövning ej påkallas, erhållit förvärvstillstånd eller enligt 2 § 2 eller 4 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd. Avges vid auktionen bud som sålunda får antagas, skall försäljning ske även om innehavare av fordran bestrider det.

Kommer försäljning ej till stånd vid auktionen, får kommunen eller hyresnämnden inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft hos länsstyrelsen påkalla förordnande om ny auktion. Framställes ej sådan begäran inom föreskriven tid eller avges ej heller vid den senare auktionen bud som får antagas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion, som ej lett till försäljning, betalas av statsmedel.

SFS 1999:939

Förvärv av aktie eller andel i bolag i vissa fall

8 §

Bestämmelserna i 9–11 §§ gäller i fråga om

 1. aktiebolag vari minst 75 procent av aktierna äges eller på därmed jämförligt sätt innehas, direkt eller genom förmedling av juridisk person, av högst tio fysiska personer,

 2. handelsbolag.

Innehas aktier av varandra närstående personer, skall vid tillämpningen av första stycket 1 aktierna anses tillhöra en fysisk person. Som närstående person räknas därvid föräldrar, far- eller morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling. Med avkomling avses även styvbarn och fosterbarn.

Första stycket 1 gäller inte privatbostadsaktiebolag som avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229).

SFS 1999:1242

9 §

Äger bolag fast egendom som avses i 1 § och är egendomens taxerade värde enligt senaste balansräkning större än det enligt samma balansräkning bokförda värdet av bolagets övriga tillgångar, får aktie eller andel i bolaget inte utan tillstånd av hyresnämnd förvärvas genom sådant fång som anges i 1 § första stycket eller genom inlösen enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551). Förvärvstillstånd fordras dock endast om prövning enligt 10 § fjärde stycket begärs hos hyresnämnden.

Vid förvärv av aktie eller andel i moderbolag gäller vad som i första stycket sägs om bolaget i stället koncernen.

Bestämmelserna i 2 § 1–5 gäller i tillämpliga delar. Tillstånd fordras ej till förvärv av aktie på grund av nyemission där aktieägarna tecknar de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

SFS 2005:903

10 §

Vid förvärv av aktier eller andelar i bolag skall överlåtaren eller förvärvaren inom tre månader från det förvärvet skedde anmäla förvärvet till den kommun där huvuddelen av den fasta egendomen är belägen. Frågan om i vilken kommun huvuddelen av egendomen ligger skall avgöras med ledning av fastigheternas taxeringsvärde. Till anmälningen skall fogas en styrkt kopia av fångeshandlingen eller, om någon fångeshandling inte har upprättats, ett av överlåtaren och förvärvaren undertecknat intyg om när förvärvet har skett och om de villkor som har avtalats för förvärvet.

Kommunen skall ge en sådan hyresgästorganisation som avses i 16 b § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder tillfälle att yttra sig över anmälan.

I fall som avses i 1 § första stycket 2–4 samt vid förvärv genom inlösen enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) får frågan om förvärvstillstånd prövas av hyresnämnden redan innan förvärvet skett. Ansökan får i ett sådant fall ges in till hyresnämnden utan föregående anmälan till kommunen.

Vill kommunen begära prövning enligt denna lag, skall beslutet om detta anmälas till hyresnämnden inom fyra månader efter det att anmälan skett enligt första stycket eller, om en styrkt kopia av fångeshandlingen eller ett intyg om förvärvet inte var fogad till anmälan, fyra månader från det att kommunen tog emot en sådan handling. Kommunen skall snarast möjligt och senast inom samma tid underrätta förvärvaren huruvida prövning begärs.

SFS 2005:903

10 a §

Har anmälan som avses i 10 § fjärde stycket gjorts inom föreskriven tid, skall hyresnämnden förelägga förvärvaren att inom en månad från det att han fått del av föreläggandet ansöka om förvärvstillstånd. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om bestämmelserna i 10 b §. Till föreläggandet skall fogas en avskrift av kommunens anmälan.

I fråga om hyresnämndens prövning av ansökan om förvärvstillstånd gäller 4 § i tillämpliga delar.

<kgp:refblock>

Jfr betr. 1 st. Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder16 b § sista st., inf. efter JB 12:.

</kgp:refblock>

SFS 1998:148

10 b §

Förvärv som avses i 9 § första eller andra stycket och som inte omfattas av undantagsbestämmelserna i tredje stycket i nämnda paragraf är ogiltigt,

 1. om förvärvet inte inom föreskriven tid anmäls till kommunen och förvärvaren inte redan har erhållit förvärvstillstånd eller från kommunen fått besked att prövning inte begärs,

 2. om ansökan om förvärvstillstånd inte görs enligt föreläggande som avses i 10 a § första stycket,

 3. om förvärvstillstånd vägras genom lagakraftägande beslut.

SFS 1983:438

11 §

Bolag som äger fast egendom som avses i 1 § skall i balansräkningen lämna uppgift om egendomens registerbeteckning, taxeringsvärde och bokförda värde. Vid redovisning av aktie eller andel i svenskt dotterbolag skall på motsvarande sätt uppgift om dotterbolagets innehav av sådan fast egendom, som här avses, lämnas i moderbolagets balansräkning.

Uppgift, som avses i första stycket, får intagas i not, om tydlig hänvisning göres vid de poster i balansräkningen, till vilka den hänför sig.

Styrelseledamot, verkställande direktör eller bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt denna paragraf, skall ersätta skada som därigenom vållas annan.

Förköpsrätt vid aktieöverlåtelse

12 §

Skall tillstånd enligt denna lag sökas till förvärv av aktie genom köp, har kommun förköpsrätt vid försäljningen. Äger bolaget fast egendom som avses i 1 § inom flera kommuner, tillkommer förköpsrätten den kommun inom vars område huvuddelen av denna egendom finnes. Frågan inom vilken kommun huvuddelen av egendomen ligger skall avgöras med ledning av fastigheternas taxeringsvärde.

Skall tillståndspliktigt förvärv ske genom inlösen enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) från någon som förvärvat aktie genom köp, får kommunen förvärva aktien från säljaren genom förköp enligt bestämmelserna i denna lag om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.

Aktieöverlåtelse som omfattas av förköpsrätt är för sin giltighet beroende av att förköp ej sker.

SFS 2005:903

13 §

Förköpsrätten utövas genom att kommunen inom den tid som gäller för anmälan enligt 10 § fjärde stycket skriftligen hos hyresnämnden anmäler att beslut att utöva förköpsrätt har fattats. Hyresnämnden skall underrätta bolaget samt köpare och säljare om beslutet att utöva förköpsrätt.

Har förvärvstillstånd meddelats, är förköpsrätten förlorad.

SFS 1998:148

14 §

Förköpsrätten innebär att kommunen får förvärva aktierna från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Kommunens förvärv kallas förköp.

Säljaren är skyldig att på anmodan av kommunen upplysa om de bestämmelser som gäller för försäljningen och som icke framgår av köpehandling, om sådan upprättats, och köparens uppgifter i ansökningen i tillståndsärendet. Bestämmelse som kommunen varken ägde eller bort äga kännedom om när förköpsrätten utövades får göras gällande mot kommunen endast om särskilda skäl föreligger.

15 §

Ingår i köpet annan egendom än aktie, som omfattas av rätt till förköp, skall denna egendom undantagas från förköpet, om köparen yrkar det. På yrkande av kommunen skall sådan egendom undantagas, om egendomen utan olägenhet kan skiljas från återstoden. Undantages egendom, skall köparen betala så mycket av köpeskillingen som belöper på det som undantagits och kommunen betala återstoden. Väcker ej köparen eller kommunen talan om undantagande inom tre månader från det förköpet fullbordades, är rätten till talan förlorad.

Talan av köparen om undantagande av egendom från förköpet väckes mot kommunen. Talan av kommunen väckes mot köparen. Rätten skall underrätta säljaren om rättegången. Denne äger föra talan i målet såvitt angår hans rätt. Bifalles talan om undantagande, skall rätten fastställa vad köparen och kommunen har att betala till säljaren.

16 §

Talan mot kommuns beslut om förköp prövas som om beslutet gällt förvärv efter frivillig överlåtelse.

17 §

Kommun som utövat förköpsrätt är skyldig att söka tillstånd till förköpet, om säljaren eller köparen bestrider förköpsrätten på sätt och inom tid som anges i andra stycket. Frågan om tillstånd till förköp prövas av hyresnämnden. Tillstånd skall vägras, om

 1. köparen ej är skyldig att söka tillstånd enligt denna lag,

 2. huvuddelen av bolagets fasta egendom som avses i 1 § ligger inom annan kommun,

 3. det är obilligt att förköp sker med hänsyn till förhållandet mellan säljare och köpare eller villkoren för eller omständigheterna vid försäljningen.

Köpare respektive säljare skall anmäla bestridande enligt första stycket hos hyresnämnden inom en månad från det han fick del av kommunens beslut att utöva förköpsrätt. Nämnden skall ofördröjligen underrätta kommunen om bestridandet. Kommunens ansökan om tillstånd till förköpet skall inges till hyresnämnden inom en månad från det bestridandet kom in till hyresnämnden. Sökes ej tillstånd i rätt tid, är förköpet utan verkan.

18 §

Aktiebrev som omfattas av förköp skall överlämnas till kommunen med påskrift om överlåtelse.

Hyresnämnden får på begäran av kommunen förelägga säljare eller köpare som innehar aktiebrev som omfattas av förköp att fullgöra vad som åligger honom enligt första stycket. Sådant föreläggande får förenas med vite.

19 §

Förköpet är fullbordat när kommunens beslut om förköp vunnit laga kraft och tillstånd till förköpet givits eller tiden för bestridande av förköpsrätten utgått utan att bestridande anmälts samt aktiebrev, som omfattas av förköpet, överlämnats till kommunen med påskrift om överlåtelse.

20 §

När förköp fullbordats, anses egendomen ha övergått från säljaren till kommunen vid tidpunkten för försäljningen genom frivillig överlåtelse på de villkor som avses i 14 §. Därvid skall dock följande iakttagas.

Har köparen innan förköpet fullbordades fullgjort åtagande som grundar sig på köpet, får kommunen tillgodoräkna sig detta i förhållande till säljaren.

Sedan förköpsrätt utövats, får säljaren icke med verkan mot kommunen häva köpet under åberopande av att köparen brustit i något åtagande som skulle ha fullgjorts före den tidpunkt då förköpet fullbordades.

21 §

När förköpet fullbordats, skall kommunen ersätta köparen för vad denne enligt åtagande i köpeavtalet fullgjort före fullbordandet och för nödvändig kostnad i samband med köpet. På belopp som kommunen på grund härav har att utge skall kommunen betala ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag köparen utgav beloppet till dess förköpet fullbordats och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

22 §

Tvist om fråga som avses i 14 § andra stycket, 15 § eller 21 § upptages av rätten i den ort där bolaget skall svara i tvistemål i allmänhet.

I mål som avses i första stycket skall kommunen svara för å ömse sidor uppkomna kostnader i underrätten, i den mån ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Beträffande skyldigheten att svara för kostnad i högre rätt gäller, med tillämpning i övrigt av 18 kap. rättegångsbalken, att kommunen, om annat ej föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ samma balk, alltid själv skall bära såväl sina egna kostnader som kostnad som åsamkas motpart genom att kommunen fullföljt talan.

Gemensamma bestämmelser

23 §

I fråga om förfarandet vid hyresnämnden i ärende enligt denna lag finns bestämmelser i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

24 §

Fråga om uttagande av vite som förelagts med stöd av 18 § andra stycket prövas av hyresnämnden på yrkande av kommunen. Vite får ej förvandlas.

25 §

Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Överklagandet skall ges in till hyresnämnden.

<kgp:refblock>

Jfr Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder16 b § 2 st., inf. efter JB 12:.

</kgp:refblock>

SFS 1994:839

26 §

I ärende om förvärvstillstånd och om tillstånd till förköp enligt denna lag skall vardera parten svara för sin rättegångskostnad i hovrätten, i den mån ej annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

SFS 1994:839

27 §

Regeringen bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om skyldighet för överlåtaren och förvärvaren att till kommunen och hyresnämnden lämna uppgifter av betydelse för prövningen av förvärv enligt denna lag.

SFS 1998:148

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:1132

1 Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1–8, 11, 23 och 25 §§, d. 1 jan. 1976 och i övrigt d. 1 april 1976.

2. Bestämmelserna i 1–7 §§ om förvärv av hyresfastigheter äger tillämpning endast i nedan angivna kommuner

Stockholms län:

Solna, Stockholm, Sundbyberg

Malmöhus län:

Malmö, Svedala

Göteborgs och Bohus län:

Göteborg, Mölndal

3. Lagen äger icke tillämpning på förvärv av fast egendom som skett före d. 1 jan. 1976 och ej heller på förvärv av aktie eller andel som skett före d. 1. april 1976.

4. Balansräkning, som upprättats närmast före d. 1 jan. 1976, skall snarast och senast d. 1 mars 1976 kompletteras med uppgifter enligt 11 §. Tillägget skall underskrivas, i aktiebolag av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör och i handelsbolag av bolagsmän som är obegränsat ansvariga för bolagets förbindelser. Senast en vecka det tillägg till aktiebolags balansräkning underskrivits, skall avskrift av tillägget sändas till patent- och registreringsverket.

Bestämmelserna i 11 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning vid underlåtenhet att fullgöra vad som föreskrivs i denna punkt.

SFS 1979:307

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979. I fråga om förvärv som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1983:438

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Förhandstillstånd till förvärv av aktie eller andel i bolag som har meddelats före ikraftträdandet gäller även därefter. Har en ansökan om förhandstillstånd till sådant förvärv ej slutligen avgjorts vid ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser beträffande prövningen av ansökningen.

SFS 1988:725

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1992:1370

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 1992.

SFS 1994:810

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1994:839

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1998:148

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1998.

2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller 3, 3 a, 6 och 10 §§ i sina äldre lydelser.

SFS 1999:939

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1242

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:241

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2002:96

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2005:903

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2010:24

(Utkom d. 9 febr. 2010.)