Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1976:839) om Statens va-nämnd

Denna lag upphör enligt Lag (2015:692) att gälla den 1 januari 2016.

Utfärdad den 25 november 1976.
Utkom den 7 december 1976.

Inledande bestämmelse

Statens va-nämnd prövar mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

SFS 2006:414

Nämndens sammansättning m.m.

Nämnden består av ordföranden och fem andra ledamöter. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna skall en ha sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor avseende vatten och avlopp. Två ledamöter skall vara väl förtrogna med förvaltning och skötsel av en allmän va-anläggning. En ledamot skall vara väl förtrogen med bostadsfastigheters va-förhållanden. En ledamot skall vara väl förtrogen med va-förhållanden för annan bebyggelse än bostäder.

För ordföranden skall det finnas ersättare (vice ordförande). För övriga ledamöter skall det finnas ersättare i den utsträckning det behövs. Bestämmelserna om ledamöter gäller också för ersättare.

SFS 2007:166

Regeringen förordnar ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare i nämnden. Ledamot förordnas för viss tid.

SFS 2006:414

Ledamot i nämnden skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

SFS 1988:1298

Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger motsvarande tillämpning på ledamot i nämnden.

Nämnden är beslutför med ordföranden ensam

  1. vid förberedande åtgärd, vid prövning av fråga om avvisning eller avskrivning av mål eller vid handläggning av överklagande av nämndens beslut,

  2. när talan i målet medgivits eller parterna endast begär stadfästelse av förlikning, vid meddelande av beslut enligt 15 § samt vid prövning av fråga om att överlämna ett mål till annan myndighet enligt lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd,

  3. när saken är uppenbar eller målet är av enkel beskaffenhet.

Handläggning som avses i första stycket kan enligt uppdrag av ordföranden också ombesörjas av annan lagfaren tjänsteman vid nämnden, vilken förordnats därtill av nämnden.

SFS 1996:509

Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål äger motsvarande tillämpning på avgörande av nämnden. Ordföranden skall dock säga sin mening först.

Förfarandet vid nämnden

Talan väckes hos nämnden genom ansökan, som skall vara skriftlig och innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fastigheten samt sökandens yrkande och grunderna för detta.

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej föreläggandet, får ansökningen avvisas.

Återkallas ansökan, avskrives målet.

Om ej ansökningen omedelbart avvisas, skall nämnden bereda motparten tillfälle att inom tid som nämnden utsätter skriftligen yttra sig över den.

Vid behov skall nämnden föranstalta om ytterligare skriftväxling.

Nämnden skall hålla förhandling om det behövs för frågans avgörande. Förhandlingen skall hållas på en plats som är välbelägen för parterna.

Om sökanden trots kallelse inte infinner sig till en förhandling, skall målet avskrivas. Motparten kan vid vite föreläggas att inställa sig.

SFS 2006:414

Nämnden skall klarlägga tvistefrågorna, vara verksam för att målet utredes och söka förlika parterna.

Om det behövs för utredning i särskild fråga, kan nämnden eller, efter förordnande av ordföranden, ledamot i nämnden verkställa besiktning på platsen. Parterna skall på lämpligt sätt underrättas om tiden för besiktningen.

Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av handling som är av betydelse för tvisten får nämnden förelägga honom vite.

Vid behov kan nämnden anlita sakkunnig för särskild utredning. Den sakkunnige har rätt till skälig ersättning av allmänna medel enligt nämndens bestämmande.

Nämnden kan inkalla i saken insatt person för att höras i målet. Föreläggande får meddelas honom att inställa sig vid vite. Ersättning för inställelsen utgår av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Hänvisad författning:

F (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen,m.m. efter RB 18:.

I mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 eller 44 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall huvudmannen svara för kostnaderna på ömse sidor vid nämnden. Dock skall 18 kap. 6 § och 8 §§ rättegångsbalken tillämpas.

I annat mål än som avses i första stycket kan part på begäran tillerkännas ersättning av motparten för kostnad vid nämnden, om det finns särskilda skäl för det.

Rättsfall:

Ersättning utdömd enl. 2 st. H 1988:457.

SFS 2006:414

Nämnden kan på begäran av part och efter att ha lämnat andra parten tillfälle att yttra sig förordna om vad som skall gälla för tiden till dess slutligt avgörande föreligger i målet. Beslut, varigenom sådant förordnande meddelats, länder genast till efterrättelse som domstols lagakraftägande dom men kan när som helst återkallas av nämnden.

Om part kan föra talan mot beslut av nämnden skall i detta anges vad parten därvid har att iakttaga.

Ett beslut skall meddelas så snart som möjligt sedan utredningen avslutats. Beslutet tillställs parten genom nämndens försorg.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut skall inte tillämpas hos nämnden.

SFS 1986:1174

Vid nämndens sammanträden och vid besiktning förs protokoll.

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken och i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol gäller i tillämpliga delar.

Nämnden är berättigad att för sina sammanträden förfoga över behövliga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad, som inte är för tillfället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgörs av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda kostnader skall de ersättas.

SFS 2005:698

Skall nämnden underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skall användas, om det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestämmelsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt användas bara om det krävs med hänsyn till omständigheterna.

Om beslut är sådant som avses i 16 § första stycket, skall beslutet delges part, som beslutet gått emot, på samma sätt som stämning i tvistemål.

Hänvisad författning:

Delgivningslag (2010:1932) efter RB 33:.

SFS 1996:509

Överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1044

Ett slutligt beslut av nämnden får överklagas.

Ett beslut av nämnden får överklagas särskilt, om beslutet innebär att nämnden prövat

  1. en12 § fråga om ersättning enligt 12 § tredje stycket eller 13 eller 14 §,

  2. en fråga som gäller rättshjälp, eller

  3. en fråga som avses i 15 §.

Andra beslut av nämnden får överklagas endast i samband med överklagande av ett slutligt beslut.

Beslut av nämnden får verkställas som domstols dom.

SFS 1997:394

Nämndens beslut överklagas hos Svea hovrätt. Målet prövas av hovrätten i dess sammansättning som mark- och miljööverdomstol.

SFS 2010:1769

Den som vill överklaga skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till nämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

I övrigt tillämpas vid överklagande av ett beslut genom vilket saken avgörs, om inte annat följer av 22 §, bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts domar i tvistemål. Vid överklagande av annat beslut tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva nämndens beslut.

SFS 2005:698

Om ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken skall huvudmannen i mål som anges i 14 § första stycket alltid själv bära såväl sina egna kostnader som kostnad vilken åsamkas motparten genom att huvudmannen fullföljt talan.

[har upphävts genom lag (1994:1044).]

SFS 1994:1044

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:839

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977.

SFS 1981:1067

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1981:1355

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1986:1174

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

SFS 1988:1298

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1991:853

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om betalningsföreläggande där talan väckts före ikraftträdandet.

(Lagen 1991:853 har enligt F 1991:878 om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen trätt i kraft d. 1 jan. 1992.)

SFS 1994:1044

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1994. Har nämnden meddelat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta.

SFS 1996:509

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1639

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1997.

SFS 1997:394

(Utkom 18 juni 1997.)

SFS 1998:831

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. Ett mål som vid ikraftträdandet inte har avgjorts av hovrätten i dess sammansättning som vattenöverdomstol skall därefter handläggas av hovrätten i dess sammansättning som miljööverdomstol.

SFS 2001:165

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2005:698

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2005:698 träder enligt F 2007:636 i kraft d. 1 nov. 2008.)

SFS 2006:414

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Mål och ärenden enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem som inletts före d. 1 jan. 2007 skall slutföras av Statens va-nämnd.

SFS 2007:166

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2010:1769

Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2015:692

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Mål som vid utgången av 2015 handläggs av Statens va-nämnd ska lämnas över till den mark- och miljödomstol som skulle ha varit behörig om målet hade inletts d. 1 jan. 2016.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Statens va-nämnd före d. 1 jan. 2016.

Anmärkt författning:

F (2007:1058) med instr. för Statens va-nämnd.