Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1978:164) om vissa rörledningar

Utkom den 25 april 1978
Utfärdad den 13 april 1978

Ansökan om koncession

En ansökan om koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska vara skriftlig. Ansökan ska ges in till Energimarknadsinspektionen och innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

 2. den tid för vilken koncession begärs,

 3. de fastigheter som berörs av ansökan samt namn och adress på fastighetsägare, förvaltare av trafikleder och övriga sakägare,

 4. markanvändning och planförhållanden i berörda områden,

 5. hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,

 6. den inverkan på allmänna och enskilda intressen som den avsedda verksamheten kan bedömas få samt de åtgärder som sökanden anser behövliga för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt,

 7. planen för den avsedda verksamheten samt sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen,

 8. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för verksamheten, och

 9. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 4 § fjärde stycket 2 eller 3 lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

En ansökan får lämnas in elektroniskt. Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om elektronisk inlämning av ansökan.

SFS 2022:1407

Till ansökningshandling som avses i 1 § ska fogas

 1. en beskrivning av det tillämnade företaget med kostnadsberäkning,

 2. en karta utvisande ledningens huvudsakliga sträckning, upprättad enligt vad Energimarknadsinspektionen bestämmer, jämte behövlig beskrivning,

 3. den utredning i övrigt som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

SFS 2007:1323

Ansökningsavgift

För ansökan om koncession betalas en grundavgift om 42 000 kr. För varje påbörjad kilometer rörledning som ansökan avser skall dessutom en längdavgift om 3 700 kr betalas. Grundavgift tas ut för varje stamledning och därifrån utgående grenledning som omfattas av ansökan. Om ansökan endast avser sådana tillbehör och anordningar som nämns i 2 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar tas endast grundavgift ut. Avgiften betalas när ansökan ges in.

SFS 1997:41

Handläggning av koncessionsansökan

Uppfyller ansökan om koncession inte vad som fordras enligt 1 eller 2 § eller är den i övrigt ofullständig eller har sökanden inte betalat avgift enligt 3 §, ska Energimarknadsinspektionen, om rättelse inte sker på annat sätt, förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.

Om ett föreläggande att avhjälpa brist i fråga om ansökningens innehåll inte följs, och bristen är så väsentlig att ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, ska Energimarknadsinspektionen avvisa ansökningen. Om föreläggande att betala ansökningsavgift inte följs, ska ansökningen också avvisas.

Föreläggande som avses i första stycket ska innehålla erinran om påföljden av att föreläggandet inte följs. Föreläggandet ska delges.

SFS 2007:1323

Om ansökan om koncession inte avvisas, ska Energimarknadsinspektionen införa en kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning. Bestämmelser om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningen finns i 6 kap. 39–41 §§ miljöbalken och 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Energimarknadsinspektionen ska skicka meddelande om ansökning om koncession till de sakägare som har angetts i ansökningshandlingen.

I en kungörelse enligt första stycket och meddelande enligt andra stycket ska det anges att erinringar mot ansökningen ska göras skriftligen hos Energimarknadsinspektionen inom viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

SFS 2017:1035

Energimarknadsinspektionen ska se till att koncessionsärende tillförs den utredning som kan anses påkallad med hänsyn till den tillämnade verksamhetens art och omfattning. Yttrande ska alltid inhämtas från kommunen och länsstyrelsen.

SFS 2007:1323

Efter utgången av den tid som har angivits för erinringar mot ansökningen och sedan ärendet tillförts behövlig utredning ska Energimarknadsinspektionen med eget utlåtande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

SFS 2007:1323

I ett ärende enligt 1 § ska beslut meddelas av regeringen inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

I ett ärende enligt 8 § ska beslut meddelas av regeringen inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

SFS 2009:1098

Förlängning av koncessions giltighetstid

I fråga om förlängning av koncessions giltighetstid tillämpas 1–7 §§. Energimarknadsinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i 1 och 2 §§ om vad ansökan ska innehålla och vad som ska fogas till ansökningshandling.

SFS 2007:1323

Ansökan om förlängning av tid för färdigställande av ledning

Ansökan om förlängning av tid för färdigställande av ledning som har föreskrivits med stöd av 6 § tredje stycket lagen (1978:160) om vissa rörledningar skall vara skriftlig och innehålla uppgift om

 1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,

 2. skälen till att den föreskrivna tiden icke kan iakttagas,

 3. den förlängning av tiden som begärs.

Uppfyller ansökan icke vad som fordras enligt 9 §, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämpliga delar.

Vissa åligganden för koncessionshavare

Innan koncessionshavare påbörjar arbete med att dra fram ledning, ska anmälan göras till Energimarknadsinspektionen och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Vid anmälningen ska karta och teknisk beskrivning över ledningen fogas.

SFS 2007:1323

Koncessionshavare skall tillse att arbete på ledningen utförs under tillsyn av person som har erforderlig sakkunskap och erfarenhet samt kännedom om för arbetet gällande bestämmelser.

Koncessionshavare får inte ta en ledning i bruk, förrän Energimarknadsinspektionen meddelat tillstånd till det (driftstillstånd).

SFS 2007:1323

Koncessionshavare ska till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utan dröjsmål anmäla olycksfall eller driftstörning vid företaget, som kan ha betydelse från säkerhetssynpunkt.

SFS 2008:1036

Transport åt annan

(15–20 §§ med tillhörande rubriker införda g. ) SFS1978-0164

Frågor om skyldighet att ombesörja transport åt någon annan enligt 8, 8 b eller 8 c § lagen (1978:160) om vissa rörledningar prövas av Energimarknadsinspektionen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 § numera 21 §.

SFS 2014:26

Om en tvist om koncessionshavarens skyldigheter enligt 8 b eller 8 c § lagen (1978:160) om vissa rörledningar är gränsöverskridande på så sätt att tvisten omfattas också av ett eller flera andra EU-länders jurisdiktion, ska prövningsmyndigheten samråda med de berörda myndigheterna i de andra länderna så att bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt.

SFS 2014:26

Uppgifter enligt 9 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar ska lämnas på anfordran av Energimarknadsinspektionen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § numera 22 §.

SFS 2007:1323

Borttagande av ledning, återställning m.m.

Rubriken införd g. SFS1978-0164

Energimarknadsinspektionen beslutar i frågor om föreläggande enligt 17 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

SFS 2007:1323

Energimarknadsinspektionen beslutar om sådant tillträde och sådant tillstånd som anges i 18 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

SFS 2007:1323

Tillsyn m.m.

Rubriken införd g. SFS1978-0164

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn enligt 19 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

SFS 2007:1323

Energimarknadsinspektionen får meddela förelägganden enligt 20 § lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

SFS 2007:1323

Fullföljd av talan m.m.

Andra beslut än beslut enligt 9, 19 och 20 §§ lagen (1978:160) om vissa rörledningar får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 7 a § tredje stycket får dock inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §.

SFS 2018:939

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1978:160) om vissa rörledningar meddelas av Energimarknadsinspektionen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §.

SFS 2007:1323

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:164

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1978.

SFS 1995:232

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1997:41

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till Närings- och teknikutvecklingsverket före den 1 mars 1997 gäller 3 § i sin äldre lydelse.

SFS 1997:871

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1998:877

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1998:1142

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2001:700

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2007:1323

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1098

Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdandet.

SFS 2014:26

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2014.

SFS 2017:1035

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2018:939

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2022:1407

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2022.