Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Denna förordning upphör enligt F (2011:338) att gälla den 2 maj 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2011:338).

Utfärdad: 1991-09-12

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader i enlighet med bestämmelserna i 2 § första stycket 3 och 6 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem görs enligt bestämmelserna i denna förordning.

SFS 2006:1296

Boverket får meddela föreskrifter om att vissa typer av ventilationssystem och system i vissa slag av byggnader skall vara helt eller delvis undantagna från bestämmelserna i denna förordning.

Boverket får i enskilda fall medge att en byggnadsägare under viss tid, dock högst 5 år, helt eller delvis undantas från bestämmelserna i denna förordning, om det finns särskilda skäl.

SFS 2000:93

Till sådan sakkunnig (funktionskontrollant) som avses i 16 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. får endast den godkännas som har den utbildning och erfarenhet som behövs och som är lämplig för uppgiften.

Ett beslut om riksbehörighet skall vara tidsbegränsat och får begränsas till visst slag av anläggningar eller ventilationssystem.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om funktionskontrollanter med riksbehörighet.

SFS 1994:1216

Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Boverket får, efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, meddela föreskrifter om intervaller för återkommande besiktning.

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet i första stycket på återkommande besiktning.

SFS 2008:1031

Vid den första besiktningen skall kontrolleras

  1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,

  2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,

  3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet, och

  4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den återkommande besiktningen skall det kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt första stycket 2–4 är uppfyllda.

Vid den återkommande besiktningen skall det dessutom undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

SFS 2006:1296

Vid varje besiktning skall protokoll föras. I protokollet skall antecknas

  1. resultatet av kontrollen och undersökningen enligt 5 §, och

  2. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets drifttider och installerade eleffekt som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden.

Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar sändas till sådan nämnd som avses i 9 §.

SFS 2006:1296

Ett intyg skall utfärdas om genomförd besiktning med angivande av datum för besiktningen. Byggnadens ägare skall anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

<kgp:refblock>

Förutv. 7 § nu 8 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:1296

Om besiktningen föranleder anmärkningar i något av de avseenden som anges i 5 §, skall byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade brister.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 7 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:1296

Den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet skall i enlighet med vad som föreskrivs i plan- och bygglagen (1987:10) övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning och enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 §. Förutv. 9 § upphävd g. F (2000:93).

</kgp:refblock>

SFS 2006:1296

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1273

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

I sådana byggnader där ventilationssystem redan tagits i bruk när denna förordning träder i kraft, skall den första funktionskontrollen utföras före utgången av år 1993 eller den senare tidpunkt som boverket föreskriver.

SFS 1994:1216

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995. (Denna lydelse enligt förordning 1994:1529.)

2. Beslut om riksbehörighet för sakkunnig som meddelats eller kan komma att meddelas enligt äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla under den tid som anges i beslutet dock längst till utgången av år 1999.

3. Äldre bestämmelser skall gälla för ärenden om riksbehörighet för sakkunnig som inte slutligt avgjorts och där ansökan kommit in till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag före den 1 juli 1995. (Denna lydelse enligt förordning 1994:1529.)

SFS 1994:1529

(Utkom d. 23 dec. 1994.)

SFS 1999:373

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:93

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2000.

SFS 2006:1296

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:1031

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.